Polisen ser inga brister med att utreda sig själv

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Polisen utreder anmälningar mot kollegor och ser inget problem med det. Men åklagare framhåller att det finns brister i utredningarna om poliser som diskriminerat, särskilt vad gäller bevissäkringen.

Inrikes

Under år 2003 tog åklagarna i Västra Götaland emot drygt femhundra anmälningar mot polisen varav sex ledde till åtal. Ingen dom utfärdades, bara två strafförelägganden. Siffrorna för tidigare år uppvisar liknande resultat.

På disciplinenheten i Göteborg arbetar Lars Brask med handläggning av anmälningar mot polisen. Han berättar att eftersom anmälningarna de tar emot rör polisen i Västra Götaland är det inte ovanligt att han och hans kollegor känner den polis som är anmäld.

- Man känner dem mer eller mindre. Men jag känner inte att jag har varit i någon beroende-situation, säger Lars Brask.

Christer Jerlebo på samma enhet ser inte heller något problem med att utredarna känner de anklagade.

- Kan man inte skilja på vänskap och arbete så ska man inte arbeta på den här enheten, säger han.

Det är polisen själv som måste avsäga sig utredningen av ett fall. Ingen annan bedömer att det är olämpligt att utredaren eventuellt känner den anklagade polisen.

Antero Sjöman på Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg ser en stor fara med att polisen utreder anmälningar mot sig själva.

- Problemet är den kollegiala solidariteten, att man håller var-andra om ryggen. Det har oerhört stor betydelse inom polisen, säger han.

Det är ovanligt med särskilda utredare som handlägger en anmälan om diskriminering, enligt Brottsförebyggande rådet. Åklagare har framhållit att det inte sällan finns brister i utredningarna som försvårar möjligheterna att nå fram till en fällande dom. De brister som förts fram rör bevissäkrande åtgärder, som syftar till att styrka brottets rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska motiv.

Men Lars Brask på disciplin-enheten anser att kunskapen om diskriminering är väl inarbetad hos personalen, och finns 'inbakad i verksamheten' hos polisen.

- Det finns policydokument och handlingsplaner för detta, säger han. Men det finns en mättnadsgrad hos personalen. Blir det för mycket tjat så slår man döv-örat till, säger han.

Fria.Nu