Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Vi vill ha djurfri kemikalietestning

EUs förslag till ny kemikalielagstiftning har stora brister vad gäller djurhänsyn, menar fyra vänsterpartister som vill se en alternativ forskning med till exempel cellkulturer.

I dag, lördagen den 24 april, är det försöksdjurens dag. Vi vill använda detta tillfälle till att lyfta frågan om djurens rättigheter både i Sverige och inom EU, en del av vår politik som ofta får stå i skymundan i debatten. EUs nya kemikaliepolitik, kallad REACH, är under utarbetande. Det är meningen att EU ska få ett effektivt system för kontroll över miljöfarliga kemikalier. Vi anser att iniativet i sig är bra, men vi är mycket kritiska till förslagets stora brister vad gäller djurhänsyn. Regeringen måste agera tuffare i frågan.

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) är ett försök från EU-kommissionen att tillmötesgå den breda opinion som anser att EU bör ta ett större miljö-ansvar. Flera tusen kemikalier ska registreras och utvärderas. Om en kemikalie inte har utvärderats, så får kemikalien inte användas inom EU. De som ska stå för testningen är de företag som producerar ämnet. Tanken är att den som förorenar, inte staten, ska stå för kostnaderna. I dag har de statliga myndigheterna bevis-

bördan när det gäller att visa att en viss kemikalie är miljöfarlig, men med den nya lagstiftningen flyttas ansvaret över till producenten.

Vänsterpartiet är positivt till att en ny lagstiftning som reglerar kemikaliers farlighet och användning antas inom EU. Det är viktigt, både för människor och djur, att kontrollera kemikalierna så att de orsakar så lite skada som möjligt. För närvarande saknas ett sådant fungerande system. Tyvärr har det föreslagna regelverket försvagats genom näringslivets lobbyism.

Det finns dock stora problem när det gäller hänsyn till djur i den nya lagstiftningen. Ett av de mer uppenbara problemen är direkta uppmaningar till att använda djurförsök för att utföra tester av kemikalier. I bilagorna till kemikaliestrategin listas djurtestkrav och testmetoder som av många kritiserats för att vara föråldrade.

Både inom EU och internationellt pågår arbete med att utveckla alternativa metoder. Det handlar till exempel om datormodeller och provrörstester. Det handlar också om tester på mänskliga cellkulturer, som ger testresultat som med större säkerhet kan överföras till hur vi människor reagerar på kemikalier än vad tester på en helt annan art gör.

Det har publicerats ett mycket stort antal forskningsrapporter som visar på problematiken när det gäller att tolka resultat av djurförsök och överföra resultatet till människor. Rapporterna ignoreras under påtryckning av marknadsintressen. Arbetet med djurfria metoder bör ligga till grund för de krav som ingår i REACH. Djurtester är självklart något som ska undvikas när alternativ finns.

Mycket upprörande är också att många djurförsök kommer att göras helt i onödan. Ämnen som vi redan vet är miljöfarliga kan komma att testas igen. Och detta inte bara en gång, utan parallellt på många håll inom EU. Enligt förslaget till strategi kan företag nämligen neka andra företag att ta del av tester för att skydda produktions- och företagshemligheter.

Olika företag som använder samma ämnen får alltså utföra samma djurförsökskrävande utvärderingar i stället för att kunskaperna samordnas. Detta kommer att bli fallet för en mycket stor del av de kemikalier som ska testas.

Regeringen säger sig vara kritisk till att djurförsök i så hög grad kommer att användas vid tillämpningen av REACH-lagstiftningen. Man säger sig också vara drivande i EU när det gäller att satsa på forskning om djurfria metoder för testning. Problemet är att regeringens två ståndpunkter inte figurerar i samma sammanhang. Det behöver starkt poängteras att REACH-testning ska göras utan att djur används och att det i förslaget ska skrivas in att djurfria metoder ska stödjas. För regeringen menade väl allvar när de i överenskommelsen om 121-punktsprogrammet gick med på att vi ska minimera antalet djurförsök?

Jens Holm

Tredje namn i europaparlamentsvalet (v)

Alice Åström

Riksdagsledamot (v)

Jonas Sjöstedt

första namn i europaparlamentsvalet (v)

Rossana Dinamarca

riksdagsledamot (v)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu