• Det aktuella skogsområdet på Brännvinsberget före och efter avverkningen. Vid inventering av skogen innan avverkningen hittades 26 rödlistade arter av lavar, mossor, svampar och insekter.
  • Det aktuella skogsområdet på Brännvinsberget före och efter avverkningen. Vid inventering av skogen innan avverkningen hittades 26 rödlistade arter av lavar, mossor, svampar och insekter.
Landets Fria

Urskog avverkad i Dalarna

Ore skogsrike utsågs till Årets naturpärla i Dalarna 2015. Två år senare har delar av urskogen avverkats av miljömärkta Sveaskog.

– Det är inte klokt att ett statligt bolag agerar på det här sättet, säger Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Rättvik.

Ett område på runt 800 hektar på Brännvinsberget norr om Furudal har avverkats av Sveaskog. Marken är en del av Ore skogsrike i norra Rättvik. Skogen beskrivs som ett av de sista områdena i Sverige med stora arealer av sammanhängande naturskog. Ore skogsrike domineras av tallskog och träden beräknas vara runt 120 till 140 år, några så gamla som 200 år.

Skogen är hemmiljö för en rad hotade arter som lavar, svampar, mossor och insekter. Naturskyddsföreningen har under flera år flaggat för att naturskogen behöver extra skydd för att den biologiska mångfalden ska finnas kvar i framtiden. Vid inventeringar hittades 40 olika signalarter varav 26 var rödlistade.

– Det finns många arter i området som inte finns på andra ställen, bland annat skalbaggar. Arterna har blivit undanträngda av produktionsskogen. Nu kämpar vi för att få ha kvar den sista spillran urskog. Vi tycker att statliga Sveaskog borde visa mer hänsyn. Det är ju vår skog, vårt bolag, säger Margareta Wikström.

För två år sedan utsågs Ore skogsrike till ”svensk pärla” i Världsnaturfonden WWF:s kampanj. Syftet var att uppmärksamma vackra platser som har stor betydelse för naturupplevelser och att peka på områden som anses ha skyddsbehov. Sedan kampanjen startade 2013 har flera ”pärlor” blivit naturreservat eller skyddats på andra sätt. Avverkningen på Brännvinsberget visar att utvecklingen i området går åt helt fel håll, menar Naturskyddsföreningen.

Sveaskog är ett FSC-certifierat bolag. Det innebär bland annat att bolaget ska bevara unika och känsliga ekosystem. Avverkningarna vid Brännvinsberget sker, enligt Naturskyddsföreningen, i strid med certifieringen.

– Vi trodde aldrig att ett statligt bolag med hög miljöprofil skulle agera på det här sättet. Vi har anmält avverkningen till FSC, säger Margareta Wikström.

Naturskyddsföreningen menar också att avverkningen går stick i stäv med Sveriges miljömål som säger att 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara skyddade 2020.

– Vi kommer inte att nå målen, konstaterar hon.

Sveaskog har avverkningsanmält flera andra områden i Ore skogsrike. Naturskyddsföreningen försöker nu påverka politiker så att naturskogen ska skyddas.

– Vi försöker få stopp på det och påverka på alla sätt vi kan. Vi har skickat skrivelser till regeringen, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, kommuner och Sveaskog. Det verkar som att skogsbolagen gör som de vill och då ryker ofta den biologiska mångfalden tyvärr.

Margareta Wikström ställer sig frågande till varför Sveaskog inte gör frivilliga avsättningar.

– Det är ett svagt skydd eftersom marken kan säljas till någon som sedan avverkar skogen. Helst vill vi att det blir ett naturreservat. Det är det bästa. Vid frivilliga avsättningar kostar det att lösa in marken men i det här fallet är det ju faktiskt staten som är ägare.

Anders Almäng, resultatområdeschef i södra Norrland, menar att Sveaskogs verksamhet alltid strävar efter att skapa en balans mellan naturvård och produktion. Han säger att Sveaskog undantagit 39 procent av området.

– Inför avverkningarna vid Brännvinsberget har vi i flera års tid fört dialog med Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Vi har också genomfört ett flertal naturvärdesinventeringar, såväl själva som genom Skogsstyrelsen, och anpassat våra avverkningar. Vi har bland annat valt ett anpassat brukande av skogen med utökad hänsyn till rödlistade arter, som vi kallar för mosaikhuggning. Vi tycker därför att vi har lyckats skapa en balans mellan olika intressen i området.

Området som omfattar Brännvinsberget består av 719 hektar skogsmark som Sveaskog äger.

– På den marken jobbar vi, som på all Sveaskogs mark, med att identifiera naturvärden. I nuläget är 194 av de 719 hektaren avsatta som naturvårdsskog. Det är skogar som vi inte avser att bruka utan som endera får utvecklas fritt eller kan bli aktuella för någon form av skötsel där målet är att öka naturvärdena.

Förutom de 194 hektaren har Sveaskog också sparat 85 hektar som bildar öar av skog ute på hygget.

– Meningen är att de ska stå kvar orörda och fungera som spridningskälla för olika naturvärden, säger Anders Almäng.

Margareta Wikström berättar att hela Ore skogsrike är ungefär 50 000 hektar stort.

– Vi vill inte att allt ska avsättas men inom området finns det förhållandevis stora områden kvar som är på relativt opåverkade. Det går inte att bara behålla några träd här och där. Det är bättre än ingenting men det är inte tillräckligt för att bevara ekosystemet, säger hon.

Fakta: 

Hotad skog vid Messlingen

Ännu en av Världsnaturfondens Svenska pärlor, de 63 naturområden som organisationen klassat som skyddsvärda, riskerar avverkning. Det är ett skogsområde söder om sjön Messlingen i Härjedalen som har avverkningsanmälts. Området innehåller skog som är 150–250 år gammal. Miljöorganisationer, ideella skogsvårdare och riksdagsledamöter har skrivit ett gemensamt brev till skogsbolaget Stora Enso, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen där de vädjar om att skogen ska räddas.

Det berörda området är markerat som impediment, det vill säga mark som har lägre produktionsförmåga och inte är lämplig för skogsbruk. Enligt skogsvårdslagen ska impediment inte avverkas, ändå har Skogsstyrelsen godkänt avverkningsanmälan.

Vid en inventering av skogen tidigare i november registrerades 37 signal- och rödlistade arter i området.

Källa: Natursidan

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu