Förorenad stadsluft trots åtgärder | Fria.Nu
  • Bergsgatan i Malmö. En av Skånes mest biltrafikerade och luftförorenade vägar. Två bilfiler i varje riktning sträcker sig från Södervärn till Amiralsgatan. Varje dygn passerar i snitt 16 500 bilar gatan.
Skånes Fria

Förorenad stadsluft trots åtgärder

Förorenad luft förkortar livet i snitt med 10 månader för en stadsbo i Skåne. Ändå fortsätter Malmö och Helsingborg att år efter år överskrida de lagstadgade miljökvalitetsnormerna.

– Bilen är den stora boven, säger Karin Söderholm på länsstyrelsen i Skånes miljöprövningsenhet.

Ända sedan 2007 har länsstyrelsen i Skåne arbetat ihop med Helsingborg och Malmö för att få ner kvävedioxidhalten i luften. Men de senaste fem åren har minskningen varit försumbar. På flera platser överskrids gränsvärdena regelbundet.

– Det är ofta längs trånga gator med höga hus, säger Karin Söderholm.

För att klara målen har bland annat drivmedel på bussar bytts ut men den åtgärd som ger resultat – är den som minskar biltrafiken, menar Karin Söderholm.

– Man måste minska framkomligheten på vissa gator och minska attraktiviteten för biltrafiken för att man istället ska ta bussen eller cykeln.

Men även med acceptabla gränsvärdena är riskerna stora för miljö och hälsa och riksdagens miljömål Frisk luft ligger långt i framtiden, säger Karin Söderholm.

När trafiken dirigeras om minskar inte de totala föroreningarna i luften utan sprids ut, för att man inte ska överskrida gränsvärdena på just den gatan.

Dave Borg är avdelningschef på miljö- och hälsoskydd i Malmö stad.

– Jag hade velat att man räknade mer på totalen, nu kan man sprida kvävedioxiden i staden för att klara sig under gränsvärdena utan att det totala utsläppet förändrats. Det vi försöker göra är att ändra resandet så att utsläppen per person blir mindre – det är det enda sättet som vi kan få ner de totala värdena på.

Men då krävs en rejäl omställning från biltrafik till kollektivtrafik – men helst att vi använder oss av cykel eller går, menar han.

– Det kräver en ökad medvetenhet hos allmänheten och det tar oerhört lång tid. Först när malmöborna börjar välja bort bilen kommer vi att få ner halterna.

Milan Obradovic (S) är kommunalråd med ansvar för miljöfrågor. Att staden inte lyckats bättre med att sänka halten av kvävedioxid i luften tror han beror på att staden växer och att många jobbpendlare fortfarande föredrar bilen.

– Vi sänkte nyligen hastigheten till 40 kilometer i timmen och det kommer ge resultat, både genom att det sänker bränsleförbrukningen och att det får fler att välja cykeln.

Med tanke på hur utsläppen påverkar hälsan – kan det bli aktuellt med ett förbud mot privat biltrafik i innerstaden?

– Personligen är jag på sikt inte ovillig till något sådant om man gör det tillgängligt för arbetsfordon och handikappade att ta sig fram. Men det är min personliga åsikt, inte partiets. Det är i så fall något vi får diskutera.

Enligt rapporten Miljö och hälsa från 2009 förkortar luftföroreningar livet i genomsnitt med 10 månader för stadsbor och 7 månader för landsortsbefolkningen i Skåne och Blekinge.

Sedan 2006 har kvävedioxid i staden minskat med 12 procent. Under samma period minskade vägtrafiken i staden med 16 procent.

Fakta: 

Miljökvalitetsnorm

Miljökvalitsnormen är en föreskrift om lägsta tolererbara miljökvalitet och infördes 1999.

För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. En norm anses vara överträdd om minst ett av normvärdena överskrids. Normen som bygger på ett EU-direktiv ska uppfyllas på platser där människor vistas regelbundet. Sedan 2006 har Malmö inte uppfyllt normen på flera platser i staden.

Källa: Stockholm stad/Malmö stad

Miljömålet ren luft

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Så definierar riksdagen miljömålet Ren luft.

Miljömålet ska vara uppfyllt till 2020. Men enligt Naturvårdsverket är det inte möjligt att nå målet med i dag beslutade och planerade styrmedel.

Källa: Naturvårdsverket

Kvävedioxid – giftig gas

Kvävedioxid är giftig och exponering kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär och risk för luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer. Viktigaste källan till kvävedioxid är vägtrafiken varför den även används för att indikera andra luftföroreningar.

Källa: Stockholm stad/Malmö stad

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu