Debatt


Vattenkraft

  • Om man tar bort en damm återställer man det strömmande vattnets alla ekosystemfunktioner, skriver Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation. (Bilden är från Rautasälven.)
Fria Tidningen

Regeringens förslag är ett hot mot levande vattendrag

Det nya lagförslaget om vattenkraft är en enorm besvikelse. Men det får vi ingen miljöanpassning alls av de stora kraftverken och fiskvägar i små kraftverk som inte behövs, skriver Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation.

Lagrådsremissen kring miljöanpassning av vattenkraften som regeringen lade fram den 9 mars är en enorm besvikelse för alla som arbetar för biologisk mångfald i våra vattendrag. Effekterna blir i många fall att miljömålet Levande sjöar och vattendrag får ännu sämre förutsättningar än i dag att kunna nås.

I dag saknar ungefär 400 av Sveriges absolut minsta, och för elsystemet helt betydelselösa, vattenkraftverk tillstånd och länsstyrelser förelägger med gällande lagstiftning ägarna att ansöka om tillstånd. I den processen görs en samhällsekonomisk bedömning och om kraven som ställs på fiskvägar och andra skyddsåtgärder för miljön kostar mer än vad verksamheten klarar av ekonomiskt får de inget tillstånd. Då ska kraftverket avvecklas och dammen tas bort, till gagn för ekosystemet.

Lagförslaget innebär att dessa småkraftverk utan tillstånd ska betraktas som om de har ett miljöbalkstillstånd. Förutom att det är i strid med principen om förprövning av verksamheter som påverkar miljön negativt, kommer dessa småkraftverk permanentas i miljön, då regeringen samtidigt tar bort den samhällsekonomiska bedömningen.

Tar man istället bort en damm säkerställer man att det strömmande vattendragets alla ekosystemfunktioner återställs. Dammen dämmer dels över det strömmande vattenekosystemets viktigaste områden och den energi som omvandlas till kilowattimmar har i ett vattendrag utan vattenkraft flera viktiga funktioner. Den transporterar näring och sorterar sand och grus till olika platser, vilket skapar mängder av nischer som leder till att den biologiska mångfalden här är bland de rikaste i hela Norden.

Bakgrunden till lagförslaget är Energiöverenskommelsen, som uppenbarligen är viktigare i sig än att vi skapar ett hållbart energisystem för en hållbar samhällsutveckling. S och M har koncentrerat sig på att skydda den storskaliga vattenkraften, detta genom att stödja sig på rapporten Strategi för åtgärder i vattenkraften, utgiven av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten.

I den slås fast att de stora kraftverken i till exempel Luleälven och Ångermanälven med hänvisning till deras betydelse för elsystemet inte ska ges någon miljöanpassning alls, detta med ytterst svaga tekniska underlag. C, KD och MP är de som vurmat för de allra minsta småskaliga, detta med argumentet att det är synd om dem eftersom de inte har råd att miljöanpassa på egen hand. Skyddet som nu skapats är dels lagändringarna, dels att de största kraftföretagen ska skänka 10 miljarder så att fiskvägar kan byggas i de minsta småskaliga.

Det gör de gärna. Vattenfall, Fortum, Statkraft, Uniper och några till har fått skattesänkningar motsvarande 40 miljarder under de 20 år som de skänker 10 miljarder till de småskaliga, samtidigt som de fått löfte om att få behålla sina stora anläggningar helt utan miljöanpassning.

Älvräddarna hade välkomnat att de flesta av de allra minsta nu kunnat avvecklas, samtidigt som de storskaliga skulle getts en rimlig miljöanpassning. Nu får vi ingen miljöanpassning alls i de stora kraftverken och fiskvägar i kraftverk som inte behövs.

Därtill kommer Sveriges tusentals dammar utan kraftverk som i dag saknar tillstånd också få samma form av lagligförklaring. Därmed kommer det att bli oändligt mycket svårare och långsammare att få bort dessa.

Regeringens förslag skapar en situation som gör att vi omöjligen kan nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, till nackdel för den biologiska mångfalden och ekonomisk utveckling i landsbygd via besöksnäring. Miljöambitionerna är nedpressade till sitt absoluta minimum och att Miljöpartiet medverkar till detta är givetvis inget annat än en skandal. Störst skuld har dock LRF-lobbyisterna och Centern som med äganderättsargument för runt 600 personer nu offrar miljön till nackdel för det stora flertalet boende i landsbygd.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu