Debatt


  • Skånes Fria illustratör Minna Svensson ger sin bild av veckans debatt.
Skånes Fria

Slå vakt om det sociala arbetet

Den 6 oktober 2012 höll KAOSA, kritiska organiserade socialarbetare, en manifestation för ökad social välfärd för alla Malmöbor. Fokus för manifestationen var socialarbetarnas arbetsbörda. En arbetsbörda som utgör ett hot mot det sociala trygghetssystem Malmöborna har laglig rätt till. Det har nu gått ett år sedan de framförde krav på förändring till Malmö stads ansvariga kommunpolitiker. Vad har hänt sedan dess? Det frågar sig tre medlemmar ur KAOSA i veckans debatt.

Vid tidpunkten för manifestationen slog både fackförbund och socialarbetare larm om arbetssituationen i det sociala arbetet i Malmö. En ohållbar arbetsbelastning kombinerad med låga löner ledde till hög personalomsättning och dränering av kompetent personal. För de som stannade kvar innebar situationen en känsla av stress och otillräcklighet. Det sociala arbetet präglades av brist på tid och resurser som ledde till sämre bemötanden och sämre rättssäkerhet. Preventiva insatser lades ner för att kunna fokusera på de akuta, att släcka bränder.

Detta skedde i en stad som enligt Malmökomissionen präglas av stora sociala problem. I deras slutrapport från mars i år konstaterades bland annat att Malmö lider av hög barnfattigdom och ökande sociala klyftor.

Socialarbetare har stor kunskap om de behov som finns i Malmö. Vi upplever i vårt dagliga arbete förtryckande samhällsstrukturer och de sociala problem dessa skapar. På grund av detta ser vi även tydligt vad som hade behövt förändras. Dessa förändringsförslag blev grunden för den kravlista som överlämnades till våra kommunpolitiker för ett år sedan. Kravlistans syfte var att gagna såväl socialarbetare som Malmöbor. Bland annat genom utökade resurser till preventivt arbete och mer tid till klientkontakt.

Det har gått ett år sedan kravlistans överlämnande, vad har hänt inom det sociala arbetet i Malmö sedan dess? I november 2012 meddelade den rödgröna majoriteten i Malmö stad att lönerna för socialsekreterare med myndighetsutövning skulle höjas med 1 000 kronor. Beskedet möttes med glädje och förhoppningar kring de förändringar som nu säkert skulle ske. Dessa förhoppningar infriades dock aldrig.

Den omtalade tusenlappen medförde att Malmös kommunalanställda socialsekreterare idag endast ligger ca 1 000 kronor under medellönen för motsvarande yrkesgrupp i riket och ca 2 500 kronor under motsvarande grupp i Stockholm. Vad den däremot inte medförde var ökad bemanning, minskad arbetsbörda eller att klienter fick träffa sina socialsekreterare oftare.

Under 2013 har socialarbetare fortsatt att rapportera om mycket ansträngda arbetsförhållanden i Malmö. Om hur sömnproblem och underbemanning hindrar ett rättssäkert arbete. Om hur utsatta samhällsgrupper, många gånger barn, hamnar mellan stolarna. Senast i september slog Akademikerförbundet SSR larm om stressrelaterade sjukskrivningar hos socialarbetare och bristfälliga rehabiliteringsinsatser på arbetsplatserna.

Hos en av våra kranskommuner frågar sig cheferna om det är dags att införa ”Malmömodellen” – att skära ner på antalet klientbesök för att hinna med det ökande antalet hjälpsökande.

Vi vill ändra på detta en gång för alla. Intentionen var från början att socialarbetare skulle vara del av samhällsplaneringen. Vi saknar en arbetsmiljö med utrymme för preventiva insatser och inte bara de mest akuta. Där klienter/brukare ses som medborgare med rättigheter istället för kunder som utgör en kostnad för kommunen. Där marknadstänket inte får det tillträde som det har idag. Där arbetsbördan inte gör att erfarna och engagerade socialsekreterare söker nya arbeten.

Folkkampanjen för en gemensam välfärd den 21/9 visade att det finns ett stort folkligt stöd för att förstärka och utveckla vår välfärd. Socialarbetare verkar inom flera delar av välfärden, som till exempel kuratorer, socialsekreterare, biståndshandläggare, behandlingsassistenter, omsorgspedagoger och boendestödjare. Det arbete socialarbetare utför utgör en ovärderlig del av vårt samhälles trygghetssystem. Vi vill få erkännande för detta. Vi vill att Malmös socialarbetare ska ges den uppskattning och de resurser de behöver!

Den 27 november fattar kommunstyrelsen beslut utifrån Malmökommissionens förslag på åtgärder för ett socialt hållbart Malmö. De förslag som främst rör socialarbetare syftar till att göra Malmö till en förebild genom att förena hög kvalitet på välfärdstjänsterna med goda arbetsförhållanden. Vi vet att ”Malmömodellen” skulle kunna innebära något annat än den gör i dag. Ge oss verktygen att åstadkomma det!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu