Fler tillsynsrapporter är inte lösningen | Fria.Nu
Maimuna Abdullahi

Inledare


8 mars

  • Nedmontering av den redan utarmade välfärden kommer tyvärr fortsätta bidra till att kvinnor som i behov av skydd inte får hjälp och lämnas åt sitt öde, skriver Maimuna Abdullahi.
Göteborgs Fria

Fler tillsynsrapporter är inte lösningen

Att kvinnojourerna inte får de resurser de behöver, och i hög utsträckning baseras på ideellt arbete är katastrof, men även om den situationen förbättras så hjälper det inte sålänge socialtjänsten går på knäna och bostadsbristen är så akut, skriver Maimuna Abdullahi som efterfrågar helhetssyn.

Jämställdhet beskrivs ständigt som en av hörnstenarna i det svenska samhället. I internationella sammanhang lyfts den svenska jämställdhetspolitiska ambitionen, som syftar till att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden, som ett gott exempel.

I den jämställdhetspolitiska ambitionen är den övergripande principen att alla, oavsett kön, har rätt att arbeta och försörja sig själva, för att balansera karriär och familjeliv, och att leva utan rädsla för övergrepp eller våld.

Hur ser dessa ambitioner ut i praktiken? Svaret på den frågan kan se väldigt olika ut, beroende på vad en väljer att undersöka närmare. Det faktum att alla inte kan leva utan rädsla för övergrepp eller våld, framför allt inte kvinnor, är förmodligen en av jämställdhetspolitikens största utmaningar. Våld mot kvinnor är ett problem som omfattar rättsliga, hälsomässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det innebär att det finns ett behov av ett helhetsperspektiv för att garantera våldsutsatta kvinnor trygghet. Det finns många parter som har ett ansvar och många som också tar ett ansvar.

Kvinnojourerna tillhör en av de mest flitiga aktörer som, många gånger på ideell basis, arbetar för att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor genom att erbjuda skyddat boende, stödsamtal och olika gruppverksamheter. Sen finns det förstås olika myndigheter, verksamhetsfält och organisationer som också blir aktuella i kvinnofridsärenden om våld mot kvinnor.

Faktum är dock detta helhetsperspektiv oftast saknas. Enligt tidigare utvärderingar och nationella tillsynsrapporter är de brister som lyfts, återkommande: trots en tydlig lagstiftning lyckas inte kommuner att ta sitt ansvar, utredning och dokumentation av våldsutsatta kvinnor saknas eller är otillräcklig, problem med barn uppmärksammas eller utreds inte, långsiktigt stöd och uppföljning saknas, det sätts in serviceinsatser istället för utredning med beslut och bistånd. Under förra året uppmärksammades dessutom hur kvinnojourerna inte får ut de pengar som regeringen öronmärkt för verksamheten.

Trots att de ovannämnda tillkortakommandena inte är några små detaljer i sammanhanget, är frågan om platsbristen på jourerna ett återkommande skräckscenario som blivit alltmer vanligt att läsa om. Antalet kvinnor som avvisas från skyddade boenden på grund av platsbrist ökar, något som både framkommit i Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sveriges sammanställning, men även påtalats av Unizon, som är en annan paraplyorganisation för kvinnojourer.

Dessa allvarliga problem drabbar förstås i första hand de kvinnor som är i behov av skydd. Men vi måste också förstå att det är en konsekvens av ett större systemfel; den rådande bostadssituationen och en socialtjänst som går på knäna. Öronmärkta pengar till kvinnojourer är bra och ännu bättre är det när kvinnojourerna får ut dem; men vad hjälper det om de instanser som ska kunna bistå med hjälp i det rättsliga, hälsomässiga, sociala och ekonomiska problemen, inte stärks samtidigt?

Det är som att försöka stoppa en förblödning med plåster. Det är alltså inte hållbart att försöka lösa symptomen när själva roten till problemet knappt nämns. Nedmontering av det allmänna, och i synnerhet i detta fall, den utarmade välfärden, kommer tyvärr att fortsätta bidra till att kvinnor som är i behov av skydd lämnas åt sitt öde. Fler tillsynsrapporter och kartläggningar kan inte vara det mest handlingskraftiga svenska regeringar har att komma med år efter år.

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu