Nette Enström, inledarskribent.

Inledare


Nette Enström
Fria Tidningen

Ger vattenkraften grön el?

Vattenkraft ger grön och billig elektricitet hävdar starka röster, men ur vilket perspektiv då? Vem tjänar och vem förlorar på att älvar däms upp? Vad kostar grön el, egentligen?

Vattenkraft hyllas ofta för att vara billig, driftsäker och miljövänlig. Mer sällan hör man att det innebär stora ingrepp i naturen och att djur- och växtliv ödeläggs. Skadornas omfattning beräknas i princip aldrig i energiföretagens miljökonsekvensbeskrivningar, där man på sin höjd informerar om laxtrappor och fiskodlingar som kompensations¿åtgärder.

Så fort nya kraftverk planeras före¿språkas laxtrappor, trots att laxens vandring till sina lekplatser framför allt störs av kraftverkens vibrationer och den förändrade livsmiljö ett kraftverk innebär. Laxtrappor löser inte heller problemet när laxen ska tillbaka och riskerar att bli offer för turbiner och slussar. Vissa sakkunniga menar att fisktrappor är en ren pseudoåtgärd, ett plåster på ett amputerat ben.

Men det kanske mest störande med just laxtrappor är att vattenkraftens problem inte ens handlar om enskilda arter, utan att uppdämda älvar drabbar hela landskap, biotoper och ekosystem. De största skräckexemplen finns sannolikt i Nordamerika, eller Asien, där hela kontinentdelar torkat ut till följd av exploaterade floder. Även i länder som Sverige är vattenkraftens skador större än ögat kan uppskatta.

Studier visar att jorden nedanför ett kraftverk försämras på grund av att naturliga gödningsämnen minskar till följd av uteblivna översvämningar, och att det ovan kraftverken bildas vattensamlingar som gör att marken ruttnar. Det har konsekvenser för såväl jordbrukare som de fisk¿arter som lägger sin rom längs strandbäddarna. På så sätt förlorar även sjöar och hav de fiskar som skulle återvända efter den årliga leken, samt de näringsämnen som annars transporteras till dem efter älvarnas ¿naturliga översvämningsperioder. Vattenkraften påverkar därför livet långt bortanför de uppdämda älvarna.

Att folks försörjning drabbas av dammar är kanske mer självklart i syd än i industrialiserade länder (där de flesta livsmedel importeras). Rinnande vatten kan betyda så olika saker för olika kulturer. I industrisamhället är det främst en resurs, energi, eller möjligtvis en symbol för rekreation, men i många delar av världen lever folk intill och av floderna eftersom det är där det finns gott om mat, fiske och vatten. En stor del av världens urbanisering är just på grund av döende floder.

Ett annat gigantiskt problem är att stoppade vattenflöden ökar vattenburna sjukdomar, som till exempel malaria. Även här i norden resulterar vattenkraften ofta i att myggen blir en sådan plåga att biokemiska besprutningar är enda lösningen för att man ska kunna vistas i området. Hur grönt är det?

De senaste 20 åren har världens elproduktion ökat med över 70 procent och vattenkraften fördubblats. I dag står vattenkraft för cirka 20 procent av världens totala elproduktion och i Sverige för omkring hälften. Fria vattendrag är redan sällsynt och det är, om än sent, på tiden att vi erkänner älvarnas ekologiska betydelse och, inte minst, avgörande roll i omställningen till hållbara samhällen.

I syd är striden om vattnet på liv och död, bokstavligen, för att ta megaprojektet Belo Monte i Brasilien som ett av många exempel på den militariserade utvecklingen kring vattenkraften. Belo Monte har fått stor internationell uppmärksamhet kanske främst på grund av ursprungsfolkens massiva motstånd. Här i nord är det inte samma kamp, utan framför allt är det sportfiskare och miljöaktivister som protesterar mot den ödeläggelse som vattenkraften orsakar. De stora miljöorganisationerna är mer passiva men belyser samhällets ineffektiva elanvändning när nya kraftverk byggs, samtidigt som de förordar småskaliga vind- och solanläggningar framför ¿vattenkraft.

Med tanke på de forsande vattnens betydelse – för naturen i stort och en hållbar framtid i sig – är kampen för fria älvar värd allt vårt engagemang. Livet förutsätter vatten, rent och rinnande.

ANNONSER

© 2022 Fria.Nu