Göteborgs Fria

Chefer vet inte vad de ska göra när en anställd blir sjuk

Psykisk ohälsa är i dag den främsta orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Ändå saknar mer än varannan chef med personalansvar tillräcklig kunskap om hur de ska agera när en anställd drabbas.

Detta visar en ny undersökning där över 400 chefer med personalansvar svarat på frågor om psykisk ohälsa. Undersökningen har tagits fram av NOVUS Opinion på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll.

– Frågor om psykisk ohälsa är något som bör vävas in i arbetsgivarens ordinarie värdegrundsarbete. Det har stor betydelse hur chefen agerar när en anställd drabbas av psykisk ohälsa. Det kan exempelvis påverka om man sjukskriver sig och hur lång tid det tar innan man kommer tillbaka, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Runt 70 procent av cheferna tycker att det är viktigt att det finns en policy och rutiner för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras. Samtidigt säger nästan lika många att de saknar sådana rutiner. Det finns alltså en stor efterfrågan på kunskap.

I Hjärnkolls undersökning av chefers attityder visar det sig att mer än var fjärde chef inte kan tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Ett oroväckande resultat, eftersom negativa attityder lätt leder till diskriminering och utanförskap.

En aktuell kartläggning från Socialstyrelsen visar också att personer med psykisk funktionsnedsättning har betydligt sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken. Generellt sett har denna grupp svagare ekonomi, och den största orsaken är bristande förankring på arbetsmarknaden.
Många chefer vill lära sig mer om vad man kan göra rent konkret när någon i personalen drabbas. Därför har Hjärnkoll tagit fram ett kunskapsmaterial i form av en handledning i ämnet.

Förlagan till handledningen kommer från England, där den har använts inom arbetslivet med stor framgång. Hjärnkoll har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting arbetat med att anpassa den till svenska förhållanden, och resultatet är boken Så gör du som chef – handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

I boken varvas information om lagar och regler med konkreta tips på hur man kan tänka kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En del belyser vikten av att förebygga, exempelvis genom god arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder. Boken innehåller också tips på hur man upptäcker tidiga tecken på att någon mår dåligt.

Att arbetsmiljön och arbetets utformning är viktigt för den psykiska hälsan uppmärksammas bland annat i den statliga utredningen Inkluderande arbetsliv från 2009. Där lyfter stressforskaren Lennart Levi fram att om vi vill skapa en arbetsmarknad som inkluderar även människor med psykisk ohälsa så räcker det inte bara med att skapa fler jobb.

”Om vi förmedlar, utbildar eller coachar till jobb som gör människor sjuka psykiskt eller kroppsligt kan ett inkluderande arbetsliv på sikt faktiskt leda till en större utslagning, och inte till färre utan faktiskt fler i utanförskap”, skriver Lennart Levi.

Hjärnkolls chefshandledning tar också upp frågor om hur man kan stödja en anställd under sjukskrivning och rehabilitering, och om vilka anpassningar som kan göras för att den som upplevt psykisk ohälsa ändå kan få till en fungerande arbetssituation.

– Små anpassningar kan ofta ge stora resultat. Vi vet att arbete i sig kan vara en viktig friskhetsfaktor. Att rikta ljuset mot dessa frågor kan skapa en situation där både arbetsgivaren, individen och samhället blir vinnare, säger Rickard Bracken.

Fakta: 

Hjärnkolls chefundersökning

Över 400 chefer med personalansvar ingår i undersökningen.

• Mer än 70 procent har personlig erfarenhet av psykisk sjukdom, vanligast genom anhöriga eller nära vänner som drabbats. 

• 9 procent har erfarenhet av egen psykisk sjukdom.

• 45 procent anser sig ha god kunskap om hur man som chef ska stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. 

• 73 procent anser det är viktigt att det finns policy och rutiner för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 65 procent uppger att det saknas sådana rutiner.

• 60 procent kan tänka sig att anställa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa.

• 27 procent kan inte tänka sig att arbeta med en person med en psykisk sjukdom.

• 38 procent tror inte att människor med allvarliga psykiska problem kan återhämta sig fullständigt.

 

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld – en artikelserie av Inre rum, ett kunskapscenter om psykisk ohälsa

Läs alla artiklarna i serien:

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld

Möt Inre rum-redaktionen

Fyra berättelser från 2000-talets Sverige

Ett år av kamp om attityder har gett resultat

"Jag vill sprida mina erfarenheter av psykisk ohälsa"

"Jag har mött fördomar mot mig som mamma"

Politiker utmanas i Psykopol

Chefer vet inte vad de ska göra när en anställd blir sjuk

Tips till chefer

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Vi behöver inte motivation utan en handbroms

Intresseförening blev Sonnys vändpunkt

Tekniska hjälpmedel kan underlätta vardagen

Tips om hjälpmedel

Surrealistiskt måleri gav mig ett språk för mitt inre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Politiker utmanas i Psykopol

I tisdags arrangerade Hjärnkoll landsomfattande manifestationer för att sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa. I Göteborg utmanades politiker att spela Psykopol – ett spel som ger insyn i psykiatrins värld.

Göteborgs Fria

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Maria berättade för sin chef att hon har bipolär sjukdom. Det ledde till att hon i dag inte har kvar sitt arbete. Nu har hon anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Göteborgs Fria

Rekordutskrivning av antidepressiv medicin

Västra Götaland ligger i topp när det gäller förskrivning av antidepressiv medicin. Förra året använde runt 12 procent av kvinnorna och 6 procent av männen sådana läkemedel.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu