Fördjupning


Ivar Andersen
Fria.Nu

Därför åker vi till Malmö

Om en månad börjar European social forum, ESF, i Malmö. 20 000 människor – privatpersoner och organisationsmedlemmar – från hela Europa förväntas delta i de hundratals seminarier, manifestationer, kulturevenemang och aktioner som arrangeras inom ramen för eller i anslutning till forumet. För att mötas i dialog, knyta nya kontakter och under parollen ”Ett annat Europa är möjligt” planera framtidens motståndspolitik. Fria Tidningar har bett åtta organisationer berätta varför de åker till ESF 2008.

Planka.nu

Planka.nu arbetar för skattefinansierad kollektivtrafik och driver p-kassan, en bötesfond för dem som av ekonomiska eller ideologiska skäl inte vill betala avgift för att resa kollektivt. Organisationen har redan ett samarbete med finska motsvarigheten Pumm.it, och ett av syftena med att delta i ESF är att knyta tätare kontakter med systerorganisationer från övriga Europa.

– Samarbetet har hittills varit ganska informellt utan ordentliga möten, men det finns organisationer i Turkiet och Spanien som sysslar med samma saker som oss, säger Christian Tengblad från Planka.nu.

– Jag tycker att ett arbete på Europanivå vore intressant, jag tror vi skulle kunna utnyttja det åt båda hållen för att få fart på debatten både här hemma och ute i Europa.

Planka.nu kommer även att ordna ett eget seminarium om kollektivtrafik med inriktning på klimatfrågor. Till detta kommer olika svenska organisationer som arbetar med frågor som rör kollektivtrafik att bjudas in. Syftet är att se om mötet kan resultera i gemensamma visioner kring framtidens kollektivtrafik.

Christian Tengblad ser ESF som en möjlighet till dialog. Lyckat blir det dock först om samtalen ger eko utanför forumet.

– Det måste utmynna i praktik och inte bara bli en mässa. Man måste sätta någonting i rullning, annars riskerar forumet att bara bli en parentes.

Afrikagrupperna

– De här forumprocesserna är viktiga som en del i det civila samhällets sätt att synas och komma i kontakt med varandra över världen, säger Anna Gren, kampanjhandläggare på Afrikagrupperna.

Under ESF samarrangerar organisationen tre seminarier. Ett kommer att röra EU:s kritiserade frihandelsavtal med länderna i Afrika, Västindien och Stilla havsregionen, ett om hiv/aids och ett om EU:s biståndspolitik. Dessutom deltar Afrikagrupperna i ett seminarium som anordnas av Byggnads, om villkoren för lokala byggarbetare inför VM i herrfotboll i Sydafrika 2010 och EM i Polen/Ukraina 2012.

– Vi har inte arbetat med fackföreningar i Sverige tidigare, men vi samarbetar med Sydafrikanska fackföreningar, säger Anna Gren. Fördelen är att vi visar på den tydliga kopplingen mellan fackliga rättigheter här och där. Även om vi har kommit längre här är det samma processer vi går igenom.

ESF ser hon som en arena där Afrikagrupperna både kan föra ut sitt budskap och knyta nya kontakter.

– Dels handlar det om att bygga samarbeten med svenska och europeiska organisationer, men också att det nå fram till personer i publiken som får lust att arbeta med de här frågorna.

IF Metall avdelning 48

Landsorganisationen kommer att vara på plats i Malmö, liksom ett flertal av medlemsförbunden, däribland IF Metall. Beslutet att bli medlem i föreningen som anordnar ESF 2008 fattade dock avdelningen på egen hand, berättar Johnny Andersson, internationellt ansvarig på avdelning 48 i Norra Skåne.

Själv ser han mest fram emot att knyta kontakter med kollegor från kontinenten.

– Det är mycket utbytet mellan olika fack i våra olika europeiska städer som lockar, hur man jobbar och så.

Enstaka LO-förbund har tidigare skickat representanter till sociala forum, men detta är första gången den svenska fackföreningsrörelsen deltar på bred front.

– Jag skulle mer vilja säga att vi alltid har varit framåt och sökt nya vägar, det här är väl ett sätt att dela med sig av kunskaper till andra. Sverige har starka fackföreningar och ligger bra till men vi har kollegor i Europa som inte har det lika lätt och som vi vill hjälpa.

Sedan den borgerliga regeringens tillträde har, som en följd av bland annat försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen, den fackliga organiseringsgraden i Sverige sjunkit. Men enligt Jonny Andersson är deltagandet i ESF inte ett sätt att bemöta den kris för fackföreningsrörelsen som många talat om.

– Det enda vi vill är att vi byter regering, till en som tänker på människorna. Vi manifesterar vårt missnöje med den här regeringen, sedan kan vi inte göra så mycket åt vad de gör.

ABF

För Sveriges fackföreningsrörelse, som historiskt valt att agera ensam, är ESF någonting helt nytt. För en annan del av arbetarrörelsen, ABF, är forumet istället en naturlig fortsättning på det befintliga arbetet.

– ESF passar väldigt bra överens med vår idé om samhällsförändring genom att skapa möten och diskussioner, utbyte av erfarenheter mellan människor, säger Kent Werne, projektledare och ansvarig för ABF:s studiesatsning inför ESF. Det är det som är folkbildningens kärna, därför är ESF en naturlig arena för oss.

ABF samarrangerar tre programpunkter om folkrörelsearbete och ser det sociala forumet som en möjlighet att sprida information kring studiecirkeln som förändringsmetod. Men samtidigt är ESF också ett verktyg för att förändra det traditionella folkbildningsarbetet.

– Det finns alltid ett behov av att uppdatera och ligga i framkant, och det här är en del av det, säger Kent Werne. Grundidén med folkbildning kommer alltid vara densamma, men formerna måste förändras i och med att samhället förändras. De senaste tre decennierna heter den stora förändringen globalisering, och för att möta den utmaningen måste människor mötas globalt över gränserna.

Inför ESF har ABF i samarbete med LO-förbunden arrangerat cirkeln ”Ett rättvist Europa”. Avsikten har varit att ge en slags grundkurs i de frågor som kommer att diskuteras under forumet. För närvarande deltar 300 personer från hela landet. 200 av dem har anmält att de kommer att åka till Malmö.

Ekobanken

Ekobanken är en kooperativt ägd bank som arbetar efter ledorden allmännytta och medlemsnytta. Medlemmarnas pengar lånas i huvudsak ut till projekt som avser att skapa ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde, och vice vd:n Kristoffer Lüthi tror att Ekobanken tillsammans med danska systerbanken Merkur kan fylla ett tomrum på forumet.

– Vi hoppas att kunna visa vad pengar gör och att pengar gör skillnad, säger han. Det är väldigt mycket aktiviteter som handlar om globalisering men väldigt lite sätter fokus på pengarna, vi vill visa att det är ganska avgörande var man väljer att placera sina pengar.

ESF arrangeras under parollen ”Ett annat Europa är möjligt”. En ovanlig, men alls inte orimlig målsättning för en bank, menar Kristoffer Lüthi.

– En bank är ett smörjmedel i samhället och till för att svara på olika behov i samhället. Eftersom det i de organisationer som deltar i European social forum finns tankar på hur ett annat Europa ska vara möjligt ska en bank vara med i arbetet att uppnå det.

– Det är att kanalisera pengar och idéer som banker jobbar med, att samla in från insättare och låna ut det till goda projekt. Utvecklingen är alltid beroende av pengar, det är bara frågan om vilken utveckling vi vill ha.

Klimax

Klimax startade så sent som förra året och har sedan dess genom aktioner som flygplats- och trafikblockader profilerat sig som Sveriges främsta företrädare för radikal klimataktivism. Klimax har i dag sju lokalgrupper, varav en i Köpenhamn, och när ESF nu stundar står samordning inför FN:s klimattoppmöte i den danska huvudstaden nästa år högt på agendan.

– Vi åker dit med förhoppning om att klimatfrågorna ska sättas högt upp på dagordningen och för att nätverka med resten av klimatrörelsen från resten av Europa och få inspiration av vad de håller på med, säger Emilia Erixon från Stockholmsgruppen. Det är också ett tillfälle för alla klimaxgrupper att träffas, det är bra att visa att vi är en samlad kraft mot kapitalet.

Klimax planerar också att arrangera en av sina klimatkrockar, ”den största någonsin”, och i anslutning till den ett seminarium utanför forumet.

I jämförelse med tidigare upplagor av ESF utgör klimatrelaterade frågor i år en större del av året schemalagda aktiviteter. Fullt logiskt, enligt Emilia Erixon.

– Det är ju självklart på grund av den globala krisen, det här är det största hotet vi har framför oss. Händer det inte något i Köpenhamn så kommer det gå åt helvete, det känns som det här är sista chansen.

Klimabevægelsen

Klimabevægelsen i Danmark grundades inofficiellt under andra hälften av 2007. Rörelsens första aktivitet var en demonstration i Köpenhamn den 8 december under International climate action day som arrangerades i protest mot flatheten under det pågående klimatmötet på Bali. I dag har rörelsen lokalgrupper i en rad danska städer.

