Debatt


Hela Sverige ska leva
  • Riksdagspartierna debatterade landsbygdspolitik på Landsbygdsriksdagen tidigare i år.
Landets Fria

Satsa på en hållbar landsbygd

Ställ om landsbygden genom ekonomiskt stöd till omställningsgrupper, en strategi för att öka svensk livsmedelsproduktion och mål på 90 procent förnybar energi år 2030. De kraven ställer Åse Blombäck och Staffan Nilsson, ordföranden för Hela Sverige ska leva, på landsbygdspolitiken inför valet.

De resurser som krävs för omställningen till ett hållbart samhälle finns på landsbygden. Där finns de förnybara naturresurser som ger oss mat, energi, byggmaterial och industriråvaror. För ett skonsamt resursuttag krävs en befolkad landsbygd. Resurserna ska inte hårdhänt exploateras i storskaliga system för att samlas i metropoler medan avfallet sprids på landsbygden och kretsloppen ska så långt som möjligt slutas i små cirklar. En decentraliserad struktur ger ett mer robust samhälle som bättre står emot förändringar i omvärlden.

Möjligheterna för att ställa om landsbygden är oändliga – det är bara vår fantasi och vilja som sätter gränserna. De gröna småföretagen, de 5 000 lokala utvecklingsgrupperna och de nya omställningsgrupperna som finns på den svenska landsbygden måste få goda möjligheter att skapa hållbara lösningar som ger oss alla lokalt producerad mat, förnybar energi och andra produkter med korta avstånd mellan producent och konsument.

De mål som EU satte för andelen förnybar energi till år 2020 överträffades redan 2013 av den svenska regeringen, hela sju år i förväg. Vi konstaterar att det finns ordentligt med manöverutrymme för att kraftigt höja målen – och med tanke på att världen allt snabbare rör sig mot oåterkalleliga klimatförändringar menar vi också att det är bråttom att sätta nya mål och ställa om infrastruktur och teknik för att nå dem.

Vad gäller livsmedel importerar vi cirka 50 procent av det vi konsumerar, och det är ofta mat som producerats med lägre krav och som därför är billigare. Vi anser att andelen svenska livsmedel av vår konsumtion borde öka och efterlyser en nationell strategi som tydligt stöttar lokal produktion av livsmedel för en tryggad livsmedelsförsörjning.

För något år sedan avslutades projektet Hållbara städer, där 357 miljoner kronor slussades ut till främst storstäderna under en fyraårsperiod. Nu är det landsbygdens tur att få ett program anpassat för våra förutsättningar. Det ska vara ett statligt program med ett brett upplägg för att fånga det folkliga engagemanget, där folkbildningen har en viktig mobiliserande och stödjande roll. Vi inom Hela Sverige ska leva är beredda att ta ansvar för delar av ett sådant program.

Landsbygden är beroende av politiska beslut på alla nivåer från kommunen till EU. Mycket kan vi i byarörelsen själva göra, med egna krafter. Men ytterst styrs utvecklingen av politiska beslut och åtgärder. Det är ett växelspel mellan vårt engagemang och de nödvändiga politiska besluten. Vi uppmanar våra politiker att svara upp mot det folkliga engagemanget på landsbygden. Anpassa regler och ställ tillräckliga resurser till förfogande. Tillsammans skapar vi en attraktiv och hållbar landsbygd.

Nu i valrörelsen presenterar vi ett antal konkreta förslag för en levande landsbygd till våra politiker. När det gäller utvecklingen av ett hållbart samhälle föreslår vi följande:

• Inrätta ett statligt program om 200 miljoner kronor för en fyraårsperiod för att understödja det folkliga engagemanget för omställningen till ett hållbart Sverige.

• Ta fram en nationell livsmedelsstrategi som tydligt visar hur andelen av vår konsumtion av svenska livsmedel kan öka.

• Sätt målet på andelen förnybar energi år 2030 till 90 procent och vidta de åtgärder som krävs för att nå målet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

EU påverkar oss

Det är viktigt att vi på gräsrotsnivå visar vilket Europa vi vill ha, skriver veckans debattörer.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu