Ensamstående ska få rätt till insemination

Publicerad:

En lång väntan är över för dem som hoppas på assisterad befruktning i Sverige för ensamstående kvinnor. Inom kort kommer ett lagförslag som gör detta möjligt.

Inrikes

Redan våren 2012 gav riksdagen regeringen i uppdrag att ”skyndsamt” komma med lagförslag som bland annat innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning i Sverige. En utredning tillsattes och den del i utredningen som handlar om just ensamståendes möjligheter kommer att presenteras den 16 maj. För organisationen Femmis, frivilligt ensamstående mammor, har frågan varit föreningens huvudfokus.

– Det är glädjande att lagförslaget nu kommer, men det här borde vara klart för längesedan. Det är inte en dag för tidigt, säger Karin Nyberg, i Femmis.

– Vi ska inte bli särbehandlade längre på grund av vårt civilstånd. Det ska inte ske några lämplighetsprövningar, inga villkor från donatorernas sida. Det är det utredarna har kommunicerat med oss, säger hon. Argumenten mot att kvinnor ska ha denna rätt har ofta varit uppfattningen att det ligger i barnets bästa att ha två föräldrar från födseln. Detta argument lägger nu utredarna på hyllan. Redan i utredningsuppdraget skriver regeringen att ”synen på föräldraskap och familj har förändrats över tid, vilket kan ses som ett resultat av ny kunskap och förändringar av samhälleliga normer och värderingar. Familjer kan se ut på flera olika sätt och många barn växer i dag upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen.”

För Femmis är dock kampen långt ifrån vunnen. Nu fortsätter arbetet med att förändra attityder kring familjer och familjebildning.

– Även om vi nu har nått dit att vi snart har en lag så kommer inte allt förändras över en natt. Synen på familjen är väldigt par- och heteronormativ, det finns mycket kvar att göra. Det handlar om föräldraförsäkringens utformning, en jämlik fertilitetsvård och mycket mer, säger Karin Nyberg.

Fakta: 

Assisterad befruktning:

Assisterad befruktning; insemination eller provrörsbefruktning (IVF), är tillåten i Sverige i dag för par, men inte för ensamstående. En ägg- eller spermiedonator får heller inte vara anonym i Sverige. En uppskattning som Femmis gör är att det föds omkring 100 barn om året genom insemination/IVF av ensamstående mammor. Surrogatmoderskap är inte tillåten alls i Sverige, men förekommer i andra länder.

Källa: Femmis, Kommittédirektivet från Justitiedepartementet

Fria Tidningen