– Klimabevægelsen vill bromsa den globala uppvärmningen nu, säger Thomas Meinert Larsen som varit med sedan starten. Vi menar att det kommer att kräva att alla tar ett personlig ansvar för att minska sina egna koldioxidutsläpp, och att politikerna pressas till att fatta beslut som går i riktning mot en mer koldioxidneutral och hållbar utveckling.

Liksom andra klimatorganisationer ser han ESF som ett tillfälle att koordinera motståndet inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn 2009. Ett toppmöte där många befarar att de stora fossilförbrukande nationerna kommer att kämpa emot radikala utsläppsminskningar, men som ett annat FN-organ varit delaktigt i att öka intresset för.

– IPCC:s rapporter fick stor uppmärksamhet under 2007, och underströk igen att våra koldioxidutsläpp verkligen kommer att leda till globala temperaturhöjningar och att detta kommer att leda till mycket negativa konsekvenser. Runt om i världen ser vi nu vidden av de pågående klimatförändringarna. Isen kring Nordpolen smälter, öknarna breder ut sig i Afrika och vädret tycks generellt ha blivit mer instabilt.

Papperslösas förening

Papperslösas förening arbetar som namnet antyder för dem som uppehåller sig i Sverige utan uppehållstillstånd. Det övergripande målet är regularisering av dem som i dag vistas olagligt i landet. I Malmö kommer gruppen att delta i andra rättighetsorganisationers aktioner, sprida information om sin fråga och, förstås, knyta kontakter.

– Vi hoppas på att etablera kontakter med andra organisationer i Europa som arbetar med migrationsfrågor och på det sättet först och främst lära oss av dem, säger gruppens Aida Ghardagian. Se vad de gör som vi kan göra här för att förbättra rättigheterna för papperslösa.

– EU håller på att harmonisera de lagar som reglerar migration, då är det viktigt att även de grupper som arbetar för migranters rättigheter går ihop. I dag är det väldigt svårt att påverka politiken i ett enskilt land.

Papperslösas förening samarrangerar även ett fackligt inriktat seminarium om migrationsarbetare. Att den svenska fackföreningsrörelsen tagit efter den europeiskas intresse för frågan ser Aida Ghardagian som ett steg i rätt riktning men inte en lösning i sig.

– Vi tycker att den enda lösningen på det här är att fackföreningar arbetar för uppehållstillstånd för alla. Man får ändå inte de fackliga rättigheterna annars.

Fakta: 

Läs fler delar i argumentserien European social forum på www.fria.nu/opinion/argument

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

En trög rörelse

Varför har fackföreningsrörelsen i Sverige förhållit sig så pass avvaktande och skeptisk mot den globala rättviserörelsen? Sociologen Adrienne Sörbom redogör för hur det facklig-politiska samarbetet mellan Landsorganisationen och socialdemokraterna bakbundit den del av arbetarrörelsen som inte velat kritisera ”sin” regering. Sent omsider har fackföreningsrörelsen tagit plats på det globaliseringskritiska tåget. Men den mäktiga Landsorganisationen vill gärna framstå som loket som drar, med resultatet att rättviserörelsen blir mer trögrörlig.

ESF i Malmö: en fisk utan vatten?

“Folket är ett hav och gerillan är som fiskar” – så beskrev den ”store ordföranden” Mao Tsetung en gång relationen mellan röda armén och bondeklassen som bildade arméns sociala bas. Men vad har det kinesiska revolutionära kriget med European social forum, ESF, som snart kommer äga rum i Malmö att göra?

Årets mest spännande politiska händelse

I maj 2006 satt jag mitt under det pågående fjärde European social forum, ESF, på en gräsmatta i Aten och drack kaffe, medan vi för första gången diskuterade idén om att arrangera nästa ESF i Norden. Min första förskräckta tanke när jag insåg att det faktiskt skulle kunna vara möjligt var ”var sjutton får man tag på 20 000 stolar?”.

De sociala forumens historia

Under European social forum, ESF, kommer minst 10 000 folkrörelseengagerade européer att mötas under parollen ”en annan värld är möjlig” för samtal om framtidens utmaningar, seminarier, kulturaktiviteter och manifestationer. En mängd olika organisationer som varit centrala inom den globala rättviserörelsen, och stått bakom det senaste årtiondets kritik mot den ekonomiska globaliseringens orättvisor, möts på den svenska arbetarrörelsens ursprungsort. Vad handlar då ESF och det sociala forumet om? Och varför har forumen blivit en viktig mötesplats för den globala rättviserörelsen?

Ett annat ESF är möjligt

Säkerhetsvakter med öronsnäckor, souvenirförsäljare, högar med skräp, feta hamburgare, moln av cigarettrök, Coca-Cola, Budweiser och tusentals människor som rusar igenom dörrarna. Välkomna till ESF, European Social Forum, 2004.

© 2023 Fria.Nu