Tragiskt att politikerna inte vill påverka köttkonsumtionen | Fria.Nu

Debatt


Mikael Pedersen
Fria Tidningen

Tragiskt att politikerna inte vill påverka köttkonsumtionen

Köttproduktionen är en stor orsak till utsläpp av växthusgaser och därmed till klimatförändringar. Ändå vill vår jordbruksminister inte påverka konsumtionen genom att till exempel införa en köttskatt. Det är tragiskt, menar Mikael Pedersen.

Utan tvekan är den omfattande produktionen och konsumtionen av kött en av huvudorsakerna till de pågående klimatförändringarna. Orsakerna ligger dels i de direkta utsläppen av växthusgaser från uppfödningen av djuren, men också i köttets ineffektivitet som livsmedel där stora mängder av energivärdet går till spillo, till exempel då sojabönor används som djurfoder istället för tillverkning av livsmedel direkt för människor.

Då köttkonsumtionen såväl i Sverige som globalt dessutom stadigt har ökat allt sedan 1960-talet, följer också att den andel jordbruksmark som behövs för att odla foder åt djuren ökar. Med en ökande global befolkning, samt med ökad konkurrens kring markanvändningen, framstår det därför som troligt att en framtida brist på mat kan komma att kopplas direkt till köttproduktionens omfattning. Ett sådant scenario framstår som allt mer troligt i och med att jordbruket redan i dag bedrivs med fokus på stordrift och maximal avkastning, istället för på långsiktig hållbarhet.

En global omställning till övervägande vegetabilisk kost för människor skulle således öka möjligheterna att få fram mat till en växande global befolkning, samtidigt som jordbrukssystemen då kan ta sikte på långsiktig hållbarhet. Genom stordriften och den omfattande användningen av konstgödning och bekämpningsmedel har jordbrukssystemen i dag blivit allt mer känsliga för störningar, samtidigt som de i sig själva (paradoxalt nog) bidrar till att skapa de störningar som hotar att underminera förutsättningarna för den framtida produktionen.

Förändringar av klimatet, vattenbrist, jorderosion och utarmning av den biologiska mångfalden är några exempel på faktorer som kan komma att påverka avkastningen från jordbruket på ett negativt sätt.

Mot den bakgrunden ter det sig rimligt att något borde göras för att betydligt minska köttkonsumtionen, åtminstone om klimat- och försörjningsperspektiven tas på allvar. Dessvärre tas inte några sådana politiska initiativ över huvud taget. Kött har relativt sett och över tid blivit allt billigare jämfört med andra livsmedel och även jämfört med de flesta andra varugrupper, och det framstår som nästan övertydligt att den gynnsamma prisutvecklingen går hand i hand med den ökande konsumtionen.

Ändå lämnas frågan att hanteras mellan producent och konsument, där producenten gynnas av hög efterfrågan och konsumenten av låga priser och ingen eftersträvar förändring.

Vore det då inte rimligt att man från politiskt håll lyfte blicken en aning och agerade för att bryta dödläget?

Vad menade jordbruksminister Eskil Erlandsson egentligen när han förra året försökte skoja bort sambandet mellan klimatpåverkan och priset på kött:

”Vi har en stor påverkan av nötkreaturen på klimatet, det vet vi. Men om du talar om en köttskatt säger jag nej, vi ska inte straffbeskatta barnens köttbullar”.

Det kanske kan accepteras att beskattning som styrmedel känns ideologiskt fel, men knappast att ministern därmed sätter punkt och helt avstår från att utveckla alternativ till hur köttets klimatpåverkan (18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser) ska hanteras för att en verklig och avläsbar effekt ska kunna uppnås. Om ekonomiska styrmedel inte får användas, hur tänker sig då ministern att frågan ska hanteras?

Ur ett individuellt perspektiv kan det framstå som högst osäkert om våra personliga matval spelar någon större roll för förändringarna av det globala klimatet. Just därför är det så tragiskt när man från politiskt håll avstår från att utforma incitament för förändring som tydliggör att summan av våra handlingar (i detta fall i form av en sammantaget minskad köttkonsumtion) faktiskt kan ge en effekt som i förlängningen kommer att gynna oss alla (genom en minskad risk för dramatiska klimatförändringar).

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Fria.Nu