Debatt


Feministiskt initiativ
  • På Fi:s kongress i Örebro februari antog partiet för första gången en lands- och glesbygdspolitik.
  • För att uppnå likvärdig tillgång till infrastruktur behövs en feministiskt grundad fördelningspolitik som genomsyrar alla politiska nivåer, skriver veckans debattörer.
  • Fi vill se ett ökat lokalt inflytande vid nyetablering och nyttjande av naturtillgångar, där lokalsamhällets intressen och kunskaper tas tillvara, enligt skribenterna. Här syns protester vid provbrytning i Gállok/Kallak.
Landets Fria

Fi:s nya feministiska glesbygdspolitik

I februari antog Feministiskt initiativ för första gången en lands- och glesbygdspolitik. "Samhället har sett på när den ekonomiska och politiska makten har samlats i storstäderna. Det är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar", skriver Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman, partiledare, samt Fi:s landsbygdsgrupp i en debattartikel.

Feministiskt initiativ har efter valen 2014 mandat i 13 kommuner utspritt över hela landet samt en parlamentariker i EU. Våra folkvalda politiker arbetar dagligen med att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna i Sverige och i Europa. Efter kongressen i februari 2015 har vi beslutat om ett nytt kapitel för gles- och landsbygdspolitik i vårt politiska dokument.

Målet för Feministiskt initiativs politik är att bygga ett samhälle där alla människor får utrymme att utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra. Vår politik utgår från en förståelse för att det som sker lokalt i alla avseenden påverkar och samspelar med det som sker globalt. En sådan insikt ger förutsättningar för att faktiskt nyttja de möjligheter som globaliseringen innebär.

En feministisk analys av hur det globala och det lokala samspelar i förhållandet mellan lands- och glesbygden och staden innebär bland annat att synliggöra de maktordningar som gör staden till norm och vilka konsekvenser de får. Samhället har sett på när den ekonomiska och politiska makten har samlats i storstäderna.

Det är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar. Fi utmanar därför den gängse bilden av en långsamt döende lands- och glesbygd och hävdar istället att landsbygd, glesbygd och mindre tätorter är ett fundament för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna och tryggar alla människors rätt till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Dessa rättigheter ska aldrig vara villkorade av var i landet en bor. Fi vill att makt och inflytande över närområdet behålls lokalt och har därför en vision om att samhällsservice och trygghet ska göras tillgängligt utifrån idén om byn som bas.

Redan i dag finns det ett starkt lokalt engagemang på många platser i landet. Tack vare det kan lanthandlar, medborgarkontor, bibliotek och skolor förbli i drift när det offentliga stödet dras tillbaka.

Fi menar att dessa lokala initiativ behöver erkännas och tas tillvara. Vi vill också, på politisk väg, underlätta för dessa verksamheter till exempel genom förenklad byråkrati på kommunal och regional nivå, statliga resurser för gles- och landsbygdsutveckling och en utvecklad kultursamverkansmodell där civilsamhället och hela regionen inkluderas på ett bättre sätt.  

En fungerande och tillgänglig välfärd är grundläggande för ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Fi vill tillgodose de behov som finns av att bevara byskolor och möjliggöra för dessa att utvecklas utifrån lokala behov. Ett välutvecklat skolbussystem är en viktig åtgärd för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla och motverka föreställningen om att det alltid är gles- och landsbygdsbarnen som ska resa långa sträckor.

Fi verkar även för ett jämlikt utbud av äldreboenden och demensboenden över hela landet. Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma, men lika viktigt är att de som vill bo i pensionärsbostad eller gruppboende får göra det. Förebyggande insatser, en god boendemiljö och en stimulerande tillvaro ska känneteckna äldreomsorgen oavsett var i landet du bor.

Det är en självklarhet att tillgång till kommunikationsteknik och infrastruktur som bredband, kollektivtrafik, elektricitet, vatten och avlopp och postombud ska vara likvärdigt oavsett om en väljer att bo i staden eller på lands- och glesbygden. För att uppnå detta behövs en feministiskt grundad fördelningspolitik som genomsyrar alla politiska nivåer.

Fi förstår att livet i gles- och landsbygd ofta bygger på växelbruk och anpassning efter årstiderna. Detta kan ha konsekvenser på försörjning och livsvillkor. På grund av de senaste årens försämringar i trygghetssystemen hamnar många i kläm i dag.

Fi vill därför utveckla de sociala skyddsnäten så att de är anpassade efter människors verkliga behov och livssituation. Vidare ska det finnas ett brett spektrum av arbetstillfällen och ingen ort ska behöva vara beroende av enbart en specifik industri eller myndighet för att överleva. Fi vill också underlätta för fåpersonsföretag och skapa goda förutsättningar för distansarbete och distansutbildning.

Feministiskt initiativs vision är en hållbar framtid där vi värnar om natur och miljö, där den biologiska mångfalden i skog, mark och hav stärks, där vi ser till kommande generationers möjligheter att leva och verkar för hållbara näringar och urfolks fulla rättigheter. Det finns ett stort behov av att respektera och stärka de lokala demokratiska processerna i samband med naturbruk, gruvetableringar och jakt. Fi vill därför bland annat se ett ökat lokalt inflytande vid nyetablering och nyttjande av naturtillgångar, där lokalsamhällets intressen och kunskaper tas tillvara.

För ett hållbart och rättvist Sverige krävs att vi tänker om och tänker nytt. Fi är det parti som på allvar hävdar att utökade sociala rättigheter är en förutsättning för en demokratisk framtid. Vi har förslagen, viljan och visionen att utmana storstadsnormen och öppna för en levande och aktiv lands- och glesbygd.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu