Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Regeringen saknar mål för djurfri forskning

Publicerad:

Regeringen lovar att ett kompetenscentrum för alternativ till djurförsök ska öppna senast nästa år. Men landbygdsministern vill inte sätta upp några mål för hur mycket försöken ska minska.

Inrikes

I februari 2014 beslutade riksdagen att det ska skapas ett kunskapscentrum som ska arbeta med att ta fram alternativ till djurförsök. Eftersom en utredning ska göras först väntas centret komma igång först nästa år men redan nu möter landsbygdsministern kritik. Bland annat för att centrets budget på runt tio miljoner kronor inte får egna pengar, utan ska bekostas inom ramen för Jordbruksverkets befintliga budget.

– Man kan inte bara säga att det ska inrättas, men inte hur det kan finansieras, säger riksdagsledamoten Jens Holm (V). Man borde också inrätta en handlingsplan för hur det totala antalet djur i försök ska minska.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) sa i riksdagen i december förra året att man ska vara försiktig med att göra en sådan handlingsplan.

– En sifferexercis som enbart betraktar de absoluta talen ter sig tämligen meningslös. Det är en mängd faktorer som avgör hur många försöksdjur som används. Användningen är starkt kopplad till den forskning som bedrivs i landet och hur stora resurser som ställs till förfogande inom de olika forskningsområdena, sa Bucht.

Men Jens Holm påpekar att sådana handlingsplaner fungerat väl på andra områden.

– Till exempel har man målsättningar gällande växthusgaser, det går att anta det politiskt.

Inrättandet av kunskapscentret innebär att Sverige anpassar sig till EU:s försöksdjursdirektiv från 2010. Det syftar till att alla medlemsländer i EU ska arbeta för att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök. I mars 2013 infördes till exempel ett totalförbud mot att sälja kosmetiska produkter som testats på djur och det övergripande målet är att alla försök på levande djur ska ersättas när det är etiskt möjligt.

Karin Gabrielson Morton är sakkunnig i organisationen Forska utan djurförsök och vill förutom kunskapscentret att berörda myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket, ska ha egna planer för hur man kan begränsa djurförsöken.

– Så länge myndigheterna vill ha djurförsök kommer de att fortsätta.

Hon hänvisar också till att EU:s livsmedelsmyndighet tagit fram riktlinjer för att djurförsöken ska begränsas.

– Myndigheten konstaterade att djurförsök ofta har ett begränsat värde när det gäller att bedöma risker och fördelar för människor, eftersom både den biologiska skillnaden mellan djuren och människor och miljön som försöken utförs i är på många sätt skild från hur människor lever i sin vardag, säger Karin Gabrielson Morton.

Fria Tidningen