• Både Mikael Karlsson (bilden) och hans kollega Martin Jentzen arbetar med den så kallade Lübeckmodellen, som bland annat föreslår plockhuggning istället för kalhygge.
Landets Fria

Hyggesfritt skogsbruk får pris

Naturskyddsföreningens skogspris 2017 går till skogsdebattören Mikael Karlsson och hans kollega Martin Jentzen för deras arbete för ett ekosystembaserat skogsbruk.

För andra året i rad ger Naturskyddsföreningen ut sitt skogspris för att uppmärksamma betydelsefullt arbete för skogens biologiska mångfald och sociala värden inom skogsbruket.

Mikael Karlsson är grundare av stiftelsen Ecoforestry foundation, vars uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk. Genom information, forskning och praktiska exempel har han i tio års tid guidat skogsbrukare till en metod formad efter ekosystemet, där skogsbruket går tillbaka till sina rötter.

– Naturen jobbar hela tiden åt samma håll som vi. Det vi gör är att vi går in och ser behovet, för att sedan lägga upp en plan för hur vi arbetar med naturen.

Det handlar om att jobba med naturens förutsättningar, där skogen ska präglas av mångfald när det gäller både växt- och djurliv samt mängden levande och döda träd. I dag är det fortfarande vanligt med kalhyggesbruk, där ursprungsträden på en mark huggs ner för att nya träd av en och samma art ska planteras. När de sedan på jämnt avstånd vuxit sig jämnstora huggs de ner. Mikael Karlsson vill ändra på det här och att gå från kalhygges- till ekosystembaserat bruk är fullt möjligt.

– Många tror att skogen redan måste vara blandad för att börja med ekosystembaserat skogsbruk, att man måste vara i mål för att börja. Det är en vanlig missuppfattning, så är verkligen inte fallet. Man kan ha kalhygge, granplantage eller skiktad blandskog, allt funkar.

Mikael Karlsson hoppas på att priset kommer att sprida och öka intresset för hyggesfria metoder som i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden.

– Det innebär ett erkännande av vikten av hur skogsbruk är utformat. Naturskyddsföreningen har tidigare fokuserat på just skydd av naturen, vilket också är viktigt. Men vi kan inte tänka på det som isolerade öar, till exempel att ha ett skyddat naturreservat precis bredvid ett kalhygge. Vi måste tänka på hela naturen och ta in skyddet i skogsbruket också.

Fakta: 

Ur Naturskyddsföreningens motivering

”Både Jentzen och Karlsson har genom sin kunskap och inspiration bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald och skogsekosystem. Båda har också vinnlagt sig om att påvisa att hyggesfritt, hållbart skogsbruk inte behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet, vilket utöver skoglig miljövinst bidragit till en ökad acceptans och vilja hos allt fler att gå över till mer hållbara bruknings- och avverkningsmetoder.”

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Urskog avverkad i Dalarna

Ett område i Ore skogsrike i Dalarna med träd som är uppemot 200 år gamla har avverkats av Sveaskog.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu