Risk för nya giftläckor i Europa

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Det giftiga slamutsläppet från en aluminiumfabrik i den ungerska staden Ajka har kallats en av de tre värsta miljökatastroferna i Europa de senaste 30 åren. Nu varnar miljöorganisationer för liknande olyckor i Central- och Östeuropa.

Utrikes

Cirka 700 000 kubikmeter rött slam, innehållande tungmetaller och kemikalier, läckte ut från en fabrik i staden Ajka i västra Ungern den 4 oktober när en vall kring en damm med giftigt slam sprack. Åtta personer uppges ha dödats och 150 skadats, samidigt som mark och vatten i området påverkas för lång tid framöver.

Enligt Aluminiumfabrikens VD Zoltan Bakonyi – som nu förhörs av polisen – har reservoarerna inspekterats dagligen och inte visat några tecken på att ha varit i dåligt skick. Samtidigt har representanter från Världsnaturfonden, WWF, publicerat foton tagna av det ungerska bolaget Interspect som visar skador på vallarna tre månader före olyckan.

– Olyckan väcker frågan om kontrollen av avfallshanteringen bland EU:s medlemsstater är tillräcklig. Lagstiftningen kan definitivt skärpas, säger Sergey Moroz från Världsnaturfonden.

Moroz är en av dem som arbetat med utformandet av ett EU-direktiv om avfallshantering som antogs 2006 och som ska träda i kraft 2012. Enligt honom skulle direktivet ha kunnat förhindra olyckan i Ajka om det hade börjat gälla tidigare.

Direktivet innehåller bestämmelser för hur miljön ska skyddas vid anläggningar och kräver regelbundna inspektioner av myndigheter och en regelbunden översyn av tillstånd. Enligt Moroz lyckades industrilobbyn få Europeiska rådet att försena genomförandet av direktivet och att försvaga det.

Terhi Lehtonen, rådgivare åt De gröna i Europaparlamentet, som också varit involverad i arbetet med direktivet, instämmer.

– Branschen lobbade aggressivt mot bestämmelserna om att avsätta medel för sanering och att det skulle vara ett villkor för att få tillstånd att uppföra en anläggning. De lobbade också för ett begränsat ansvar för skador som uppkommer, säger Lehtonen.

Efter olyckan i Ajka har Världsnaturfonden listat ytterligare tio fabriker längs med floden Donau där det finns en risk för att allvarliga olyckor kan inträffa.

I Rumänien har aluminiumföretaget Alum Tulcea under flera år släppt ut slam som förorenat närliggande områden och även Donaudeltat. Flera lokaltidningar i området rapporterar att utsläpp från fabriken påverkar bybors hälsa och miljön.

Många stängda fabriker i Central- och Östeuropa har också lämnats utan att marken sanerats, och detta är inte något som tas upp i det nya EU-direktivet.

Vid en fabrik i Almasfuzito i nordvästra Ungern lades aluminiumproduktionen ned år 1995 men fortfarande finns åtta miljoner ton rött slam som innehåller järn och bly lagrat i enorma bassänger.

Världsnaturfonden i Bulgarien uppger att på över tjugo platser i landet finns dammar som innehåller tungmetaller och som kan påverka närliggande vattentäkter.

Fria Tidningen