Organisationers engagemang är FSC:s grundbult | Fria.Nu

Debatt


Slutreplik: Skogsbruk

  • FSC är ett komplement till den naturvård som staten bedriver i form av formella avsättningar, åtgärdsplaner för hotade arter med mera. FSC är ett frivilligt system där sociala, ekonomiska och miljökrav vägs mot varandra, skriver företrädare för Svenska FSC.
Landets Fria

Organisationers engagemang är FSC:s grundbult

Slutreplik från FSC.

Att FSC förlitar sig på ideella krafter tyder enligt Skydda skogen på brister i systemet. Men hela tanken med FSC bygger just på ideellt engagemang för skogen. Ideella organisationer över hela världen är medlemmar och har stort inflytande över FSC. De ideella organisationerna, företag och enskilda medlemmar är med i styrelser, arbetsgrupper och är med och skriver reglerna för skogsbruk. Utan dessa ideella krafter skulle FSC inte finnas till.

FSC är en frivillig ideell organisation som arbetar för ett ansvarfullt skogsbruk. Ett ansvarfullt skogsbruk enligt FSC är ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. De skogar som är certifierade enligt FSC kontrolleras årligen. Detta leder i sin tur till att kemikalieanvändningen vid nyplanteringar årligen minskar, samtidigt som både andelen död ved och lövträd ökar i skogen.

Angående nyckelbiotoper är FSC:s regler tydliga, nyckelbiotoper ska sparas. Men de kan vara svåra att identifiera, vilket även Skogsstyrelsen slår fast i en nyutkommen rapport. Skogsstyrelsen ser att det behövs ett fortsatt arbete för att öka förutsägbarheten i bedömningen av nyckelbiotoper.

När Skydda skogen skriver att cirka 500 hektar nyckelbiotoper avverkas årligen, så gäller denna siffra för hela det svenska skogsbruket. Vi vet att misstag begås i skogen men med certifiering minskar den risken. Siffran bör också sättas i relation till de över 500 000 hektar som avsatts frivilligt av certifierade markägare.

Skydda skogen menar att de avsättningar som lämnas i skogen inte är representativ. FSC kräver att avsättningarna, utöver nyckelbiotoperna, har de högsta naturvärdena samt är representativa för landskapet. FSC är ett komplement till den naturvård som staten bedriver i form av formella avsättningar, åtgärdsplaner för hotade arter med mera.

FSC är ett frivilligt system där sociala, ekonomiska och miljökrav vägs mot varandra. Vi försöker hitta balansen mellan de olika intressena.

Skydda skogen skriver att de inte är intresserade att bli medlemmar i FSC. Som medlem får man ett större inflytande och är med och beslutar om ändringar i standarden.

Man kan också, som Naturskyddsföreningen, vara med och påverka världens skogsbruk genom att vara internationell medlem. Men även om man inte är medlem så välkomnar FSC synpunkter från alla organisationer som vill kommentera det nya standardförslaget, även från Skydda skogen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu