• Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året har fler personer blivit utan personlig assistans.
  • Tom Schultz-Eklund, huvudförfattare till resningsansökan av domen.
Fria Tidningen

Fler blir utan assistans efter vägledande dom

För ett år sedan kom en dom som fråntog personer i behov av livsuppehållande tillsyn möjligheten att få det genom personlig assistans. Ett år senare har man börjat se konsekvenserna. De mest allvarliga är de fall där föräldrar har blivit tvungna att säga upp sig från sina jobb för att vårda sina vuxna barn, berättar juristen Tom Schultz-Eklund.

– Domen inskränker rätten till ett värdigt liv för många och därför väljer vi att lämna in en resningsansökan i hopp om att bibehålla livskvaliteten för dessa människor, säger Tom Schultz-Eklund, huvudförfattare till resningsansökan som lämnades in nyligen.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen kom i juni år 2015 och innebär en begränsning av vilka personer som har rätt till att få livsuppehållande tillsyn genom personlig assistans. Enligt domen har nu endast personer med psykiska funktionsnedsättningar rätt till assistansen i form av tillsyn, vilket utesluter personer som av övriga medicinska skäl har behov av det, och som tidigare hade rätt till det.

Kvinnan som domen gäller har behov av andningsgymnastik för att hosta upp slem ur lungorna, samt problem med blödningar i lungorna på grund av sjukdomen cystisk fibros. Enligt domen hade hon sedan år 1996 haft rätt till assistans i 40 timmar i veckan. Försäkringskassan hade gett henne rätt till det även fortsättningsvis, men det allmänna ombudet valde att driva fallet vidare och i Högsta förvaltningsdomstolen förlorade kvinnan sin rätt till assistans.

I och med domen, som är vägledande, har det i de flesta fall blivit upp till kommunerna att bedöma om personerna i fråga har rätt till assistans. En grupp jurister i assistansbranschen har nu lämnat in en resningsansökan för att få domen ändrad.

– För en del familjer har konsekvenserna av domen blivit förödande. De allra värst drabbade familjerna är de fall där kommunen har gjort bedömningen att ingen assistans behövs. Då har föräldrar fått säga upp sig från sina jobb för att kunna ta hand om sina barn, som i många fall är vuxna, hela dagarna. I bästa fall har kommunerna beviljat fullt stöd, men tyvärr blir stödet ofta inte likvärdigt det tidigare, eftersom kommunen gör en ny och egen bedömning, säger Tom Schultz-Eklund.

Det vårdbehov som domen avser kallas, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, för det femte behovet och syftar på assistans där även en expert på området behöver ytterligare kunskap för att kunna ge personen stöd på rätt sätt. Det handlar till exempel om att behöva kunskap om hur en person kommunicerar, exempelvis med hjälp av ”egna” tecken eller kroppsspråk. Tom Schultz-Eklund menar att ett problem med domen är att den är väldigt öppen för tolkningar, att det finns mycket osäkerhet kring hur den ska tolkas samt att Försäkringskassan har tolkat den som att hjälpbehovet måste vara en följd av en psykisk funktionsnedsättning.

– Det utesluter ännu fler människor från rätten till assistans.

Resningsansökan lämnades in till Högsta förvaltningsdomstolen den 19 maj.

– Vi hoppas att domen ska tas upp till en andra prövning och att vi visar att vi anser att deras bedömning är felaktig och att det går att göra en helt annan bedömning, säger Tom Schultz-Eklund.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Asylstafetten vandrar vidare

Den 10 juli startar årets asylstafett, som är en vandrande manifestation för en human flyktingpolitik.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu