Bostadsbrist är i vägen för integration | Fria.Nu
Uppsala Fria

Bostadsbrist är i vägen för integration

Det råder stor brist på bostäder i Uppsala län. Detta påverkar möjligheten för mottagandet av personer som nyligen fått uppehållstillstånd. Under 2013 förväntas situationen för nyanlända att förvärras väsentligt då antalet nyanlända fördubblas.

– Vi har en enorm bostadsbrist. Läget är akut. Det finns inga bostäder och det gäller inte bara för flyktingar, säger Agneta Hägglund som är kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun.

I förra veckan konstaterade Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) och Länsstyrelserna i en gemensam rapport till regeringen att bostadsstadssituationen måste ses över i landets kommuner. Många kommuner har i dagsläget inte kapacitet att ta emot det antal nyanlända flyktingar som de har åtagit sig att göra. Uppsala län ska under 2012 ta emot 560 nyanlända med uppehållstillstånd, fördelat på de nio kommunerna i länet. För Håbo kommuns del så innebär det 25 personer. Nu har de bara tagit emot en enda nyanländ.

– Vi ska ta emot flyktingar i den mån vi har bostäder men det står cirka 2500 personer i kö till vår allmännytta och vi har inga bostäder. Har vi tur så har vi ett 40-tal lediga bostäder snart men det blir i bästa fall i december, säger Agneta Hägglund.

Länsstyrelsen I Uppsala län som representerar staten och fördelar antalet nyanlända mellan kommunerna i länet utifrån hur stor kommunen är. Uppsalakommun som exempelvis är störst ska ta emot 329 personer och Knivstakommun 15 personer. De flesta kommuner i länet har dock inte lyckats uppfylla sin del av överenskommelsen. Det finns däremot undantag. Enköping har redan tagit emot 30 av totalt 35 anvisade personer.

– För oss och för hela Mälardalen så råder det brist på bostäder. Men här i Enköpingskommun tycker vi att det är viktigt att se till helheten. Vi har bland annat ett väldigt bra samarbete med Enköpings kommunala bostadsbolag. Viktigt för oss är arbetslinjen och integrationen och vi ser därför till att jobba med den enskilde individen, säger Anna Wiklund som är moderat kommunalråd i Enköping.

Anders Forslund som är handläggare på samhällsbyggnadsenheten vid länsstyrelsen i Uppsala län som framhävde Enköping som ett gott exempel på en kommun som uppfyller sitt åtagande gentemot länsstyrelsen.

– Även Älvkarleby och Heby ett hyfsat mottagande. Men om man tittar på mottagandet än så länge för övriga kommuner så är det långt fram till länskvoten, säger han.

Bostadsbristen är definitivt en av orsakerna men det handlar även om hur det fungerar i respektive kommun menar han. Samtidigt anser Anna Wiklund att länsstyrelsen sitter på dubbla stolar.

– Länsstyrelsen säger att vi ska ta emot fler nyanlända med uppehållstillstånd men säger samtidigt nej till nybyggnation trots bostadsbrist. Eftersom vi är en gammal handelsstad så måste arkeologiska utgrävningar alltid föregå en förtätning av staden. Vi blir på så sätt blockerade. De arkeologiska utgrävningarna innebär groteska kostnader för kommunen och fungerar även som en bromskloss på tillväxten. Vilket i sin tur försenar bostadsbyggandet, säger Anna Wiklund.

Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd kommer att öka under nästa år. I år väntas 19 700 personer medan det totala mottagandebehovet för 2013 kommer att landa på runt 40 900 personer. Det rör sig nästan om en fördubbling och om inget drastiskt sker på bostadsmarknaden så kommer situationen att förvärras nästa år. En situation som blir väldigt kännbar för Migrationsverket om inte kommunerna runtom i landet kan erbjuda boende för nyanlända. För om inte det sker så kommer väntetiderna för nyanlända på anläggningsboenden att öka vilket i sin tur försenar etableringen och dessutom leder till platsbrist hos Migrationsverket.

– Beståndet av lägenheter har sjunkit drastiskt i hela landet. Det finns bostäder på landsbygden men då saknas ofta jobbmöjligheterna. Att bostadssituationen ser ut som den gör drabbar i slutänden den enskilde. Det är det egentliga problemet. För att undvika detta jobbar vi kontinuerligt med att hitta lägenheter men vi är i stort behov av boende. För att klara nästa år så behöver vi kraftsamla, säger Ulla Blom Ivarsson som är expert inom sakområdet bosättning och etablering på Migrationsverket.

Annons

Rekommenderade artiklar

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Litet utrymme för alternativt boende i Uppsala

Intresset för kollektivboende i Sverige ökar stadigt men i Uppsala är intresset fortfarande svalt. Boendeformen omgärdas dock fortfarande av en rad fördomar menar Dick Urban Vestbro som är ordförande för riksföreningen kollektivhus.nu.

Uppsala Fria

Begreppsförvirring i Äldrenämnden

I förra veckan rapporterade tidningen om att äldrenämnden i Uppsala kommun beslutat om att dra in på tjänsten uppsökande biblioteksverksamhet. Beslutet föregicks enligt flera ledamöter i nämnden av en viss förvirring kring vilken tjänst det egentligen handlade om.

Uppsala Fria

Svårare med boklån i äldrevården

Ingen mer uppsökande biblioteksverksamhet till personer på äldreboende. Det beslutade äldrenämnden på ett sammanträde i slutet av september. Ett beslut som gör det svårare för de boende på hemmen att få tag på böcker och annat material från biblioteket.

Uppsala Fria

Ökad miljöpåverkan genom svenska läkemedelsregler

Läkemedel är en stor bov vad det gäller skadlig miljöpåverkan. Detta gäller både i landet där de produceras och i det land där de senare används. Trots kännedom om konsekvenserna så har landstinget liten möjligt att påverka vilka mediciner som till sist når patienterna, vilket bland annat beror på det svenska utbytessystemet.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu