Landets Fria

Många kommuner behöver ta emot fler flyktingar

Siffror som Landets Fria Tidning tagit fram visar att många av landets kommuner har för få platser för nyanlända. I Värmlands län till exempel har länsstyrelsen som mål att kommunerna ska dubbla sitt mottagande.

Länsstyrelserna utgår ifrån Migrationsverkets siffror när de tar fram förslag på hur många platser varje kommun skulle behöva ordna för olika grupper av flyktingar. Många kommuner tar dock emot färre personer än länsstyrelserna föreslår. Det leder till att nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige tvingas stanna kvar på anläggningsboenden istället för att flytta till egna bostäder.

Länsstyrelserna har länge arbetat för att öka antalet platser men nu behövs i många fall större förändringar. Till exempel planerar länsstyrelsen i Värmland vid ett möte i oktober att uppmana kommunerna att fördubbla sitt mottagande.

– Vår arbetshypotes är att alla kommuner borde kunna fördubbla sitt antal anvisningsbara platser, säger Katja Berglund, integrationsstrateg vid länsstyrelsen Värmland.

Landets Fria Tidning har räknat fram hur många anvisningsbara platser som skulle behövas i en rad kommuner i landet. Vi gjorde som länsstyrelsen i Uppsala län och fördelade helt ekelt länstalen efter kommunernas folkmängd. Det här är alltså inga officiella siffror men ger en vink om hur behovet ser ut.

Fakta: 

Läns- och kommuntalen ökar stort

Migrationsverkets så kallade länstal bygger på hur många flyktingar som Sverige väntas ta emot. Antalet fördelas över landets län beroende på bland annat folkmängd och arbetsmarknad.

Länstalen för 2015 är betydligt högre än dagens. Till exempel ökar målet för anvisningsbara platser för flyktingar från 135 till 220 för Gotland och från 729 till 1 216 för Östergötland.

Länsstyrelserna utgår från dessa länstal för att ta fram kommuntal. De ligger till grund för förhandlingar med kommunerna om antalet platser för nyanlända.

Länsstyrelsen i Uppsala län tar fram sina kommuntal genom att fördela länstalet efter respektive kommuns befolkningsmängd och det är denna modell som Landets Fria Tidning har använt. Andra länsstyrelser väger dock in faktorer som arbetslöshet eller kommunernas mottagande av andra flyktinggrupper när de tar fram sina kommuntal.

Kommunernas flyktingmottagande

Nedan anges den överenskommelse kommunen har med länsstyrelsen just nu (kolumn 2), faktiskt mottagande hittills 2014 (kolumn 3) och LFT:s framräknade kommuntal för 2015 (kolumn 4). Samtliga siffror gäller endast så kallade ABO-platser.

Kommun
Falun 70 24 216
Gotland 30 6 220
Gävle 75 37 328
Karlstad 200 44 299
Linköping 0 25 416
Luleå 80 27 242
Sundsvall 100 17 319
Umeå 209 30 415
Uppsala* 50 40 755
Västerås 40 22 554
Växjö 0 2 314
Örebro 60 25 440

*Beslut överklagat, saknar just nu avtal.

Källor: lansstyrelsen.se, migrationsverket.se, scb.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu