Vården lever inte upp till patientmål | Fria.Nu
Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Att sätta patienten i centrum har i decennier varit ett av de viktigaste målen inom svensk sjukvård. Samtidigt har det saknats en gemensam bild av hur målsättningen efterlevs. Myndigheten för vårdanalys har därför låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård. Resultatet är nedslående. Svensk sjukvård brister ofta i att möta patientens individuella behov, värderingar och preferenser. Patienterna involveras inte heller att aktivt delta i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat.

– Våra studier visar att en välinformerad patient är mer benägen att följa vårdens rekommendationer angående exempelvis medicinering. Något som i sin tur leder till ett mer effektivt utnyttjande av vårdens resurser, säger Caroline Andersson, utredare på Vårdanalys.

Granskningen som publicerades i måndags riktar också förslag på förbättringar till regering och landsting.

– Detta är till stor del ett strukturellt problem. Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning bygger i flera avseenden på ett patientcentrerat synsätt och vi behöver jobba mer tydligt med den lagstiftning vi har, snarare än att lägga till nya punkter. Det handlar om att göra det möjligt för patienter att vara medaktörer i sin egen vård. För det har vi ringat in fem kriterier som tydligt visar patientens makt och inflytande, fortsätter Andersson.

Det handlar bland annat om att göra patienten mer delaktig genom information och utbildning samt att förbättra samverkan och kontinuitet inom och mellan vård och omsorg. Även Läkarförbundet välkomnar rapporten.

– Vi har länge efterfrågat ett handfast material som beskriver patientens väg genom sjukvården. Vi vet att vi har en bra sjukvård i Sverige, men informationen är lika viktig som det rent medicinska omhändertagandet. Därför är vi oerhört glada över den här rapporten. Det går inte heller att inleda förändringsarbete utan fakta och analyser över bristerna, säger Heidi Stensmyren, läkare på Danderyds sjukhus och vice ordförande på Läkarförbundet.

Vårdanalys rapport slår fast att svenska patienter i en internationell jämförelse är de som i minst utsträckning upplever att de görs delaktiga i beslut som rör deras vård och behandling. Men att detta skulle vara ett underbetyg för svensk sjukvård håller Heidi Stensmyren inte med om.

– Jag tror snarare att vi Sverige har en tradition att våga kritisera vården, vilket är bra. Det är aldrig fel att betona att det är patienten som borde vara i centrum.

Fakta: 

Rapporten bygger på intervjuer med sakkunniga samt forskningsarbeten, regeringsrapporter, rapporter från patientnämnder och analyser av patientenkäter. Den externa utvärderingen är genomförd av Elizabeth Docteur och Angela Coulter. I utvärderingen har Myndigheten för vårdanalys syftat till att besvara tre frågor:

1. Utifrån vilka kriterier kan man utvärdera i vilken utsträckning det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är patientcentrerat?

2. I vilken utsträckning är det svenska hälso- och sjukvårdssystemet patientcentrerat?

3. Vilka policyförändringar skulle kunna stärka graden av patientcentrering i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet?

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Kräver förbud mot sexköp

Hallå där Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby som dragit igång kampanjen Rätt riktning som uppmuntrar svenska företag att införa förbud mot sexköp och besök på porrklubbar utomlands.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu