Vi vill se en bostadspolitik som innefattar oss unga | Fria.Nu

Debatt


Emilia Bjuggren - ordförande SSU Stockholm -
Fria Tidningen

Vi vill se en bostadspolitik som innefattar oss unga

Den borgerliga majoriteten i Stadshuset har inte tagit ansvar för att vi ska ha någonstans att bo, skriver Emilia Bjuggren, Tove Liljeholm och Annika Hirvonen. De menar att det måste byggas betydligt fler och billigare hyresrätter i Stockholm för att tillgodose unga människors behov.

Situationen på bostadsmarknaden för oss som är unga är under all kritik. Varannan ung i Stockholm saknar en egen bostad och enligt Boverket råder det bostadsbrist i 22 av länets 26 kommuner. Har man inte ett par miljoner på banken, fast anställning eller en vinstlott i fickan är det svårt att flytta hemifrån. Ombildningen av hyresrätter gör det än svårare när man istället för att bygga billiga ettor och tvåor väljer att sälja ut våra gemensamt ägda hyresrätter till underpris.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm halverades bostadsbyggandet i länet 2008 och prognoserna visar att bostadsbyggandet kommer att fortsätta ligga på låga nivåer de kommande åren. Samtidigt ökar invånarantalet i Stockholm och 100 000 unga saknar redan i dag en egen bostad. Så många som 85 procent av alla mellan 20–27 år skulle vilja flytta till en egen lägenhet inom ett år, någonting som i dag är omöjligt för många.

Att bygga nytt och bygga billigt handlar om politisk vilja. I Huddinge kommun har man lyckats pressa byggkostnaderna och byggt ungdomsbostäder med den lägsta hyran för nyproduktion i hela länet. Genom att ändra ägardirektiven för kommunala bostadsbolag, minska parkeringsnormerna, planera effektivt i lägenheter och trappuppgångar och samarbeta med aktörer med kunskap om ungas boende skulle man kunna bygga betydligt billigare än det görs i dag. Staden måste också bli betydligt tuffare vid upphandlingar och vid upplåtelser av mark åt byggbolagen. Att under de kommande åren bygga 40 000 nya bostäder där en majoritet är hyresrätter vore en rimlig målsättning.

Men att det byggs för lite och för dyrt är bara en del av bostadsproblematiken. Samtidigt sker också stora förändringar av de bostäder som redan finns. De senaste årens ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har drastiskt minskat andelen lägenheter som ungdomar skulle kunna ha råd med. Den borgerliga bostadsstrategin tycks vara att ombilda tusentals hyresrätter för att sedan bygga ett fåtal nya lägenheter med hyror långt över vad vi har råd att betala. Att fortsätta med ombildningar när det råder en akut brist på hyresrätter är orimligt. Vi vill se ett totalstopp för ombildningar och utförsäljningar av allmännyttiga hyresrätter såväl i innerstaden som i förorterna.

Stockholms stad har utsetts till Europas miljöhuvudstad år 2010. Samtidigt skulle man kunna bygga betydligt mer klimatsmart än vad som görs i dag, både genom produktion och genom stadsplanering. Bromma flygplats tar upp stora ytor som istället hade kunnat användas för att skapa nya bostadsområden. Närflyget är omodernt och klimatovänligt och Stockholms stad borde omedelbart säga upp avtalet med Luftfartsverket och istället upplåta marken till ett nytt bostadsområde. En annan miljöåtgärd vore att fullt ut använda sig av de resurser som redan finns. Att lokaler som ägs av Stockholms stad står tomma samtidigt som 200 000 personer står i den kommunala bostadskön är oansvarigt och ett slöseri med tillgångar. Genom att staden istället övertog förvaltningen skulle lokalerna kunna byggas om till bostäder för unga.

Bostadsbristen i Stockholm är extrem och särskilt svårt är det för oss som är unga eller studenter. Det behöver byggas nytt och det behöver byggas billigt. Unga har generellt sett lägre inkomster, mindre besparingar på banken och oftare en osäker anställning och är därför beroende av att det byggs hyresrätter med rimliga hyror för att kunna flytta hemifrån. 1Hyresrätten är den boendeform som allra flest unga efterfrågar. Den borgerliga majoriteten i Stadshuset har inte tagit ansvar för att vi ska ha någonstans att bo. Istället har man sålt ut och ombildat vår gemensamt ägda allmännytta. Vi kräver en bostadspolitik för oss unga!

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu