Osäker framtid för skånsk vattenkraft | Fria.Nu
Skånes Fria

Osäker framtid för skånsk vattenkraft

Småskaliga vattenkraftverk kan bidra till den förnybara energiproduktionen. Men nu hotas många av nedläggning. Miljötillstånd måste sökas och stora investeringar kommer att krävas. ”Det kan bli för kostsamt”, säger Bertil Trobro, vattenkraftsägare i nordöstra Skåne.

Det finns cirka 2 000 mindre vattenkraftverk utbyggda i åar och vattendrag runtom i södra och mellersta Sverige. Många är gamla vattenkvarnar med tillstånd av hävd som är flera hundra år gamla. Johan Wagnström är fiskeridirektör på länsstyrelsen i Skåne.

– Rättsläget har nu klarnat, enligt flera domar från mark- och miljööverdomstolen krävs nu tillstånd enligt miljöbalken för att hålla ett vattenkraftverk i drift.

Och det har inte runt hälften av de cirka 100 vattenkraftverk som finns i Skåne. Därför har länsstyrelsen påbörjat en tillsynskampanj där de kräver att kraftverken ansöker om miljötillstånd. Men för att få ett miljötillstånd måste vattenkraftverken uppfylla miljöbalkens krav och det kan visa sig svårt. Fisk ska kunna vandra både uppströms och nedströms vilket kräver stora investeringar och kraftverkets nytta måste uppväga den skada den orsakar på vattenmiljön.

– Det kan vara svårt att få ekonomi i det men om man gör en realistisk bedömning och endast håller kraftverket öppet om vinterhalvåret när fisken inte vandrar kan det bli lättare. Men det får domstolen avgöra. Vi kräver bara att kraftverken ska ha de tillstånd som behövs, säger Johan Wagnström.

Några av de som påverkas är åtta vattenkraftsägare längs med Vramsån i nordöstra Skåne. Bertil Trobro som äger ett vattenkraftverk som härrör från 1600-talet är en av dem.

– Jag har ett dokument från 1760 med ett tillstånd av hävd från staten, något annat har jag inte behövt, säger han.

Men med de nya domarna har det förändrats. Strax före jul hörde länsstyrelsen av sig. Ett miljötillstånd från mark- och miljödomstolen krävs och ingrepp måste göras för att fisken också ska kunna ta sig nerströms förbi vattenkraftverket.

– Det kan innebära stora kostnader, vi har bildat den ideella föreningen Vramsåns vänner för att få till en dialog med länsstyrelsen.

Men Johan Wagnström är skeptisk.

– Vi kan bara informera dem om vad som gäller och vilka intressen de måste ta hänsyn till. Enligt direktiv från EU ska det vara god vattenstatus i allt vatten tills 2015, då måste det vara möjligt för fisken att vandra.

Länsstyrelsen har börjat titta närmre på de vattenkraftverk som anses medföra mest skada på naturmiljön. De prioriterade verken ligger i Vramsån, Tommarpsån, Nybroån och Kävlingeån. Verken anses bland annat hindra ål och laxöring att vandra och leka fritt från sötvatten ut till havsvattnet.

Fakta: 

Slumrande energikällor

Många mindre vattenkraftverk lades ner på 1950- och 60-talen då den storskaliga energiproduktionen gjorde dem olönsamma. Lika många som finns i drift i dag, cirka 2 000, skulle enligt Svensk vattenkraftsförening kunna tas i drift igen och tillföra Sverige cirka 2,7 TWh förnybar el per år. Tillsammans med den nuvarande produktionen på 4,3 TWh skulle det uppgå till 10 procent av Sveriges totala elproduktion från vattenkraft och därmed innebära en årlig utsläppsreduktion med cirka fem miljoner ton koldioxid.

Källa: Svensk vattenkraftsförening

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Vågkraften kommer att slå allt”

Förnybar energi

Tekniken är vid en brytpunkt. Och förhoppningarna är stora.”Vågkraft kommer konkurrera ut både vind- och solenergi”, säger Jan Sunberg, projektkoordinator för ett forskningsprojekt om vågkraft utanför västkusten.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu