Forum för kritisk diskussion om ekonomisk tillväxt | Fria.Nu
Fria Tidningen

Forum för kritisk diskussion om ekonomisk tillväxt

Den ekonomiska tillväxten är behäftad med för stora problem för att vara långsiktigt hållbar. Det är utgångspunkten för Tillväxtforum 2011 som i morgon, lördag, hålls på Kulturhuset i Stockholm. ”Vi behöver vrida och vända på frågan om tillväxt, vi behöver se för- och nackdelar med tillväxten”, säger Johan Olsson, en av arrangörerna.

Den ekonomiska tillväxten tycks ständigt vara en viktig del av samhällsdebatten, men diskussionerna handlar nästan uteslutande om hur tillväxten ska upprätthållas eller förstärkas. Men på Tillväxtforum 2011 kommer tillväxten att granskas på ett mer kritiskt sätt. Forumet arrangeras av Steg 3, ett nätverk med syfte att diskutera den ekonomiska tillväxtens tillkortakommanden.

Johan Olsson, initiativtagare till Steg 3 och en av dem som håller i Tillväxtforum, berättar att forumet syftar till att få upp frågan om ekonomisk tillväxt på agendan och att få igång en sund och sansad diskussion:

– Vi behöver vrida och vända på frågan om tillväxt, vi behöver se för- och nackdelar med tillväxten, förklarar han.

I modern tid har tillväxttänkandet fått viss kritik som har kommit främst från miljörörelsen. På senare tid har vårt samhälles besatthet av ekonomisk tillväxt kritiserats av bland andra Tim Jackson, som är professor vid Surreyuniversitetet. Jackson menar att tillväxten äventyrar ekosystemen och han argumenterar för att vi behöver komma bort från krav på ökad tillväxt för att minska arbetslösheten.

Även Johan Olsson menar att det främst är av miljöskäl som vi behöver diskutera tillväxten. Brundtland-rapporten från 1987 som lanserade begreppet hållbar utveckling innefattade tre typer av hållbarhet; ekonomisk, social och ekologisk. Vi behöver studera ekonomisk tillväxt med avseende på dessa tre typer av hållbarhet, anser Johan Olsson. Själv är han tveksam till om ekonomisk tillväxt är hållbar ur något av de tre perspektiven.

– Är tillväxten hållbar ur ett ekologiskt och socialt perspektiv? Vad har till exempel tillväxten gjort för fattigdomsbekämpning? Är tillväxten hållbar ens ur ett ekonomiskt perspektiv?

Att den ekonomiska tillväxten så sällan ifrågasätts beror främst på att den ofta kopplas ihop med sysselsättning och välfärd. Det beror enligt Johan Olsson på att dagens välfärd är byggd på ekonomisk tillväxt. Det behöver den inte vara, menar han, men det har inte lagts särskilt mycket resurser på att bygga upp andra ekonomiska modeller. En debatt kring ekonomisk tillväxt kan vara en början på att bygga upp alternativa modeller.

Johan Olsson påminner också om att ekonomisk tillväxt ofta ses som ett samhällsmål trots att det snarare är ett verktyg. Målet borde vara förbättrad livskvalitet, tycker han.

Tillväxtforum 2011 innehåller parallella paneldiskussioner kring tillväxt. Arrangörerna sammanför försvarare och kritiker av den ekonomiska tillväxten, och bland de deltagande ingår forskare, samhällsdebattörer, ekonomer och företrädare för andra discipliner. Bland de medverkande finns kända namn som Anders Wijkman, KG Hammar och Gudrun Schyman. I programmet ingår också underhållning med bland andra Zinat Pirzadeh, Odile Nunes och Bob Hansson.

Fakta: 

Tillväxtforum 2011:

Tillväxtforum 2011 äger rum i morgon, lördag, på Kulturhuset i Stockholm. Arrangemanget inleds kl 11.30. För att delta krävs ingen föranmälan.

Steg 3:

Arrangören av forumet, Steg 3, är ett informellt nätverk bestående av personer som i sitt arbete berör tillväxtfrågan ur olika vinklar. Läs mer på www.steg3.se.

Tim Jackson:

Miljöekonom som sedan 1994 ingår i den brittiska regeringens hållbarhetskommission. Jackson har skrivit ”Välfärd utan tillväxt” (Ordfront, 2011).

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny lag om koldioxidlagring på gång

Regeringen har lagt ett lagförslag om att koldioxidlagring under jord ska bli tillåtet. Tekniken är kontroversiell och lagförslaget kritiseras för att vara för passivt. Nu föreslår Vänsterpartiet att koldioxidlagring endast ska tillåtas för bioenergianläggningar.

Fria Tidningen

Etanolbilars klimatnytta ifrågasätts

Enligt Trafikverket ger nya etanolbilar 17 procent lägre klimatpåverkan än bensinbilar. Nu ifrågasätts om det är försvarbart att fortsätta subventionera etanol med så liten miljönytta.

Fria Tidningen

Import och nya mattrender bakom ökad köttkonsumtion

Klimateffekterna av köttproduktionen har fått allt större fokus på senare år. Trots det fortsätter köttkonsumtionen att öka. Det beror främst på ökad import, men även LCHF-dieten och andra mattrender kan ha bidragit.

Fria Tidningen

Samhället saknar beredskap för en energikris

Råoljeproduktionen nådde sin topp år 2006. Nu är vi redan inne i en energikris som kommer att leda till en långvarig ekonomisk kris. Det är det obekväma budskapet i en rapport som Jämtlands och Västernorrlands energikontor låtit ta fram.

Fria Tidningen

Få satsningar på biometanol

Biobaserad metanol skulle effektivt kunna ersätta en stor del av all bensin och diesel i landet. Den enda större metanolsatsningen står Björn Gillberg för, som planerar att starta den första storskaliga biometanolfabriken i världen. Men enligt Energimyndigheten är tekniken inte färdigutvecklad än.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu