• Ett av målen med det nationella stödet är att skydda miljön och bevara landskapen som hålls öppna med hjälp av betande djur.
  • Thord Karlsson, Jordbruksverket, om varför mjölkbönderna är hårdast drabbade i Norrlands inland.
Landets Fria

Rekordfå mjölkbönder i norr

Jordbruksproduktionen fortsätter att minska. I norra Sverige är nedläggningen av mjölkgårdar och jordbruksföretag som störst.

– Antalet mjölkbönder och mjölkkor har aldrig varit lägre, säger Thord Karlsson vid Landsbygdsanalysenheten på Jordbruksverket.

Varje år undersöker Jordbruksverket landsbygdens utveckling i norra Sverige. I årets rapport som nu ska skickas till EU-kommissionen konstaterar de att antalet mjölkgårdar och svingårdar är det lägsta någonsin. Detta trots att nationellt stöd som ska kompensera för de svårare förutsättningarna till lönsamhet för jordbruksföretagen betalas ut.

Det kalla klimatet och ofta långa avstånden gör att odlingsförutsättningarna i norra Sverige skiljer sig åt från andra delar av landet. Vallodlingen ger sällan mer än två skördar, vilket gör att foder ofta behöver köpas in.

Stora avstånd mellan grannar gör att det kan finnas svårigheter att få in extra arbetskraft och att transportvägarna till slakterier och mejerier är långa. För att jordbruksföretagen ska finnas kvar även i områden där förutsättningarna för att bedriva jordbruk är sämre jämfört med övriga landet, delas ett nationellt stöd ut som finansieras av EU. Under 2016 betalades 308,9 miljoner kronor ut. I Sverige går pengarna till jordbruksföretag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt delar av Gävleborg, Dalarna och Värmland. Över 90 procent av stödet går till mjölkproducenter. Men även lantbruk som har getter, slaktsvin, smågrisar, ägg, potatis, bär och grönsaker kan få ta del av stödet.

Trots det nationella stödet har de flesta jordbruksföretag i norra Sverige ungefär 30–40 procent lägre lönsamhet jämfört med liknande företag i Syd- och Mellansverige och jordbruksföretagare som producerar mjölk har under senare är upplevt en besvärlig ekonomisk situation. Hårdast drabbade är mjölkbönderna i Norrlands inland nära fjällen där mjölkgårdarna är som minst.

– Där ser vi flest nedläggningar. Gårdarna är mindre och klimatet är kallare. Mjölkpriset, som är viktigare än stödbeloppen, har också varit lågt, säger Thord Karlsson.

40 mjölkföretag lade ner i norra Sverige bara under 2015 och sedan 2012 har 191 företag med nationellt stöd avslutat verksamheten. De mjölkbönder som lägger ner är ofta över 55 år och har mindre djurbesättningar.

Är stöden missriktade eller otillräckliga?

– Om vi ska kunna utnyttja de tillåtna stödbeloppen fullt ut måste reglerna för stöden förändras, det skickar vi en signal om i rapporten till departementet. Men samtidigt finns det en gräns för hur långt man kan komma med hjälp av stöd. Även om man får lönsamhet måste övriga funktioner i samhället fungera. Det är inte alla som lockas av att bosätta sig på en gård där det är 20 mil till skola eller affär, säger Thord Karlsson.

UPPDATERING: Den 7 september presenterade regeringen en höjning av det så kallade Norrlandsstödet med 100 miljoner kronor. Läs mer på www.landetsfria.se/a/130489.

Fakta: 

De mjölkföretag som nu finns kvar blir allt större. 2016 fanns 755 mjölkbönder och 45000 kor i området. Tillsammans producerade de 376 ton mjölk. Antalet mjölkbönder och mjölkkor har aldrig varit lägre. Mjölkproduktionen ligger på ungefär samma nivå som tidigare då varje ko som hålls ger mer mjölk.

När antalet betande djur minskar riskerar även åker- och betesmarken att försvinna. Det drabbar arter som är beroende av ett öppet landskap och leder till minskad biologisk mångfald.

Källa: Jordbruksverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

100 miljoner i ökat Norrlandsstöd

Norrlandsstödet till lantbrukare i norra Sverige har inte räckt för att minska nedläggningen av gårdar. Nu höjs stödet med 100 miljoner.

Landets Fria

Kolag håller fäboden levande

Tillverkning av gammelost, gubbost, halloumi och smör står på schemat under tjänstgöringsveckan på Bastbergets fäbod i Dalarna.

Landets Fria

Lantbrukarnas lönsamhet ökar

Fler lantbrukare än för ett år sedan bedömer sin lönsamhet som god – och fler skulle rekommendera unga att bli lantbrukare.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu