Rävspel skymmer strålningsrisker | Fria.Nu

Recension


Fria Tidningen

Rävspel skymmer strålningsrisker

Niels Hebert har läst Mobiltelefonins hälsorisker. Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal av Mona Nilsson.

I åratal har industrin och en lång rad forskare hävdat att strålningen från mobiler eller från sändarna i master och på hustak inte innebär några risker. Miljöekonomen och journalisten Mona Nilsson går i sin andra bok i ämnet, Mobiltelefonins hälsorisker, igenom forskningsresultat om elektromagnetisk strålning från 1920-talet och framåt, kartlägger forskningsmiljön inom området och skärskådar samspelet mellan telekomindustri, forskare, EU och Världshälsoorganisationen (WHO).

Mona Nilsson kallar denna intressemix för kartell och ger många belägg för att strukturen är konstruerad för att lugna politiker och allmänhet.

Central i ”kartellen” är den privata stiftelsen ICNIRP (International commission on non-ionizing radiation protection), som regeringar, EU och WHO betraktar som expertorgan. Nilsson anser att organisationens verkliga syfte är att samla de forskare som håller fast vid en konservativ och enligt henne felaktig syn på mikrovågsstrålning.

Uppseendeväckande är att personer som företräder industrins intressen också kan verka inom EU och WHO – och luta sig mot dessa organisationer när de förklarar att ”WHO har...” eller en ”EU-studie visar...”.

ICNIRP har i åratal drivit linjen att det räcker med att utgå från så kallade termiska effekter när man bedömer mobiltelefonins hälsorisker, det vill säga när mobilernas strålning alstrar värme. Mona Nilsson redovisar resultat av oberoende ICNIRP-forskare som funnit – eller anser det högst troligt – att mobiltelefonernas mikrovågor också kan skada vid betydligt lägre strålningsnivåer. Många forskare har rapporterat skador och tillstånd som stress, sömnproblem, förändrad hjärtrytm och olika former av cancer.

Att värdera mobiltelefonins risker är ingen lätt uppgift – inte minst för att industrin och dess experter ligger långt framme när det gäller att sätta dagordningen. De underkänner kritiska studier genom att göra om dem, fast de ändrar, eller manipulerar, urval och upplägg.

Ett exempel ur boken är att stressa försöksdjur så att symptom dränks i stresseffekterna. Ett annat är att göra epidemiologiska cancerstudier som utesluter grupper som kan antas vara utsatta för mer strålning än genomsnittet, exempelvis personer som arbetar på kontor.

Tre svenska forskargrupper intar en kritisk hållning och har aldrig fått statliga forskningsmedel. ICNIRP-experter dominerar inte bara EU-kommissionens expertgrupp, utan även Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd och regeringens expertgrupp.

Skräckscenariot för telekomindustrin är att amerikaner som säger sig ha fått cancer av mobiltelefoni stämmer industrin. Att de stora bolagen har en mycket stor roll i de nationella ekonomierna gör det inte lättare för politiker och myndigheter att initiera oberoende studier.

Mona Nilssons bok visar tydligt att forskningsorganisationen inom mikrovågsstrålningen måste reformeras. Det är ohållbart och omoraliskt att ha två forskningsläger, varav stater och internationella organisationer förlitar sig helt på det ena. Forskning som inte bygger på ekonomiska intressen måste prioriteras och regeringar, parlamentariker, medier och myndigheter måste våga ge sig in i detta problematiska område.

Det är oberoendet som saknas rakt igenom. Det strider mot sund vetenskapssyn. Och det kan göra vem som helst orolig.

Annons

Rekommenderade artiklar

Öyvind Fahlström ger liv i samtidskonsten

Recension

Öyvind Fahlström uppmanade till att manipulera världen 1964. Vad betyder det för konstnärer i dag, i en tid av alternativa fakta, relativa sanningar och fragmenterade berättelser?

Fria Tidningen

Konst i skuggan av kriget

Recension

Issa Touma är en syrisk konstnär och fotograf som har fristad i Gävle. Han är aktuell med utställningen Meddelanden från Aleppo.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu