Sämre skydd för naturreservaten

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Skötseln och tillsynen av stadens naturreservat har försämrats kraftigt jämfört med tidigare år. Endast två av stadens åtta naturreservat anses ha god bevarandestatus. En orsak är att Fornminnesgruppen, som tidigare hade ansvar för skötsel av reservaten, har lagts ner.

Inrikes

I veckan redovisade miljöförvaltningen tillsynsarbetet i stadens naturreservat för 2010. Resultatet visar på en kraftig försämring av skötseln och bevarandet av reservaten jämfört med tidigare år. Endast två av åtta reservat anses ha god bevarandestatus.

För fem av reservaten anses statusen vara oklar medan statusen för Igelbäckens kulturreservat anses icke gynnsam.

Orsaken till försämringarna är byggnationer inom och i anslutning till reservaten. Igelbäckens försämrade bevarandestatus beror till exempel på den påverkan som bygget av nya E18 och Förbifart Stockholm har på natur- och rekreationsvärdet. Men en annan orsak är att skötseln av reservaten har försämrats.

Förra året las nämligen den så kallade Fornminnesgruppen ner som bland annat hade i uppdrag att rensa sly i naturreservat.

Miljöpartiets oppositionsborgarråd Per Bolund är bekymrad.

– Vi ser hur de här värdefulla naturreservaten för varje år blir sämre. Och det som lyfts fram här är dels att det har blivit försämringar i den politik som den borgerliga majoriteten för när man exploaterar mark och bygger i områden som är skyddsvärda. Det andra är att man inte har avsatt tillräckligt med resurser för skötseln av reservaten, säger han.

Miljöborgarrådet Per Ankersjö (C) säger att de tar allvarligt på redovisningen men att det också framgår vissa positiva saker.

– En sak som har påverkat bevarandestatusen är att vi stockholmare har börjat använda naturreservaten mer genom exempelvis nya motionsspår och ridanläggningar. Även om det påverkar omdömet negativt och att det sliter på reservaten så är det ändå positivt att fler stockholmare njuter av och använder dem. Men självklart kan vi inte stoppa under stolen med att det finns saker i tillsynen som bör ägnas större uppmärksamhet, säger han.

Han nämner till exempel byggnationen i anslutning till reservaten.

– Vi bedömer att det är en övergående fas och vi förväntar oss att det blir bättre efter byggtiden med till exempel buller vid Igelbäcken när överdäckningen av E18 är klar. Vi följer utvecklingen väldigt noggrant med tanke på att det pågår många exploateringsprojekt runtomkring naturreservaten och om vi ser några försämringar måste vi självklart titta på det.

Även skötseln av reservaten har försämrats sedan Fornminnesgruppen las ner. Finns det någon diskussion om att återinföra den?

– Det finns inga sådana konkreta förslag i dag men vi tittar på hur vi ska försöka hantera det här på andra sätt. Framför allt handlar det om att stadsdelsförvaltningarna måste bli bättre i sitt arbete eftersom sådan skötsel faktiskt ingår i deras uppdrag.

– Jag tror att det kan finnas en risk att man satsar mer pengar på skötsel av en parkbänk som många ser än på skötsel av naturreservaten. Så där måste vi ligga på, både på politiskt håll mot dem som sitter i stadsdelsnämnderna men också att miljöförvaltningen, som har fått en stor ökning av budgeten för det här året, kan bidra med sin expertkompetens genom att göra prioriteringar om vad som är viktigt att göra i naturreservaten.

Fakta: 

Stockholms naturreservat

I Stockholm finns åtta kommunalt skyddade naturområden.

I redovisningen är det endast två av reservaten som anses ha god bevarandestatus: Nackareservatet och Hanstareservatet.

Fem av reservaten bedöms ha en oklar bevarandestatus: Judarsskogen, Kyrksjölöten, Grimsta, Flaten och Sätraskogen. Orsaken är byggnation inom eller i anslutning till reservaten samt minskade skötselinsatser.

Ett av reservaten, Igelbäckens kulturreservat, bedöms ha en icke gynnsam bevarandestatus. Orsaken är den negativa påverkan som bygget av nya E18 har på reservatet.

Läs om Förbifart Stockholm på vår temasida. [1]

Stockholms Fria