Djurförsöken ­– snart ett minne blott? | Fria.Nu
  • Antalet inrapporterade försöksdjur i Sverige har minskat över tid, visar Jordbruksverkets statistik.
Fria Tidningen

Djurförsöken ­– snart ett minne blott?

Över tid har djurförsöken i Sverige minskat. Samtidigt råder en bredare samsyn om att det behövs alternativa metoder – både för djurens och forskningens skull.

Enligt den senaste statistiken från Jordbruksverket har djurförsöken i Sverige minskat. Under 2014 utsattes drygt 280 000 djur för olika ingrepp inom till exempel den medicinska forskningen eller för att testa kemikaliers giftverkan. Men enligt forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök är det för tidigt att säga om det rör sig om en långsiktig trend.

– Vi har sett tidigare att siffrorna kan gå upp och ner från år till år så vi måste avvakta tills siffrorna för 2015 kommit, säger Karin Gabrielsson Morton som är sakkunnig på stiftelsen.

Det som är positivt är att man utifrån den nya statistiken nu kan se hur stort lidande försöksdjuren har utsatts för. Enligt Karin Gabrielsson Morton är det viktigt för att få en bild av djurförsöken men också för att på längre sikt kunna avgöra hur de olika typerna av djurförsök utvecklas över tid.

– Det vi kan se direkt är att det är gnagare och möss som utsätts för störst lidande. Det är bra underlag för diskussionen om hur mycket lidande djur ska utsättas för med hänsyn till resultatet.

Förhoppningen är att arbetet med att ersätta fler djurförsök ska ta fart när det nya så kallade 3R-centret är på plats. Tanken är att det ska samordna arbetet kring djurfri forskning, stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativ till djurförsök och samla in och sprida information om alternativa metoder. Efter valet 2014 beslutade regeringen att 3-centret ska starta upp men det har tagit tid att komma igång med arbetet eftersom den ansvariga myndigheten, Jordbruksverket, inte fick resurser till det förrän i höstas.

– Det kommer att göra stor skillnad när det är på plats, genom att det blir mer fokus på alternativ till djurförsök och bättre kommunikation och möjliggör samarbete mellan alla aktörer, både universitet, industri och myndigheter så de kan lära sig mer av varandra och hitta nya möjligheter att ersätta djurförsök och förbättra djurskyddet, säger Karin Gabrielsson Morton.

Som en del av regeringens strategi att fokusera mer på att ta fram alternativa metoder till djurförsök fick flera myndigheter förra året i uppdrag att ta fram strategier för hur de ska jobba med frågorna. En av myndigheterna är Kemikalieinspektionen.

– Vi kommer i kontakt med frågorna eftersom vi är ansvarig myndighet för målet om En giftfri miljö som arbetar under olika lagstiftningar, till exempel Reach som är EU:s kemikalielagstiftning för allmäna och industrikemikalier och lagstiftningarna för växtskyddsmedel och biocider, som båtbottenfärg och träskyddsmedel. Fortfarande används mycket djurbaserade försök på området men vi jobbar för att vi ska använda andra alternativa försöksmetoder, säger Henrik Appelgren, som är utredare på Kemikalieinspektionen och en av de som arbetat med myndighetens nya strategirapport.

Förutom djurrättsaspekten handlar det också om att effektivisera kemikalietesterna.

– Vi har omkring 100 000 kemikalier runt omkring oss, och saknar i de flesta fall information om hur de påverkar oss. Mycket av den testmetodik som används i dag tar lång tid och vi behöver snabbare testmetoder. Förutom den etiska aspekten är det den viktigaste drivkraften för att få fram alternativa modeller.

Men trots att 3R-centret nu börjar komma på plats och att regeringen har en ambition att minska djurförsöken går det för långsamt, tycker Karin Gabrielsson Morton.

– Det är för mycket vackra ord om man jämför med de resurser som skjutits till. Man måste se till att det finns ett tryck på myndigheterna att följa upp deras arbete. Regeringen måste också inse att det här inte bara handlar om en djurskyddsfråga utan att det i högsta grad är en forsknings- och innovationspolitisk fråga. Det behövs strategiska satsningar inom forskningen.

Fakta: 

Färre försöksdjur:

­– Under 2014 utsattes 284 170 djur i Sverige för olika ingrepp som hade med djurförsök att göra. Räknar man även med de fiskar som fångats in i provfiske eller märkts rör det sig om 4,9 miljoner försökdsdjur som användes.

­– Av de 284 170 djur som utsattes för olika ingrepp var drygt två tredjedelar möss. De vanligaste djurarterna var därefter råttor, övriga fiskar, tamhöns och zebrafiskar.

­– De flesta av försöksdjuren har använts i grundforskning (72 procent), varav de flesta för forskning om nervsystemet (30 procent), hjärt-kärlsystemet, blodet och lymfsystemet (19 procent), och immunsystemet (12 procent).

­– Antalet inrapporterade försöksdjur har minskat över tid, med undantag för 2010 då en stor studie på fisk pågick.

­– Nytt i statistiken för 2014 är att man nu rapporterar in vilket lidande försöksdjuren utsatts för. För de flesta av djuren (56 procent) fastställdes det lidande de utsatts för som måttligt. 7 procent rapporterades ha utsatts för ”avsevärt” lidande (varav 87 procent var möss och 12 procent råttor).

­– Statistik för 2015 ska presenteras under våren 2017.

Källa: Jordbruksverket

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu