Frihandel, flyktingmottagande och EU:s beslutandemakt är frågor där man märker av skiljelinjer mellan partierna.

Det vill de svenska partierna driva i EU

Publicerad:
Inrikes

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Fria Tidningen har sammanställt några av de viktigaste frågorna som partierna vill driva på EU-nivå:

Socialdemokraterna:

• Öka sysselsättningen genom ordning och reda i medlemsländernas offentliga finanser, en aktiv näringspolitik och investeringar i utbildning. Utveckla den inre marknaden och inför bättre och striktare regler på finansmarknaden.

• Verka för fri handel och rörlighet genom att teckna ett nytt frihandelsavtal med USA och andra länder, underlätta för fler arbetslösa att utbilda sig eller göra praktik i ett annat EU-land.

• Inrätta ett socialt protokoll som skyddar de fackliga fri- och rättigheterna, reglera rätten att vidta fackliga stridsåtgärder och motarbeta förslaget om att lagstifta om minimilöner.

• Öka sysselsättningsgraden för kvinnor, undanta utbyggd barn- och äldreomsorg från övriga sparkrav vid sanering av de offentliga finanserna och inrätta en kvoteringslagstiftning.

• Investera i miljövänlig infrastruktur, klimatsmart teknologi, förnybar energi och energieffektivisera bostäder. Ta fram nya ambitiösa och bindande klimat- och miljömål och driv igenom ett nytt globalt klimatavtal.

Moderaterna:

• Utveckla den ekonomiska politiken genom att öka konkurrenskraften, fortsätta tillämpa starka finanspolitiska ramverk, öka förtroendet för myndigheter och institutioner och värna skattebetalarnas pengar.

• Minska byråkratin och regelbördan inom unionen.

• Utveckla den inre marknaden och fortsätta teckna frihandelsavtal med länder och frihandelsområden.

• Övergå till en mer tillväxtorienterad budget som prioriterar forskning och utveckling, innovationer och rättsliga frågor.

• Öppna upp för mer arbetskraftsinvandring inom hela unionen.

Miljöpartiet*:

• Fasa ut subventionerna av fossil energi, satsa på snabba och moderna tåg och skydda Arktis och känsliga naturområden från exploatering.

• Motverka att EU:s fiskeflottor fiskar slut på haven utanför afrikanska kusten och att handeln möjliggör fortsatt ockupation av Västsahara och Palestina.

Skapa fler legala vägar för flyktingar att ta sig till Europa och använda EU:s gränskontrollbyrå Frontex till att hjälpa människor på flykt snarare än att stänga människor ute.

• Försvara rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet och motarbeta våld och hets mot hbtq-personer i hela EU.

• Införa en skatt på finansiella transaktioner.

* Punkterna bygger på partistyrelsens förslag till valmanifest som antas senare under våren.

Sverigedemokraterna:

• Omförhandla EU-medlemskapet följt av en folkomröstning och tillsätt en demokratikommission som utvärderar EU:s effekter på den svenska demokratin.

• Återinföra gränskontroller vid medlemsländernas gränser, utöka det frivilliga mellanstatliga samarbetet och motverka en gemensam EU-militär och EU-utvidgning.

• Riva upp utstationeringsdirektivet, minska arbetskrafts- och anhöriginvandringen kraftigt och reglera den fria rörligheten så att EU-medborgare kan vistas i annat medlemsland i en istället för tre månader.

• Avveckla bankunionen, avveckla EU:s jordburksstöd och minska EU:s budget kraftigt.

• Möjliggöra nationella restriktioner rörande import av produkter från djur som utsätts för onödigt lidande, mer ersättning till bönder som upprätthåller ett starkt djurskydd och stärka ställningen för de närproducerande bönderna.

Folkpartiet*:

• Ja till Europa. Mer EU-samarbete behövs för jobb, brottsbekämpning, mat och klimat.

* Partiets valplattform antas av partiet på fredag.

Vänsterpartiet:

• Göra det möjligt för länder att lämna euron, nationalisera banker som får statsstöd och förbjuda vissa former av finansiell handel.

• Verka för en generös och rättssäker asylpolitik.

• Införa ett socialt protokoll som garanterar att arbetare från andra EU-länder inte ska behandlas sämre än andra i det land de arbetar.

• Motarbeta bildandet av ett Europas förenta stater med gemensam valuta, militär och president genom att avgränsa EU:s makt, demokratisera unionen och öka medlemsländernas inflytande.

• Omförhandla det svenska EU-medlemskapets villkor och inför undantag från euron, EMU och EU:s jordbrukspolitik, gör det möjligt för Sverige att gå före på miljöområdet och ha lägre medlemsavgift till EU.

Centerpartiet:

• Säga nej till euron.

• Stoppa centraliseringen och detaljstyrningen.

• Öppna upp EU:s inre marknad och teckna nya frihandelsavtal med USA och andra stora handelspartners.

• Fokusera på fri rörlighet inom EU och solidariskt flyktingmottagande i hela unionen.

• Skärpa målet för utsläppsminskningar till år 2020 från 20 till minst 30 procent.

Kristdemokraterna:

• Sluta betala för medlemsstater som lever över sina tillgångar, skärpa sanktionerna mot medlemsländer som inte genomför beslutade regler och reformer och genomföra tjänstedirektivet i alla medlemsländer.

• Skärpa kraven och införa sanktioner mot de länder som inte lever upp till sina åtaganden inom flyktingpolitiken, öppna möjligheten att söka nödvisum före inresa i EU och förbättra mottagningen av flyktingbarn.

• Fördjupa och förstärk det kriminalpolitiska samarbetet och effektivisera informationsutbytet mellan de brottsbekämpande myndigheterna.

• Verka för ett gemensamt EU-mål om 30 procent minskade utsläpp till 2020, ett välfungerande handelssystem för utsläppsrätter och inför en minimiavgift för koldioxid.

• Prioritera demokrati och mänskliga fri- och rättigheter i EU:s utrikespolitik.

Piratpartiet*:

• Ändra inriktningen på EU:s politik så att EU blir en motkraft mot övervakningsivrare och säkerhetstjänster, riv upp datalagringsdirektivet och IPRED och sluta använda forskningsmedel till att utveckla tekniker för massövervakning.

• Arbeta för en dataskyddsförordning som ger ordentligt skydd för personuppgifter i hela EU.

• Reformera upphovsrätten så att icke-kommersiell kulturdelning tillåts, citeringsrätten stärks, skyddstiderna för kommersiell kopiering kortas och straffavgifter när man köper tomma skivor, usb-stickor och hårddiskar förbjuds.

• Ge de folkvalda i parlamenten mer makt medan tjänstemän och indirekt utsedda beslutsfattare får mindre och öka insynen i ministerrådets förhandlingar.

• Förbjuda diskriminering utifrån sexuell läggning och könsidentitet, tillåta samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU och respektera EU:s regler om fri rörlighet.

• Stoppa EU:s nya frihandelsavtal TTIP som förhandlas med USA.

* Punkterna bygger på partistyrelsens förslag till valmanifest.

Feministiskt initiativ:

• Lägga ner planerna på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning.

• Arbeta mot trafficking och prostitution, öka stödet för våldsutsatta och exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa.

• Öppna gränserna och verka för fri rörlighet även för personer med funktionsnedsättning och klassa otillgänglighet som diskriminering.

• Motarbeta inskränkningar av aborträtten och hbtq-personers rättigheter.

• Bygga ut förskola och barnomsorg i hela EU.

Fria Tidningen