Debatt


Malmö jämställdhetsbyrå
  • För att uppnå ett jämställt samhälle måste vi ta nya tag – och kämpa för kvinnors rättigheter, skriver Malin Beckman och Nicole Nuñez Borgman från Malmö jämställdhetsbyrå.
Skånes Fria

Därför behövs Nordiskt forum

Tolv områden där kvinnor systematiskt särbehandlas och förtrycks – tolv orsaker att besöka Nordiskt forum Malmö 2014 – New action on womans right's, som påbörjas nästa vecka. I veckans debatt skriver Malin Beckman och Nicole Nuñez Borgman från Malmö jämställdhetsbyrå om varför du inte bör missa Nordens största möte för jämställdhet.

Den 12–15 juni är det dags för Nordiskt forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Det är det största internationella mötet om jämställdhet och kvinnors rättigheter på 20 år. En del undrar varför det behövs. Skälen är många, kampen för jämställdhet är inte över. Med fokus på Sverige kan vi utifrån forumets 12 teman se att Nordiskt forum behövs för att…

Feministisk ekonomi – ekonomisk och social utveckling

Kvinnors omsorgs- löne- och reproduktiva arbete nedvärderas systematiskt i det kapitalistiska systemet. Kvinnodominerade sektorer är sämre avlönade än mansdominerade och har lägre status. Att kvinnors oavlönade arbete bidrar enormt till samhället och samhällsekonomin men osynliggörs konsekvent.

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Aborträtten inskränks på flera håll i Europa. I Sverige begås 100 våldtäkter om dagen. Utbudet av subventionerade preventivmedel begränsas och förlossningsvården befinner sig i kris. Kvinnor erkänns alltså inte självbestämmande över sina kroppar.

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär

Kvinnor arbetar gratis på sina arbetsplatser 67 minuter varje dag, året om. Det innebär en inkomstförlust på 3,6 miljoner kronor under en livstid, jämfört med män. Det betyder att Sveriges jämställdhetsmål om ekonomisk jämställdhet inte är uppfyllt.

Våld mot kvinnor och flickor

Det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är inte heller uppfyllt. Sverige toppar statistisken i EU gällande mäns våld mot kvinnor och cirka 20 kvinnor dödas varje år av en manlig närstående, ofta en man hon har eller har haft en relation med. Dessutom är mörkertalet stort gällande allt våld i nära relationer – fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt.

Miljö, klimat och hållbar utveckling

Klimatförändringar är inte genusneutrala. Mäns typiska levnads- och konsumtionsmönster ger större klimatpåverkan än kvinnors. Det är en norm och ett beteende som värderas som eftersträvansvärt av samhället som stort, men som behöver förändras för att skapa ett hållbart samhälle.

Omsorgsarbete och välfärdssamhälle

Inte heller det jämställdhetspolitiska målet om jämn fördelning av det obetalda arbetet i hemmet är realiserat. Ett nedmonterat välfärdssystem lägger på grund av stereotypa könsroller mer ansvar på kvinnor samtidigt som arbetsförhållanden inom kvinnodominerade sektorer försämras på grund av samma nedmonteringar. Kvinnor drabbas dubbelt av försämrad välfärd.

Fred och säkerhet

I moderna krig är det farligare att vara kvinna än soldat, inte minst på grund av det utbredda sexuella våldet. Sveriges vapenexport bidrar till att upprätthålla konflikter som i högsta grad drabbar flickor och kvinnor, och understödjer ett militariserat samhällsklimat på global nivå.

Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Kvinnor och män ska enligt nationella jämställdhetspolitiska mål ha lika möjligheter till makt och inflytande som beslutsfattare, verkställare och som brukare. Parlamentariskt handlar det inte bara om antalet poster, utan också om vilka poster och vilken reell makt som följer med dessa. Sverige har till exempel aldrig haft en kvinnlig statsminister och har få kvinnliga partiledare.

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter

Trots att jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen är inte alla verksamheter jämställdhetsintegrerade. De nationella jämställdhetspolitiska målen är inte heller uppfyllda.

Asyl och migration

Flickor och kvinnor utgör en stor del av världens flyktingar och har tillsammans med hbtqi-personer ofta svårt att få gehör för genusrelaterade asylskäl. Den så kallade tvåårsregeln utsätter dessutom hitflyttade kvinnor för risk att drabbas av våld och övergrepp inom förhållanden de inte kan lämna utan att riskera utvisning.

Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering

Rasistiska och sexistiska krafter mobiliserar i Europa. Därför behövs en strategisk organisering som rymmer självkritik, diskussion och utveckling som motvikt och för att realisera alla människors lika värde. Nordiskt Forum är ett avstamp för att förnya denna organisering.

Ny teknologi och media

Försök att skrämma personer som påtalar sexism och ojämställdhet till tystnad är ett alltvarligt demokratiproblem. Kvinnor utsätts i högre grad, och mottar ofta grövre och sexualiserade hot.

Kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter är inte slut. Nu tar vi nya tag. 

Det är dags för förändring. Det är dags för handling!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu