Göteborgs Fria

Ett år av kamp om attityder har gett resultat

Kampanjen Hjärnkoll vill förändra attityder kring psykisk ohälsa. Nu har det gått ett år sedan start och redan märks positiva resultat i Västra Götaland.

– En stor förändring jag noterat är att det har blivit fler reportage om psykisk ohälsa i tidningar, radio och tv. Vi upplever också en allt större efterfrågan på Hjärnkolls ambassadörer i olika utbildnings- och föreläsningssammanhang, säger Sonny Wåhlstedt, kampanjsamordnare i Västra Götaland.

Det var i maj förra året som startskottet gick för kampanjen Hjärnkoll. Den sker på uppdrag av regeringen och pågår fram till slutet av 2011. Syftet är att förbättra attityder och kunskaper kring psykisk ohälsa, både hos allmänheten och inom arbetslivet.

Erfarenheter från liknande attitydförändrande arbete utomlands visar att en av de viktigaste sakerna för att få till stånd en varaktig förändring är att människor som själva upplevt psykisk ohälsa berättar öppet om sina erfarenheter. Därför har Hjärnkoll utbildat mer än 200 attitydambassadörer i Sverige, varav över trettio i Västra Götaland. De flesta ambassadörer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men det finns även några som är anhöriga eller närstående.

– Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt sprida kunskap och berätta om sina egna erfarenheter, exempelvis genom föreläsningar, utbildningar, artiklar i media eller vardagsmöten. Hittills har våra ambassadörer varit ute på över 100 föreläsnings- eller utbildningsuppdrag i olika sammanhang. Vi har också haft manifestationer på ute på stan både i Göteborg och Vänersborg och då mötts av ett stort intresse från allmänheten, säger Sonny Wåhlstedt.

Sex månader efter kampanjstart genomförde opinionsinstitutet NOVUS en mätning som visade att över 1,3 miljoner svenskar uppmärksammat Hjärnkoll. De personer som lagt märke till kampanjen hade överlag mer positiva attityder än dem som inte gjort det.

I Västra Götaland, som är ett av tre kampanjlän där det satsats extra mycket, har det skett mätbara positiva attitydförändringar i vissa frågor som berör social distans och rädsla.Före kampanjstart tyckte exempelvis 17 procent att det var skrämmande att ha människor med psykiska sjukdomar boende i sitt bostadsområde, men efter sex månader hade denna siffra sjunkit till 11 procent. Ungefär var tredje person som tidigare kände rädsla hade alltså ändrat sig.När det gäller frågan om man kan tänka sig att arbeta med en person som har en psykisk sjukdom syns dock inga förändringar ännu. I Västra Götaland uppger hela 29 procent att de inte kan tänka sig detta.

Sonny Wåhlstedt menar ändå att kampanjarbetet hittills varit både framgångsrikt och roligt, och under resten av 2011 fortsätter insatserna med full kraft. En större kraftsamling med inriktning mot arbetslivet har just påbörjats och målet är mätbara förändringar även inom detta område.

– Jag tycker att alla vi som har jobbat med Hjärnkoll tillsammans kan sträcka på oss och konstatera att vi brukare kan. Vi har verkligen nått ut med kampanjens viktigaste budskap: att vi måste våga prata om psykisk ohälsa och tillsammans hjälpas åt för att förändra den negativa synen på människor med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

En positiv bieffekt av attitydarbetet är att Hjärnkolls ambassadörer mer och mer börjar efterfrågas som sakkunniga i olika professionella sammanhang. Ett exempel är att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har valt att engagera flera ambassadörer i ett stort projekt som just nu pågår för att förbättra den psykiatriska heldygnsvården. Projektet går under namnet Bättre vård, mindre tvång och pågår under 2010–2012.

– Att ha med människor med egen erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård i förbättringsarbetet är en absolut nödvändighet för att det ska lyckas. Det är ju för dessa människor som arbetet görs, säger Susanne Rolfner Suvanto, utbildningskoordinator på SKL.

– Genom Hjärnkoll fanns det en bra form och organisation och därför valde vi att anlita ambassadörer därifrån. Under arbetets gång har deras insatser varit ovärderliga och de har gjort stort intryck, säger Susanne Rolfner Suvanto. 

Fakta: 

Kampanjen Hjärnkoll

Syftet är att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk sjukdom och  funktionsnedsättning. Kampanjen är ett regeringsuppdrag och genomförs av Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, i samarbete med nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. 

• Läs mer på www.hjarnkoll.se

 

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld – en artikelserie av Inre rum, ett kunskapscenter om psykisk ohälsa

Läs alla artiklarna i serien:

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld

Möt Inre rum-redaktionen

Fyra berättelser från 2000-talets Sverige

Ett år av kamp om attityder har gett resultat

"Jag vill sprida mina erfarenheter av psykisk ohälsa"

"Jag har mött fördomar mot mig som mamma"

Politiker utmanas i Psykopol

Chefer vet inte vad de ska göra när en anställd blir sjuk

Tips till chefer

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Vi behöver inte motivation utan en handbroms

Intresseförening blev Sonnys vändpunkt

Tekniska hjälpmedel kan underlätta vardagen

Tips om hjälpmedel

Surrealistiskt måleri gav mig ett språk för mitt inre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Politiker utmanas i Psykopol

I tisdags arrangerade Hjärnkoll landsomfattande manifestationer för att sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa. I Göteborg utmanades politiker att spela Psykopol – ett spel som ger insyn i psykiatrins värld.

Göteborgs Fria

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Maria berättade för sin chef att hon har bipolär sjukdom. Det ledde till att hon i dag inte har kvar sitt arbete. Nu har hon anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Göteborgs Fria

Rekordutskrivning av antidepressiv medicin

Västra Götaland ligger i topp när det gäller förskrivning av antidepressiv medicin. Förra året använde runt 12 procent av kvinnorna och 6 procent av männen sådana läkemedel.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu