• I trakterna kring Studsvik finns tre naturreservat, bland annat Stendörren med strandängar, klippor och tallskog.
Landets Fria

Kärnkraftsföretag utökar i Studsvik

Företaget Studsvik utanför Nyköping vill utöka sin kärnkraftsrelaterade verksamhet. Något som miljögrupper menar medför risker för både naturen och invånarna.

Det är företaget Studsvik Nuclear AB som har gjort en ansökan till Nyköpings kommun om en ändring i detaljplanen så att det kan utöka verksamheten kring bland annat kärnavfallshantering. I den nuvarande detaljplanen står det att endast forskningsanknuten industriell verksamhet får utföras på Studsvik. Fram till 2005 var en kärnreaktor i gång på Studsvik för forskningssyften, sedan den stängdes har verksamheten tagit en annan riktning.

Miljögrupper är nu oroliga för att en ändring i detaljplanen kommer att leda till aktiviteter som kan hota naturen och kusten kring Studsvik.

– Vi anser att det inte är lämpligt med konventionell industri på Studsvik. I den gällande detaljplanen från 1975 fastställdes villkoret för det brutala ingreppet i kustnaturen. Detaljplanen är ett samhällslöfte. Området fick exploateras, men bara för den viktiga kärnforskningen. Nu är den avslutad, säger Karl-Axel Reimer som är ordförande för Naturskyddsföreningen i Sörmland.

Kommunen har beslutat att gå vidare med ansökan och ett detaljplanearbete är på gång, bekräftar Sofia Buhrgard som är detaljplanshandläggare på Nyköpings kommun.

– Det har inletts en prövning där tjänstemän genom samråd med olika grupper och aktörer ska avgöra om en ändring är lämplig. Det kommer också krävas en miljökonsekvensbeskrivning. Ett beslut kan tas tidigast i början av nästa år, säger hon.

Enligt Urban Granström (S), kommunfullmäktiges ordförande i Nyköping, handlar ändringen främst om att detaljplanen ska stämma bättre överens med den verksamhet som redan bedrivs i Studsvik.

– Studsvik är redan ett industriområde och mycket av planändringen handlar om att uppdatera vad som finns där i dag och hur marken får eller inte får användas. Det är svårt för kommunen att säga till en markägare att de inte får göra något som de redan har gjort. Vi kan bara se till att det görs på ett vettigt och bra sätt.

Förslaget att ändra i detaljplanen avhandlades i kommunfullmäktige 2011, men något beslut fattades aldrig. Redan 2006 fick Studsvik AB efter ett beslut i Miljööverdomstolen dock rätt att fördubbla den mängd radioaktivt skrot de bränner varje år. Tillståndet var begränsat till åtta år, men förnyades 2015.

2016 köpte det franska kärnkraftsföretaget EDF avfallssidan av Studsvik AB:s verksamhet i Nyköping. Karl-Axel Reimer är orolig för att det kommer att leda till att avfall från andra delar av Europa forslas till Studsvik.

– Om transporterna ökar både landvägen och sjövägen är det inte svårt att föreställa sig att det blir olika typer av störningar och risker. Det är viktigt att både sörmlänningar och turister kan ta sig ut till kusten och ha bra upplevelser där.

Michael Mononen som är koncernchef på Studsvik AB säger att det inte finns några planer på att utöka den befintliga hamnen eller det geografiska området man verkar på.

– De verksamheter som EDF kan komma att bedriva måste genomgå miljöprövningar och följa de lagar och regler som finns. Jag kan inte se att det skulle innebära några risker.

Han säger att verksamheten som Studsvik Nuclear driver på platsen inte längre är forskningsfokuserad utan att det numera främst handlar om att testa och analysera material och bränsle för att öka säkerheten på kärnkraftverk runt om i världen.

– Det kan handla om att utveckla metoderna för inkapsling, förvaring och transport av radioaktiva ämnen. Om en verksamhet tar ett beslut att investera i en reaktor kan vi komma in med expertis inom olika områden.

– Vi tycker att det är viktigt att gå igenom detaljplanen en gång för alla så att den är i linje med våra tankar och visioner, fortsätter han.

Men Karl-Axel Reimer menar att en sådan ändring av detaljplanen bäddar för att den industriella verksamheten växer, i ett område som han menar inte är ämnat för storskalig industri.

– Att automatiskt växla över till konventionell industriell verksamhet på Studsvik stämmer inte överens med bygglagen och miljöbalken, som har hållbar utveckling som mål. Har kommunen väl gjort en detaljplan som tillåter den typen av verksamhet blir det väldigt svårt att neka bygglov för annan industriell verksamhet i framtiden.

Han lyfter fram att det visserligen finns behov av bra och säker kärnavfallsförvaring, men att det finns andra mer lämpade platser för ändamålet.

– Området är olämpligt för vanlig industri och långväga atomsopor. Därför handlar det inte bara om att ändra detaljplanen som företaget och kommunen verkar tycka. Lokaliseringen är olämplig. Här finns ett affektionsvärde i form av naturresurser och turistverksamhet som det är svårare att hitta andra placeringar för, säger Karl-Axel Reimer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Urskog avverkad i Dalarna

Ett område i Ore skogsrike i Dalarna med träd som är uppemot 200 år gamla har avverkats av Sveaskog.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu