Inledare


Inledare: Förlängd skolplikt

Fria Tidningen

När kunskap blir plikt och inte glädje

Att stirra ut i luften utan inre motivering under en påtvingad närvaro lär ju inte ge någon positiv effekt, skriver László Göncz

Regeringens arbetslinje har ingen hejd. Regeringen vill tvinga fram en arbetsmarknad som alltmer ägnar sig åt onödig, måttligt viktig, ofta direkt destruktiv produktion. Tyvärr leder denna dåliga idé till andra. Bland annat kopplar Björklund begreppen nyttig och viktig kunskap till utbildningstvång och studiedisciplin. Begrepp som är långt ifrån vad som kan stimulera nyfikna barn och ungdomar. SvD:s Maria Sundén Jelmini skriver i en analys: ”För ett par år sedan gjorde Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola, en utredning av skolstartsålder. Enligt den forskningsgenomgång han gjorde fanns inget stöd i forskningen för att det är bättre att börja i skolan tidigare. Istället kom Sven Persson fram till att risken finns att tidig formaliserad undervisning istället får negativa konsekvenser på barns fortsatta lärande och konsekvenser i skolan. Risken finns att regler och kritik förtar nyfikenheten och lärlusten.”

Utbildningsministern själv visar med andra ord en förlegad ideologisk hållning som strider mot hans uttalade mål om kunskap enligt den etablerade forskningen.”Ju mer tid man tränar, desto mer lär man sig”, sa han vid en pressträff på Engelbrektsskolan i Stockholm, där han presenterade den 10-åriga skolplikten tillsammans med de andra alliansledarna. Det är naturligtvis endast träning där det finns en mental närvaro och fokusering som verkligen kan ge önskade resultat. Att stirra ut i luften utan inre motivering under en påtvingad närvaro i ett klassrum där sådant undervisas som eleven inte just då vill ägna sig åt, lär ju inte ge någon positiv effekt. Snarare kan det leda till att eleven tar avstånd från skolan, idén om lärdom och samhället i stort.

Det tragiska i allt detta är att vi riskerar att förstärka en uppdelning av folk i rådande klasser: de som, trots Björklund, faktiskt med glädje tar till sig de spännande kunskaper som står till buds och de två andra samhällsklasserna, blivande offer för högerpopulism samt loja kuggar i maskineriet. Samhället slits isär än mer!

Och kanske än mer tragiskt är att våra barn får allt mindre möjlighet att leka fritt, hoppa runt i glädje och utveckla sina fantasier i ostörd kreativitet.

Fakta: 

László har frivilligt ägnat en mycket stor del av sitt liv till studier

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu