Debatt


Helena Norin
  • Om trängselskatten skrotas måste många andra sätt att minska utsläppen från trafiken övervägas som kommer påverka Göteborgarna i mycket större utsträckning än vad trängselskatten gjort, skriver Helena Norin.
Göteborgs Fria

Åtgärder krävs för att lösa miljöproblemen

Göteborgarna har nyligen sagt nej till trängselskatt i folkomröstningen. Naturskyddsföreningen är de första att beklaga detta, skriver Helena Norin, ordförande Naturskyddsföreningen i Göteborg, som menar att utan trängselskatt måste nya åtgärder till för att minska utsläppen.

Vad folkomröstningens resultat leder till vet vi inte i dagsläget. Vad vi däremot vet är att Göteborgsluften kommer att försämras om trafiken i staden ökar. Vi vet att det första året med trängselskatt gav mindre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid, hälsopåverkande kvävedioxid och hälsoskadliga partiklar.

Utan trängselskatt kommer Göteborg och göteborgarna att behöva vidta drastiska och obekväma åtgärder för att fullgöra våra åtaganden för att säkerställa en godtagbar miljö och bygga en hållbar stad. För att bidra till vår största samtidsutmaning klimatfrågan och minska utsläppen måste trafiken minska. Beräkningar visar att trängselskatten har minskat koldioxidutsläppen i Göteborgsregionen med 2,5 procent eller 43 000 ton jämfört med om trängselskatten inte hade funnits. Göteborgs stad har sedan länge svårt att klara kraven på acceptabla halter av luftföroreningar, framför allt kväveoxider, med stora folkhälsoproblem som följd. Efter trängselskattens införande har utsläppen av kväveoxider minskat generellt, på innerstadsgatorna med så mycket som 16 procent.

Biltrafiken i Göteborg och Sverige behöver minska med åtminstone 20 procent är av klimatskäl pekas ut både i Trafikverkets klimatscenario, av utredningen om fossilfri fordonstrafik och i Göteborgs trafikstrategi. Vad gäller luftmiljön fälldes Sverige 2011 i EU-domstolen på grund av olagliga halter av luftföroreningar i bland annat Göteborg.

Trängselskatten har varit ett steg på vägen för att lösa Göteborgs miljöproblem. Om trängselskatten skrotas måste många andra sätt att minska utsläppen från trafiken övervägas som kommer påverka Göteborgarna i mycket större utsträckning än vad trängselskatten gjort. Alla aktörer måste därför nu tillsammans hitta åtgärder som minskar utsläppen minst lika mycket. Och det kommer att behövas många olika åtgärder, så det är bara att börja tänka redan nu.

Vi har därför förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till minskad miljöpåverkan från trafiken. En del är beprövade, andra inte:

• Alla parkeringsplatser längs gator i innerstaden tas bort och ersätts med gång- och cykelbanor samt cykelparkeringar för att underlätta för gång och cykel.

• Styr och ställ-cyklar vid infartsparkeringar, gärna med mer packutrymme.

• Kraftigt förbättrad kollektivtrafik i de tätbebodda områden där många kör bil.

• Alla butiker i innerstaden erbjuder hemkörning med fossilfri samdistribution.

• Staden hämtar inspiration från Paris och låter bilar med jämn slutsiffra i registreringsnumret köra på jämna datum och ojämn slutsiffra kör på ojämna datum. I Paris sjönk trafiken med 18 procent på en dag och partikelhalten med 6 procent.

• Staden höjer parkeringsavgifterna för fossildrivna bilar avsevärt på boendeparkering för att gynna bilar med lägre klimatpåverkan.

• Staden inför dubbdäcksförbud i hela innerstaden som föreslogs av Trafikkontoret 2010 för att få ner partikelhalterna.

• Staten inför att ingen som bor eller arbetar i Göteborg har rätt till reseavdrag med fossildriven bil.

• Förmånsbeskattning införs som grundregel för alla parkeringsplatser vid arbetsplatser.

• Miljöbilszonen för tung trafik utvidgas och skärps för att få ner halterna av kvävedioxid.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu