Recension


Litteratur
Ansvar. Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global utveckling (PGU)
Författare: Petra Flaum
Förlag: Notis

  • I dag handlar bistånd och mänskliga rättigheter mer om svenska affärsintressen än om solidaritet, menar utvecklingsstrategen Petra Flaum i en ny bok om Sveriges politik för global utveckling. Bilden: från en protest mot ”grön ekonomi”, från Filippinerna under Rio+20-mötet 2012.
Fria Tidningen

Global utvecklingspolitik synas i sömmarna

Anna Maris har läst en kritisk genomlysning av regeringens utvecklingspolitik. Alliansen tolkar tydligen politiken för rättvis hållbar utveckling utifrån sin ideologi.

Sedan 2006 har alliansregeringen genomfört stora förändringar i samhället. Men är det verkligen okej att minska fattiga människors möjligheter, medan rika får ökad valfrihet? Kan man förändra svenskt bistånd från att handla om solidaritet till att gynna svenska affärsintressen?

Svaret är och borde vara nej. Det finns lagar som hindrar till och med svenska regeringar från att bete sig hur som helst. Enligt grundlagen ska ”det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

Citatet återfinns på baksidan av Petra Flaums nya bok Ansvar, en lysande granskning av Sveriges politik för global utveckling, PGU. Det är ett övergripande policydokument som antogs 2003 och har sin utgångspunkt i visionen om en rättvis hållbar utveckling – en värld utan fattigdom.

Flaum har sedan 2007 arbetat med att tolka, analysera, debattera och metodutveckla PGU. Resultatet är en passionerad redogörelse av hur det tydligen får gå till. I boken granskas Sidas och UD:s samverkan, Teliasonera-affären, tankesmedjan Timbro, Kronofogden och bankerna. Det är spännande läsning.

”Sverige har en uttalad vision om en värld utan fattigdom där allas mänskliga rättigheter är införlivade”, skriver Flaum. Sveriges politik för global utveckling antogs i en enig riksdag och skulle genomsyra all politik och involvera hela det svenska samhället, inte bara den del som har med bistånd att göra.

Implementeringen har dock brustit under alliansregeringen, konstaterar författaren. Och trots att regeringen vägrar kommunicera PGU utåt, finns referenser i någon form i de flesta strategier, policys, riktlinjer och rapporter som lämnar regeringskansliet. Varför? Därför att PGU är ett styrdokument som måste efterföljas, hur illa det än passar regeringens politiska mål.

Flaum går hårt åt regeringens sätt att förverkliga de politiska målen. I dag är utrikesdepartementet hemvist för PGU, vilket enligt författaren signalerar låg prioritet, eftersom ansvaret inte förlagts direkt under statsministern. Värt att notera är att det endast avsatts en deltidstjänst till PGU-samordningen på UD. Författaren konstaterar också att endast 20 av cirka 300 myndigheter har specifika PGU-direktiv kring de årliga prioriteringarna och hur de ska återrapportera sitt arbete.

Ett annat talande exempel på politiseringen av PGU kan tas från regeringens PGU-skrivelse från 2012. I den omnämns ”näringslivet” 55 gånger och ”civilsamhället” 20 gånger. Fackföreningsrörelsen omnämns inte alls, trots att facket rimligen spelar stor roll när det gäller arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Dessutom står det i styrdokumentet att samverkan ska ske med fackföreningarna. Regeringen har använt sitt tolkningsföreträde på ett sätt som helt enkelt bryter mot reglerna.

Men allmänhetens och mediernas bristfälliga kännedom om PGU är också en bidragande faktor till att det fått gå så här långt. Flaum påpekar att det sällan görs någon direkt koppling till antagna policydokument i hållbarhetsdebatten och det faktum att Sverige sedan över tio år tillbaka faktiskt har ett riksdagsbundet styrdokument för hållbar utveckling.

Vi kan göra sämre än att fortsatt åberopa det.

Fakta: 

PGU

• Sveriges politik för global utveckling, PGU, antogs av riksdagen 2003 och handlar om att alla departement inom Regeringskansliet ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling. ”Politikområden måste samverka och vara samstämmiga med varandra för att effektivt bidra till målet. Politiken ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av fattiga människors perspektiv på utveckling”, skriver Regeringen.

• Författaren Petra Flaum är policy- och utvecklingsstrateg och driver konsultfirman Baseline Consulting.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny bok om oljetoppen ett måste

Recension

Kjell Aleklett var med och myntade begreppet Peak Oil. Hans nya bok är ett måste för alla med minsta intresse av frågan.

Landets Fria

Mossiga noveller om manlighet

Recension

Gemensamt för novellerna i Grand danois är ensamhet. Manlig ensamhet. Skickligt skrivet men mossigt innehåll, tycker Tobias Magnusson.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu