Fria Tidningen

Kommuner prioriterar bort hbtq-krav

Ingen av 11 undersökta kommuner ställer krav på idrottsföreningar att arbeta aktivt med hbtq-frågor, visar Frias granskning. Samtidigt avstår många hbtq-ungdomar från att idrotta av rädsla för diskriminering.

Ungdomsstyrelsen presenterade i mitten av mars siffror som visar att homo- eller bisexuella ungdomar idrottar i mindre utsträckning än heterosexuella. Dessutom har nästan var tredje ung homo- eller bisexuell person avstått från någon fritidsaktivitet för att de har varit oroliga att bli dåligt bemötta. Bland heterosexuella är det knappt var åttonde.

– Det är inte okej när idrott ska vara till för alla, säger Moa Magnusson som är projektledare för RFSL Skaraborgs projekt ”För en öppnare idrott”.

Projektet har gått ut på att hålla i hbt-utbildningar för bland andra föreningar och idrottsgymnasier. Moa Magnusson tycker att kommuner bör ställa krav på att alla tränare inom föreningar som får bidrag från kommunen ska få grundläggande utbildning i hbtq-frågor och andra diskrimineringsgrunder som etnicitet och kön.

– Många föreningar har tackat nej till utbildning och säger att de inte har tid, men de har ju tid med träningar. De vet att de får bidrag ändå utan att behöva utbilda sig, det skulle kunna användas som ett effektivt påtryckningsmedel, säger Moa Magnusson.

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg är en av de förvaltningar som har gått utbildningen. Men inte heller de ställer några krav på att föreningarna ska arbeta aktivt med hbtq-frågor för att få kommunbidraget.

– Vi är inte där än. Vi pratar om att alla ska få en jämlik behandling och ge alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Just nu håller vi på att arbeta med att alla stora föreningar som har över 300 medlemmar och minst en anställd ska ha en jämställdhetspolicy. Men vi kan inte bara ställa krav utan måste se till att förutsättningarna finns också, säger Ulrika Thunberg på Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg.

Samtliga kommuner Fria har kontaktat har någon form av bidragsregler eller normer föreningarna ska följa. Ett vanligt krav är ”alla ska vara välkomna” och i vissa fall även ”ingen får diskrimineras”. Men ingen av de undersökta kommunerna tar explicit upp arbete med hbtq-frågor som ett krav för att få bidrag.

– Föreningar får inte neka någon inträde på grund av sexuell läggning eller religiös tillhörighet bland annat. Men vi ställer inte krav på hur, eller att, föreningar ska jobba med hbtq-frågor på samma sätt som att vi inte ställer krav på att de ska jobba med till exempel frågor om funktionshinder, säger Kristina Köhler, föreningshandläggare vid Idrottsförvaltningen i Stockholm angående deras bidragsregler.

Enligt Moa Magnusson på RFSL är ett av problemen att föreningsidrotten faller utanför diskrimineringslagen.

– Den täcker de som är anställda, men inte de som jobbar med ideella föreningar. Det tycker jag blir lite konstigt när de får pengar från kommunen.

Det som tidigare hette HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, skrev 2008 en kommunhandbok med vägledning för de som arbetar med sport- och fritidsaktiviteter. Där står det bland annat ”För att få bidrag har föreningarna vissa skyldigheter, ofta formella. Kommunen kan därför uppmuntra arbetet för mänskliga rättigheter och tillgänglighet för alla genom att ställa krav också på föreningarnas verksamhet.” Idag ingår HomO i myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– DO anser att både kommunen själv och de som får offentliga medel som stöd ska använda dem på ett sätt som motverkar diskriminering, säger George Svéd som i dag är expert på DO men tidigare arbetade på HomO.

Men enligt honom är detta inte en fråga DO har arbetat vidare med sedan 2008, även om han menar att kommunerna är nyckelaktörer i arbetet mot diskriminering.

Elva procent av homo- och bisexuella ungdomar har känt sig rädda eller otrygga i en förening det senaste halvåret medan en procent av heterosexuella ungdomar uppger sig ha känt detsamma. Trots detta säger flera kommuner att de inte har upplevt några problem med diskriminering och därför inte ser någon anledning att ställa krav på föreningarna.

– De föreningar som vi har med att göra, det har aldrig varit något problem där. Skulle man stöta på ett sådant problem ska man självklart göra något, säger Carina Mattsson, fritidshandläggare i Borlänge.

Ett antal kommuner pekar också på att det stora antal föreningar de handlägger bidrag till innebär att det är svårt att kontrollera och följa upp verksamheten.

Växjö är en kommun som har en jämställdhets- och integrationspolicy som föreningarna måste följa. Här ingår dock inte hbtq. Carl-Bertil Löfqvist på kultur- och fritidsförvaltningen berättar att det heller inte har varit uppe till diskussion och att han är tveksam till att införa ytterligare policys.

– När den andra policyn infördes för några år sedan märkte vi en förändring, särskilt bland de mindre föreningarna utanför tätorten. De struntade i att söka bidrag, det var inte värt att lägga ner allt det arbetet för de pengarna de fick från oss, säger han.

Uppsala kommun ställer inte krav på att föreningarna ska arbeta aktivt med hbtq-frågor för att få det grundläggande bidraget. Däremot ger de ett extra bidrag, så kallat kvalitetspoäng, till de föreningar som följer en likabehandlingsplan.

– Vi har inte specifikt lyft ut hbtq-frågorna från likabehandling/jämställdhet och ställer inga krav därmed på föreningarna inom just hbtq, men det faller enligt vår uppfattning under jämställdhet och likabehandling, säger Pär Englund, handläggare på föreningsstöd i Uppsala.

Fakta: 

Inga krav

Ingen av de undersökta kommunerna ställer krav på att föreningar ska arbeta aktivt med hbtq-frågor för att få föreningsbidrag. Få av kommunerna har ens diskuterat frågan inom förvaltningen.

JA, vi har diskuterat frågan: 
Göteborg Ja
Skellefteå Ja 
Åre Ja

NEJ, det har inte varit aktuellt: 
Stockholm Nej 
Malmö Nej 
Uppsala Nej
 
Linköping Nej
 
Växjö Nej 
Borlänge Nej 
Övertorneå Nej
 
Ydre Nej

Kommunerna är utvalda för att ge spridning såväl geografiskt som storleksmässigt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu