Försöket innebär att suggorna stängs in i fixeringsboxar i 3-4 dagar i sträck. Syftet är att förebygga att suggan lägger sig på kultingarna så att de dör.

Forskare dömer ut nya grisförsök

Publicerad:

Ett nytt djurförsök med fixering av suggor har godkänts av den etiska nämnden i Lund trots omfattande kritik mot metoden. Forskaren Bo Algers är förvånad att man väljer att frångå djurskyddsreglerna.

Inrikes

– Det är konstigt att de godkänner det en gång till trots den debatt som varit. Det verkar som att den här djurförsöksetiska nämnden inte bryr sig om frågan om djurvälfärd, utan bara om att de som ansöker ska få göra sina projekt, säger Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Totalt kommer nu 5 000 smågrisar att födas inom ramen för ett djurförsök med den kontroversiella metoden ”fixering”, som innebär att suggan hålls instängd i ett litet bås där hon inte kan vända sig om under grisningen. Den djurförsöksetiska nämnden i Malmö/Lund godkände ansökan den 25 mars, och därmed görs ett avsteg från djurskyddsförordningen som säger att grisar ska hållas lösgående och att så kallade fixeringsansordningar endast får användas vid enskilda tillfällen.

– Det finnas massa studier som visar att suggor reagerar negativt, både fysiologiskt med förändringar av hormoner och beteendemässigt, vid fixering. Vi vet att det är väldigt negativt för djuren, säger Bo Algers, vars forskning bland annat handlar om suggor och djurvälfärd.

Godkännandet i den etiska nämnden gjordes bara en månad efter att ett liknande försök med fixering av suggor uppmärksammades av Sveriges radios program Kaliber. Det försöket som gjordes av branschorganisationen Svenska pigs berörde 4 400 suggor och godkändes år 2013.

– Det som hänt nu är alltså att Malmö/Lund-nämnden har gjort det igen, säger Inge Skog, Djurens Rätts representant i nämnden och den enda ledamoten som reserverade sig mot beslutet. Beslutet 2013 var alltså inte ett olycksfall i arbetet, eftersom nämnden den 25 mars med vidöppna ögon godkände SLU:s snarlika ansökan, säger Inge Skog.

Fakta: 

SLU står bakom försöket:

Det aktuella försöket kommer utföras av en forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och omfatta födseln av 5 000 smågrisar. Suggorna kommer delas in i en kontrollgrupp och en försöksgrupp, där försöksgruppen stängs in i fixeringsboxarna i 3-4 dagar i sträck. Syftet är att undersöka skillnader i antalet dödfödda och mellan de nyfödda i två olika typer av boxar, där en fixeringsbox ska förebygga att suggan lägger sig på kultingarna så att de dör.

Fria Tidningen