”Det är vår rättighet att vara delaktiga”

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Argumentserien Staden avslutas med några ord från gästredaktören Jimmy Sand.

Opinion

Som redaktör för artikelserien vill jag ta tillfället i akt att lämna några tips om ytterligare möjlighet till fördjupning i ämnet stadsplanering.

Kom ihåg att staden inte är en plats som helt enkelt bara finns. Den blir till i mötet mellan människor. Stadsomvandling formas genom maktutövning, och som människor och medborgare är det vår rättighet att vara delaktiga i dessa processer.

Fortsätt att diskutera. Hör av er till dem som medverkat i artikelserien, engagera er i föreningar och nätverk, kontakta ert lokala stadsbyggnadskontor. Skriv insändare och debattartiklar.

Här då några tips till fortsatt läsning:

• Tryggare stad: Kan man förändra rädslans platser? (Carina Listerborn, Göteborgs stadsbyggnadskontor och Chalmers tekniska högskola, 2000)

En debattskrift om de platser i staden där människor, särskilt kvinnor, inte gärna rör sig ensamma eller när det är mörkt. Boken vill ge idéer om hur detta kan förändras.

• Spelet om staden (red. Gun Frank, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 2005)

En antologi där en samling forskare ur olika infallsvinklar belyser de drivkrafter som formar och förändrar staden – multinationella företag eller stadens invånare?

• Staden (red. Christian Abrahamsson m. fl., Fronesis nr 18, 2005)

I detta nummer av tidskriften Fronesis granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden.

• Den jämställda staden? Om jämställdhet och delaktighet i stadsplaneringen (Jessika Wide och Christine Hudson, Umeå kommun 2008)

Forskningsapport från ett projekt för att hitta nya sätt att förbättra kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen, som del i förnyelsen av översiktsplanefördjupning för centrala Umeå.

• Hållbar stadsutveckling: En politisk handbok från Sveriges Arkitekter (Erland Ullstad, Sveriges Arkitekter 2008)

Debattskrift från rikstäckande intresseorganisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.

Trevlig läsning!

Fakta: 

Läs alla delar i argumentserien Staden:

Jimmy Sand, gästredaktör: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75216">Staden [1] i fokus</a>

Joakim Forsemalm: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75217">Alla [2] sjunger I love you</a>

Catharina Thörn: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75330">Vem [3] får rätt till staden – medborgaren eller konsumenten?</a>

Anders Gardebring: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75433">Bygg [4] tätare och mer innerstad</a>

Replik på Gardebrings artikel: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75706"> [5]”Nya stadsdelar ska teckna sig på egna meriter”</a>

Johannes Åsberg: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75574">Bygg [6] urbant och klimatsmart</a>

Jens Forsmark: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75665">Stadsutglesning [7] förvärrar växthuseffekten</a>

Lena Jarlöv: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75776">Den [8] efterfossila staden – hot eller möjlighet?</a>

Jan Wiklund: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75807">Stadskonkurrens [9] skapar dysfunktionella städer</a>

Pål Castell, Sara Danielsson och Ilona Stehn: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76114">Staden [10] är ditt vardagsrum</a>, <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76118">Plantera [11] stadens visioner</a>

Jimmy Sand, gästredaktör: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76321"> [12]”Det är vår rättighet att vara delaktiga”</a>

Tinda Lund-Tengby: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76314">Heml [13]ösa som jobbar – livet på gatan i Paris</a>

Fria.Nu