• Jenny Lundahl och Karolina Johansson på Länsstyrelsen Gotland är projektledare för förstudien och kommer nu fortsätta arbetet med den fördjupade förstudien.
  • Området kring sjön Bästeträsk på norra Gotland har ett varierat landskap och ett djur- och växtliv som är unikt för Sverige, och i vissa fall för området. Här karsthällmark i Natura 2000-området Stora Vikers.
Landets Fria

Boende vill göra Ojnare till nationalpark

Inom några år kan området kring sjön Bästeträsk på norra Gotland bli nationalpark. En första förstudie visar att majoriteten av de boende är positiva till planerna.

– Här finns ett stort lokalt engagemang och en oro för att naturen ska förstöras av storskalig kalkbrytning, säger Jenny Lundahl på Länsstyrelsen Gotland.

Det finns planer på att bilda en nationalpark på norra Gotland, där bland annat den omstridda Ojnareskogen ingår. Nyligen släppte Naturvårdsverket den första delen i en förstudie, där bland annat boende, föreningar, markägare och andra parter i området berättar hur de ser på en eventuell nationalpark.

– Det är första gången som man gör en förstudie på det här sättet. Huvudfokus i arbetet har varit att ha dialog med alla berörda parter. Det som var viktigast var att lyssna på vad markägarna tycker och vad de ser för möjligheter och utmaningar, säger Jenny Lundahl, en av projektledarna för förstudien på Länsstyrelsen i Gotlands län.

En stor majoritet av de intervjuade, 149 av 165 personer, ser positivt på en eventuell nationalpark.

– För de allra flesta började samtalet med att det här är ett område som vi behöver skydda för framtiden. Många är oroliga för att det ska bli en storskalig kalkbrytning och att vattnet ska försvinna annars.

Under arbetet med förstudien blev hon projektledarna varse om det stora engagemang som finns för den unika naturen kring sjön Bästeträsk, något som har tagit sig starkast uttryck i kampen mot företaget Nordkalk AB:s försök att utvidga sin kalkbrytning i området.

– Engagemanget hos de som bor i området har funnits ända sedan 2004 när Nordkalk AB ville utvidga sin verksamhet. Ur det växte organisationen Bevara Ojnareskogen fram, som har kommit att beröra så många fler.

Några av de förhoppningar som har lyfts fram är att en eventuell nationalpark skulle bidra till en utveckling av området.

– Många hoppas på en utveckling med hållbar turism, där man är varsam mot naturen utan att göra för stora avtryck. Att det utvecklas bättre stigar för vandring, cykling och ridning och att besökare kan kanaliseras så att inte alltför många samlas på en plats.

Men det har också lyfts fram farhågor och utmaningar. Som att staten inte skulle lyckas förvalta marken tillräckligt bra, att folk skulle bli tvungna att flytta eller att betesmarker skulle försvinna.

– Det område som i dag ingår i förstudien ligger på 11 000 hektar och den mark som kommer ingå i en nationalpark behöver säljas. Tomtmark och åkermark ingår dock inte i en nationalpark. Så boende kan bo kvar i sina hus. Deras tomter blir som hål i nationalparken, säger Jenny Lundahl.

I förstudien har även parter som har intressen av att det inte blir någon nationalpark kommit till tals. Företaget Nordkalk säger att de inte principiellt är emot en nationalpark, men inte på just den mark där de vill driva sin utökade kalkbrytarverksamhet. De säger sig ha planer på att bryta kalk i området i stor skala i många år till.

– Det finns inte möjlighet att bryta kalk på ett skyddat område, att skydda ett område handlar om att förhindra storskalig exploatering, säger Jenny Lundahl.

Försvaret har också intressen i området. Som en del av sin utökade verksamhet på Gotland vill de förlägga vissa övningar i sitt militära område vid Bästeträsk.

– Försvaret säger sig vara positivt till en nationalpark eftersom det skulle hindra att nya samhällen kan växa fram som skulle störas av deras buller.

Försvarets närvaro är en av de faktorer som Länsstyrelsen Gotland ska titta mer på i den fördjupade förstudie som de har fått i uppdrag att genomföra. Bland annat ska de titta på andra nationalparker där försvaret har verksamhet, som Gotska Sandön.

Där kommer de även att titta på Bästeträsks roll för den fortsatta vattenförsörjningen och hur en nationalpark skulle påverka kalkindustrin. Senast sommaren 2018 ska arbetet vara klart.

Stora delar av förstudieområdet är sedan ett riksdagsbeslut 2015 ett Natura 2000-område som innebär att det är skyddat från exploatering. Varför är det viktigt att det även blir en nationalpark?

– Därför att det här är ett fantastiskt stycke Sverige där det finns så många olika sorters natur. En nationalpark är ett sätt att tillgängliggöra det för fler. Det skulle öka antalet leder och det skulle bli lättare att hitta hit. Det är ett sätt att lotsas in i naturen och en plats där vi kan lära oss att vara i samklang med naturen utan att exploatera den.

Fakta: 

Lång process

Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett samarbete mellan de fyra organisationerna Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region Gotland.

Området för förstudien är beläget på norra Gotland och avgränsas av Fårösundsvägen, väg 148, och kuststräckan mellan Storugns och Fårösund. I förstudieområdet ingår även angränsande marina miljöer.

Ojnarekonflikten

2015 beslutade riksdagen att göra Natura 2000-område av bland annat Ojnareskogen på norra Gotland. Kalkbolagen lämnade hösten 2016 in en ansökan om rättsprövning av beslutet, med målet att få det upphävt. I juni 2017 kom Högsta förvaltningsdomstolens (HDF) dom att beslutet står fast. Ett ärende i Mark- och miljööverdomstolen om tillstånd till nya täkter och för ett transportband för kalkbolagen vilandeförklarades i avvaktan på HFD:s beslut.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Planerad ekoby ska rymma allt

En ekoby med plats för boende, odling, förnybar energi och sociala företag planeras i Kalmar eller på Öland.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu