Ett flerbostadshus i trä som ligger i Sundbyberg har undersökts i en ny rapport om bostadsbyggandets klimatpåverkan.

Färre bränder i klimatsmarta hus

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Flerbostadshus med stomme av massivt trä ger mindre klimatutsläpp än betonghus men har kritiserats för att vara brandfarliga. I verkligheten brinner de mer sällan än flerbostadshus i stort, visar en forskningsrapport.

Inrikes

Förra sommaren gick debatten het om brandrisken med att bygga flerbostadshus i trä. Försäkringsbolagen hotade med att husen i framtiden kommer bli omöjliga att försäkra och Brandskyddsföreningen varnade för att träbyggarna inte tar ansvar för säkerheten. Men forskningsinstitutet SP fire research har nu kartlagt hur vanligt det är med bränder i flerbostadshus med trästomme. Sedan 1994 ­– då byggreglerna ändrades så det blev möjligt att bygga flervåningshus i trä ­– har det byggts drygt 10 000 sådana hus. Där har det inträffat 22 brandincidenter varav en har koppling till själva stommaterialet.

­– Det hävdades förra året, lite spekulativt, från vissa håll att trähus är brandfarliga och då ville vi titta på om det är så och ta fram fakta, säger Birgit Östman, som är en av de som har gjort kartläggningen. Studien visar att brandsäkerheten inte har med stommen att göra utan om vad man har inne i huset. De flesta av bränderna har varit harmlösa förutom en riktigt allvarlig brand men som med stor sannolikhet berodde på brister i bygget.

Kartläggningen visar till och med att träbyggnaderna hade färre incidenter som ledde till insatser av räddningstjänsten jämfört med hela det övriga beståndet av flerbostadshus. Men det går inte att säga att trähusen är brandsäkrare än andra hus, säger Birgit Östman. Det rör sig om för få byggnader och kort tidsintervall för att kunna dra några andra säkra slutsatser. Då behövs mer tid och underlag.

­– Men vi kan lära oss av andra länder, till exempel Nordamerika, som har byggt höga trähus under en längre tid och tittat närmre på brandsäkeheten.

Det blir alltmer populärt att bygga flerbostadshus i trä. Förra året ökade antalet nybyggda lägenheter i hus med trästomme med 44 procent jämfört med 2014. Ökningen kan bero på en större medvetenhet om betydelsen som materialet har för byggnadens totala klimatpåverkan. I takt med att driften har blivit allt mer energisnål har byggprocessen fått större betydelse för en byggnads totala klimatutsläpp. Det slås fast i en annan ny studie av Sveriges byggindustrier, KTH och IVL Svenska miljöinstitutet.

­– Hittills har det varit väldigt fokuserat på driften om man till exempel tittar på de byggregler som finns. Men våra siffror visar att hela byggprocessen med materialutvinning, materialprocessen och produktionen på arbetsplatsen kan stå för 70-80 procent av en byggnads klimatpåverkan om energitillförseln kommer från ett energibolag med huvuddelen biobränsle, säger Johnny Kellner, byggkonsult med inriktning på teknik, miljö, energi och klimat som är en av de som tagit fram rapporten.

I en jämförelse mellan flerbostadshuset med trästomme i den aktuella studien och ett flerbostadshus med betongstomme i en tidigare studie kan man se att det sistnämnda gav upphov till nästan dubbelt så stora utsläpp under hela sin livscykel.

­– Sedan måste man ta i beaktande att byggnaderna skiljer sig åt men att ett trähus är bättre ur klimatsynpunkt är självklart.

Slutsatsen av de båda studierna om byggnaders klimatpåverkan är att byggbranschen kan påverka själva byggprocessen i positiv riktning genom att ställa krav på materialleverantörerna på minskade utsläpp av växthusgaser. ­

– Däremot har byggbranschen inte rådighet över människors beteende under byggnadens drift såsom varmvattenanvändning, inomhustemperatur och vädring, säger Johnny Kellner.

Fria Tidningen