• Personer som köper sex via nätet har blivit allt vanligare. I Värmland spanar polisen efter dessa sexköpare dagligen.
Landets Fria

Värmland bryter fördomar om sexhandel

Tidigare i år lanserades en kampanj i Värmland med syftet att minska antalet sexköp och förändra attityder gentemot prostitution. Kampanjen är en del av det samarbete som bedrivs av olika myndigheter gentemot prostitution och människohandel i länet.

För några år sedan fanns det en uppfattning inom myndigheterna i Värmland och generellt i samhället att det inte förekom någon prostitution i länet trots att många visste att så inte var fallet. När länsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen 2008 att samordna olika myndigheter i arbetet mot prostitution och människohandel påbörjades därför arbetet med att titta närmre på var och vilken typ av prostitution som förekom i länet, berättar handläggare Isabel Persson.

– Till en början arbetade vi med allmän information och utbildning och efterhand har vi arbetat bort uppfattningen om att det inte förekommer prostitution på landsbygden eller utanför storstadsregionerna. Nu kan vi gå över till mer riktat arbete mot exempelvis sexköparna eller de som befinner sig i prostitution, säger hon.

I Värmland finns sedan några år ett resursteam där flera myndigheter finns representerade. Teamet träffas ett par gånger om året och diskuterar hur arbetet mot prostitution ska bedrivas inom respektive myndighet och hur arbetet kan samordnas. Som en del av samarbetet lanserades kampanjen Somliga tror i januari. Kampanjen vänder sig främst till sexköpare med syftet att minska sexköp. Målet är även att med information till allmänheten bryta fördomar och uppmärksamma att sexköp förekommer.

– Vi har inte mött några aktörer som sagt nej till att vara en del av kampanjen och vi har kunnat nå ut med att det är utsatta människor vi pratar om när det gäller prostitution. Men det behövs mycket mer fortsatt opinionsbildande arbete i frågan innan det tippar över helt till att vi som land förstår att prostitution faktiskt är olagligt, fortsätter Persson.

Tillsammans med Örebro och Dalarna hoppas nu Värmland kunna få resurser till en länskoordinator inom området prostitution och människohandel, som det finns i storstäderna i dagsläget.

– Vi tänker att det kan vara bra att ha en samlande kraft även här. Vi inom resursteamet arbetar med andra frågor också och det skulle behövas en person som arbetar enbart med denna fråga. Det skulle bli ytterligare en regional resurs som skulle ha ett helikopterperspektiv, säger Persson.

Inom polisen i Värmland finns en person som arbetar mot prostitution dagligen. På grund av det spaningsarbete polisen bedriver kan den personen inte ställa upp på intervju.

– Personen spanar dagligen efter sexköpare via internet och håller koll på de annonser som läggs ut. Personen arbetar även brottsförebyggande genom att söka upp de som annonserar och säljer sex och pratar med dem. Är det så att ett tillslag planeras eller att det händer något särskilt tar vi in mer folk, säger Stefan Wickberg, presstalesperson vid polisen i Värmland.

Arbetet inom polisen i Värmland sker även i samarbete med storstadsregionerna.

– Det är bland annat för att täcka in de personer som är utsatta för prostitution och som är kringresande, säger Wickberg.

Men även om det inom resursteamet och de olika myndigheterna har hänt en del gällande prostitution de senaste åren finns det mycket kvar att göra. Det menar Ann-Karin Bohl som är verksamhetsutvecklare vid Karlstad kommun.

– Jag tycker inte att det nuvarande arbetet räcker. Vi står i något slags startgrop och det har vi gjort ganska länge nu. Även om vi jobbar mot prostitution och tänker kring frågan, kanske mer än vad som görs på andra håll i landet, måste vi göra klart och tydligt att det här är en brottsofferfråga, säger Bohl.

Hon anser att det behövs ett politiskt engagemang i frågan som inte riktigt finns i dag och att frågan inte står på agendan tillräckligt mycket. Hon menar att de anställda på respektive myndighet ännu inte riktigt vet hur de ska bedriva sitt arbete när det gäller prostitution och människohandel.

– Fast givetvis är vi bättre rustade då vi arbetar i ett län som faktiskt tar i frågan, säger Bohl.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu