• 2011 lämnade Karin Granbom Ellison (FP) in en motion till riskdagen om ett svenskt förbud mot kadmium i hobby- och konstnärsfärger, som avslogs.
Landets Fria

Kadmium kan förbjudas i konstnärsfärger

Det är förbjudet att använda kadmium i Sverige – med två undantag, flygindustrin och konstnärsfärger. Nu pågår ett arbete för att den giftiga tungmetallen ska förbjudas helt även i färger.

Kadmium är en mycket giftig tungmetall som bland annat kan kopplas till benskörhet, njursjukdomar och cancer. Därför är den förbjuden i de flesta sammanhang. En av de organisationer som står bakom ett förbud även för kadmium i konstnärsfärger är Käppalaförbundet. Det är ett kommunalförbund i norra Storstockholm som renar avloppsvatten, producerar slam och utvinner biogas.

– Inom flyget måste man ha kadmium för den flygtekniska säkerhetens skull. Men vi tycker att det är en lågt hängande frukt att förbjuda kadmium i konstnärsfärger, av folkhälsoskäl, säger Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen på Käppalaförbundet.

Det är svårt att veta säkert hur stort problemet egentligen är. Förbundet uppskattar dock att av de sju kilo kadmium som kommer till Käppalas reningsverk varje år, är ungefär tio procent från konstnärsfärger. Från hushållen är de största källorna livsmedel och tobak och ett arbete pågår bland annat genom LRF för att minska mängden tungmetaller i mineralgödsel. Kadmium finns naturligt i jorden men Käppalaförbundets mål är att undvika att öka halterna i kretsloppet.

– Vi har haft en bra utveckling när det gäller innehållet av kadmium i slam och avloppsvatten. Kvar blir de mindre skvättarna, som färg. Om vi kan eliminera tio procent av det kadmium som kommer in är det en jättestor anledning att förbjuda kadmium i konstnärsfärger, säger Kristina Svinhufvud.

Branschorganisationen Svenskt vatten gjorde en undersökning 2012 som visade att avloppsvattnet intill sex av tio undersökta konstskolor hade förhöjda värden av kadmium. Dessutom fick konstskolor och konstbutiker svara på en enkät. 41 procent av 24 undersökta konstskolor svarade att de köpte eller tillät färger med kadmium men omkring 75 procent av dem kunde tänka sig att sluta. 7 skolor var inte beredda att förbjuda kadmium. 14 av 15 butiker i enkäten sålde kadmiumfärger. 7 av dem kunde inte tänka sig att plocka bort färgerna ur sortimentet.

Sedan många år arbetar Käppalaförbundet med dialog och information till exempelvis konstskolor, butiker och enskilda konstnärer för att minska kadmiumutsläppen, men Kristina Svinhufvud tror att det krävs ett förbud för att verkligen få till en förändring.

2012 lovade miljöminister Lena Ek (C) i SVT:s Rapport att verka för att EU ska förbjuda konstnärsfärger med kadmium. Kemikalieinspektionen föreslog ett förbud för den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. EU-kommissionen har sedan dess givit ECHA i uppdrag att ta fram ett förslag till begränsning av kadmium i konstnärsfärger. Processen har just påbörjats och det tar minst två–tre år innan ett eventuellt förbud kan träda i kraft. Just nu är förslaget öppet för synpunkter (se fotnot).

– Eftersom det är så tydligt var källan ligger kan vi i väntan på ett förbud uppmana ansvarsfulla konstnärer och handlare att använda färger utan kadmium, sa Lena Ek då till SVT.

Fakta: 

Vill du lämna synpunkter på förslaget om att förbjuda kadmium i konstnärsfärger i EU kan det göras här fram till den 17 juni.

Mer om kadmium

Kadmium är en mycket giftig tungmetall som används som pigment i vissa röda, orange och gula färger. Enligt Kemikalieinspektionen är kadmium på väg att bli ett folkhälsoproblem, där många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk att det bidrar till skador på skelett och njurar. Kadmium anses vara en bidragande faktor bakom vissa hjärt-kärlsjukdomar och kan även vara cancerogent. Dessutom är ämnet mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Analyser visar att kadmiumhalten i akvarellfärger kan vara så hög som 45 procent och i olje- och akrylfärger tiotals procent. Ungefär 171 kilo kadmium kommer till reningsverken per år. Av detta kan man uppskatta att 5–15 procent kommer från konstnärs- och hobbyfärger.

EU:s kemikalieförordning Reach trädde i kraft 2007. Då förbjöds kadmium i vissa ämnen. Pigment, konstnärs- och hobbyfärger och liknande undantogs efter en intensiv debatt. Det finns ingen lag om att konstnärsfärger som innehåller kadmium måste märkas.

Källor: Wikipedia, Göteborgs stads folder Miljövänligt måleri, Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 samt rapport Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull, Riksdagsmotion 2011/12:MJ335, Svenskt vattens rapport Kadmiumgult är fult

Tips till konstnärer

Undvik färger som innehåller kadmium. Ersättningspigment kallas ofta för cadmium hue, sub eller imit.

Om du målar med kadmiumfärger:

  • Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem med vatten.
  • Torka alltid ur penslar så långt det är möjligt, skölj dem i en burk med vatten, matolja eller annat lösningsmedel, och torka av dem igen innan du rengör dem under rinnande vatten.

Andra tips för ett mer miljövänligt måleri:

  • Välj vattenbaserade tekniker, som vattenbaserade oljefärg, tempera, akvarell eller akryl. Detta för att undvika lösningsmedel som terpentin och lacknafta.
  • Det går också att måla med vanliga oljefärger med endast linolja som medium. Dock fungerar denna teknik inte för den som vill måla i skikt.
  • Undvik petroleumbaserade fernissor och liknande.
  • Tvättvätskor, fernissor och färgrester är farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation.
ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Barn flyr till skogs i protest

Karolina Henkes bildserie berättar en saga om barn som flyr till skogs för att sätta press på vuxna om miljöfrågor.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu