Göteborgs Fria

Klass, kön, miljö och trängselskatt

Funderar du på trängselskatten och hur du ska rösta? Tycker du att det är viktigt hur skatten och resten av Västsvenska paketet påverkar miljön och människor utifrån klass, kön och ålder? Läs då den här snabbguiden.


Miljöpåverkan

Trängelskatten

Sedan trängselskatten infördes har passagerna genom betalstationerna minskat med 4–7 procent om dagen, vilket betyder ungefär 49 000 färre passager per dygn, enligt Trafikverket. Utsläppen av koldioxid beräknas ha minskat med 2,5 procent (43 000 ton) år 2013 jämfört med om trängselskatten inte funnits, enligt datorsimuleringar.

På undersökta gator har partikelhalten (PM10) minskat med 15 procent efter ett år med trängselskatt. Enligt Trafikverket ska även invånares exponering av kväveoxid ha minskat.

Hela paketet

Det finns ingen samlad miljökonsekvensanalys för hela paketet, vilket innebär att total miljöpåverkan är okänd. Men olika delar i paketet har analyserats. Till exempel väntas tågtunneln Västlänken och andra kollektivtrafikåtgärder dämpa ökningen av utsläpp, enligt Trafikverket. Hisingsbron (nya Göta älvbron) väntas inte påverka hur många fordon som passerar år 2025 jämfört med i dag, enligt miljökonsekvensbeskrivningen. Marieholmstunneln väntas generera ökad biltrafik och ökade utsläpp, enligt Naturvårdsverket.

Klass, kön och ålder

Trängelskatten

Det kostar 0, 8, 13 eller 18 kronor att passera en betalstation beroende på tidpunkt. Sett i faktiska priser betalar boende i Örgryte mest trängselskatt, i snitt 181 kronor per månad. Boende i Frölunda betalar minst, 106 kronor per månad i snitt. Generellt betalar de som bor centralt mest (Sveriges Radio 2013). Men låginkomsttagare påverkas mer genom att en större andel av inkomsten läggs på skatten, enligt GP:s beräkningar.

Många har protesterat mot att betalstationen i Backa är orättvis. Regeringen och Göteborgs fullmäktige har nu ställt sig bakom att utreda om boende och företagare i Backa ska slippa skatta.

Allra mest påverkas givetvis de som kör bil. Generaliserat är bilföraren en man mellan 30-64 år med medellång eller lång utbildning. Minst bil kör en kvinna som är under 30 år eller över 65 år och har kort utbildning (gäller resvanor till arbete och utbildning, SOM 2013).

Boende i sydvästra Göteborg kör mest bil och boende i Centrum och Linnéstaden minst.

Hela paketet

Av Västsvenska paketets budget på 34 miljarder kronor planeras drygt 70 procent gå till satsningar på kollektivtrafik. Det gynnar framförallt kvinnor och unga. Kvinnor reser dubbelt så ofta med kollektivtrafik till arbete och skola jämfört med män. Nästan varannan person mellan 16-29 år reser med kollektivtrafik, jämfört med drygt en av tio i åldern 30–64.

Skillnaderna är inte lika stora utifrån utbildningslängd och bostadsområde. Personer med kort utbildning reser både minst kollektivt och minst med bil, en orsak är att många i gruppen inte arbetar eller studerar och därför inte gör sådana resor, vilket får genomslag i statistiken.

Boende i Örgryte och Härlanda åker mest kollektivt, medan boende i Sydväst åker minst.

Fakta: 

Västsvenska paketet

• Innehåller tågtunneln Västlänken, vägtunneln Marieholmstunneln, Hisingsbron (nya Göta älvbron), trängselskatten, ny knutpunkt i Gamlestaden och utbyggd kollektivtrafik.

• Trängselskattens syfte är bland annat att delfinansiera paketet.

• I samband med de allmänna valen hålls nu folkomröstning om trängselskatten i Göteborg.

• Vad som händer med paketet vid ett nej till trängselskatten är oklart.

Läs mer: 

Så här fördelas skattepengarna till trafiken 
Drivs det en bilfientlig politik i regionen? Frågan är högaktuell inför folkomröstningen. GFT synar därför vilka trafikslag skattepengarna egentligen går till.

Så påverkar Västsvenska paketet miljön 
Från politiskt håll beskrivs ofta paketet som en miljösatsning – trots att delar ur paketet tvärtom väntas öka biltrafiken och utsläppen.

Så påverkas olika grupper av Västsvenska paketet 
Är du en vinnare i det Västsvenska paketet? Kön, klass, ålder och andra sociala faktorer påverkar hur vi vill och har möjlighet att resa.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu