Fria.Nu

Norrbotten ska hyras ut till främmande krigsmakt

Norrbotten hyrs ut och blir ett enormt övningsfält för krigsförande länder. Ovärderliga natur-områden förstörs. Det kan bli några av konsekvenserna av regeringens försvarsproposition, som röstas igenom i riksdagen om en dryg vecka.

I den tjocka försvarspropositionen som riksdagen ska besluta om den 15 december finns ett förslag att lansera ett område så stort som Blekinge kring Vidsel utanför Älvsbyn i Norrbotten som Europas nya stora testområde för stridsflyg, långdistansrobotar, laser- och mikrovågsvapen samt telekrigföring.

Den amerikanska ARAAM-roboten har redan testats i Vidsel och tillverkaren Raytheon var mycket nöjd och vill komma tillbaka 2006. Roboten har använts i både Irak och Afghanistan. Även det brittiska företaget Westland Helicopter har testat och utprovat sin Apachehelikopter i Vidsel.

Förslaget att lansera Vidselområdet som internationell test- och övningsplats kommer från en statlig utredning med namnet Snö, mörker och kyla. Med några allmänna skrivningar i försvarspropositionen anser regeringen att riksdagen godtagit utredningen, som också föreslår mindre stränga regler för utländskt tillträde i samband med tester och övningar.

Utredaren förordar också en kraftfull svensk marknadsföring av Vidsel i EU. Enligt utredningen är allt detta väl förenligt med den svenska säkerhetspolitiska linjen och gagnar svenska intressen.

I regeringens proposition om försvaret heter det helt kort: 'I utredningen Snö, mörker och kyla (SOU 2004:77) redogör utredaren för förutsättningarna att utveckla internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium. Utökad internationell övningsverksamhet, också på svenskt territorium, inom ramen för den säkerhetspolitiska linjen, är till gagn för svenska intressen. Både för multi- och bilaterala övningar bör dock de legala samt säkerhets- och försvars-politiska förutsättningarna för att öva på svenskt territorium fortsatt prövas i varje enskilt fall'.

Ska man tolka regeringens formuleringar som att man vill bromsa förslagen från Snö, mörker och kyla?

- Skrivningen gör på inget vis utredningen mindre viktig. Förslagen stärker försvarets övningsförmåga och internationella insatsförmåga och är positivt för näringslivsutvecklingen, säger Markus Planmo, politisk sakkunnig på försvarsdepartementet och en av försvarsminister Leni Björklunds närmaste medarbetare.

- Utredningens förslag kommer att behandlas på olika sätt och regeringen meddelar sina beslut i regleringsbrevet till försvarsmakten. Det är inga frågor som rör riksdagen, utan de handlar om att styra riket, om regeringsfrågor.

Markus Planmo bekräftar att det kan bli samövningar med Nato på svenskt territorium.

Sex socialdemokrater från Norrbotten har motionerat till stöd för utredningen. De betonar jobben: 'En ökad test- och övningsverksamhet skulle bidra till positiva sysselsättnings-, tillväxtpolitiska och samhällsekonomiska effekter. Åtgärderna skulle i första hand beröra norra Sverige där glesbefolkade områden, klimatet tillsammans med militära utbildningsplattformar skapar unika förutsättningar för militär test- och övningsverksamhet'. Miljöpartiet är också för.

- Vi stöder försvarspropositionen och alltså även grunderna i Snö, mörker och kyla, säger Annika Nordgren, miljöpartiets representant i den försvarsberedning som förberett propositionen.

- Det betyder inte att vi gillar allt som står i den, men vi räknar med att vara med när regeringen fattar beslut som grundar sig på utredningen.

Betyder det att miljöpartiet accepterar mindre hårda regler för tillträde av utländsk militär eller möjlighet för privata bolag att testa vapen i Sverige?

- Ja, det är typiska frågor där vi vill vara med.

Anser miljöpartiet att det är okej att Natotrupper övar i Sverige?

- I princip ja. Det är inget nytt. Vi har övat tillsammans med Nato inom ramen för Partnerskap för fred, PFFP. Jag ser inte varför inte sådana övningar kan hållas i Sverige, säger Annika Nordgren.

Vänsterpartiet är emot att Nato bedriver test- och övningsverksamhet i Sverige. Annika Nordgren förstår inte varför.

- En enig riksdag har ju flera gånger sagt att vi kan samöva med Nato inom ramen för PFFP.

Men i sista stund kommer protesterna. I ett brev till Leni Björklund skriver Kvinnor för fred i Uppsala att utredningen 'bygger på föreställningen att krig är vägen till fred och att således en utveckling av vapen och krigsstrategier är önskvärd eftersom krig därmed blir effektivare'.

Organisationen anser att utredningen 'framställer ökat samarbete med stater inom EU som om det låg i linje med den utrikespolitik som tidigare har accepterats av medborgarna i vårt land. Det är naturligtvis missvisande.' Att Sverige samarbetar militärt med stater som deltog i invasionen i Irak och stater som utvecklat kärnvapen är ett markant brott med Sveriges tidigare hållning till krigförande stater, menar Kvinnor för fred.

Naturskyddsföreningens lokal-avdelning i Skellefteå har skrivit en insändare i Västerbottens Folkblad, där föreningen betecknar förslagen som 'ett oerhört stort avsteg från nuvarande alliansfrihet'. Militariseringen av vårt samhälle kommer att öka, fruktar man, samtidigt som Sveriges möjligheter att hålla stånd mot Natos och EUs krav på ökat militärt samarbete minskar.

Det finns också en risk för att ovärderliga naturområden kommer att förstöras, menar föreningen, och undrar hur argumenten för turism i en ren och opåverkad natur rimmar med att Sverige inbjuder till miljöförstörande militär verksamhet.

Norrland är värt ett bättre öde än att bli krigsövningsfält, skriver SNF i Skellefteå, och vädjar till 'våra riksdagsmän att rösta nej till detta vansinniga förslag.'

Utredningen speglar påtryckningar från militärens och kommunernas sida för att göra Vidsel till en europeisk testplats. Idén är lånad från de biltester som sedan tidigare görs i norra Sverige. Regementet i Arvidsjaur ska läggas ner, enligt försvarspropositionen, och det finns risk för att beläggningen vid Vidsel och vid andra övningsområden kan ifrågasättas.

Erik Danielsson är vänsterpartist i kommunfullmäktige i Umeå. Han har försökt dra i gång debatten, men ingen har hakat på.

- Det här är en fråga som skötts över vanliga fullmäktigeledamöters huvuden. Jag vet att det dessutom finns starka krafter här i norr som helst vill sköta det här själv, utan inblandning från regeringen.

I en motion från vänsterpartiet med anledning av försvarspropositionen kräver v att stränga regler ska tillämpas för test- och övningsverksamhet på svenskt territorium vad gäller länder med brister inom mänskliga rättigheter och för dem som är inbegripna i väpnade konflikter. Partiet vill inte heller tillåta Nato att bedriva test- och övningsverksamhet i Sverige.

I Snö, mörker och kyla sägs det att kriterierna för tillståndsprövning för övningar och tester ska kunna följa dem som gäller för export av krigsmateriel.

- Det är alldeles för luddigt, säger Rolf Lindahl på Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Han anser också att utredningens förslag att lätta på tillträdesreglerna kan innebära att Sverige inte i praktiken kan säga nej, även om man kanske skulle vilja det.

Svenska Freds vill behålla en tydligare och mer restriktiv linje.

- Men jag beklagar att vi inte analyserat utredningen i detalj. Det borde vi nog ha gjort, säger han.

Fakta: 

Läs utredningen på:
http://www.regeringen.se/sb/d/533/a/26787. Den 15 december, när riksdagen beslutar om försvarspropositionen, arrangerar Kvinnor för fred en manifestation på Mynttorget klockan 12 mot förslaget.

Läs utredningen på:
http://www.regeringen.se/sb/d/533/a/26787. Den 15 december, när riksdagen beslutar om försvarspropositionen, arrangerar Kvinnor för fred en manifestation på Mynttorget klockan 12 mot förslaget.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Mobilen kan ge DNA-skador

Strålning från mobiltelefoner som ligger 50 procent under EUs och Sveriges rekommenderade värden orsakar DNA-skador, enligt den internationella studien Reflex som nu publicerats. Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma.

Regeringen vill hyra ut Norrbotten till vapentester

Regeringen föreslår att Sverige ska hyra ut mark till länder som vill testa vapen och ha militärövningar. Naturområden kommer att bli förstörda. Och det blir svårt att säga nej till länder för att de är i krig eller har kärnvapen. Nästa vecka röstar riksdagen om förslaget.

Nytt hopp för solkraften

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. Om fem år kommer de första fabrikstillverkade svenska solcellspanelerna ut på marknaden. Det handlar om tunnfilmsteknik, som enligt företaget Solibro har en gigantisk utvecklingspotential.

Billigare solceller

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. En fabrik i Sverige ska börja tillverka solcellspaneler. Om fem år kan man nog köpa dem. Tekniken som fabriken ska använda kallas tunnfilmsteknik. Företaget Solibro ska tillverka solcellspanelerna. Där säger man att tunnfilmstekniken går att utveckla mycket.

System för elproduktion gynnar storföretag

Ett år har gått sedan regeringen införde systemet med elcertifikat, där syftet är att gynna produktionen av förnybar el. Men stora aktörer får kritik för att de hellre betalar böter än tillåter alternativ kraftproduktion. Flera länder har tidigt övergett systemet.

© 2024 Fria.Nu