Rädda Nackareservatet | Fria.Nu

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Rädda Nackareservatet

Det är viktigt att värna om Nackareservatet och den vilda naturen, skriver en rad föreningar som motsätter sig planerna på att bygga bostäder i skogen öster om Kärrtorp.

Att bygga ett stort bostadsområde i Nackareservatet låter som ett aprilskämt, men risken finns att det blir verklighet.

Politiker utreder om det är möjligt att bygga bostäder (kanske ända upp till 1 000 lägenheter) i skogen öster om Kärrtorp, halvvägs ner mot Söderbysjön. Detta skulle innebära att Nackareservatet till stora delar skärs av och att dess kärnzon minskar. Skogsentrén mot Nackareservatet från Kärrtorp och Nytorps Gärde med kringliggande bostadsområden skulle därmed strypas.

Nog behövs det nya bostäder! Men det har faktiskt byggts cirka 15 000 nya lägenheter i Nackareservatets närhet de senaste 30 åren. En del av dessa lägenheter har byggts på 'billig' mark i Nackareservatets kantområde. Detta har lett till att slitaget ökat i stor omfattning. Ökad nedskräpning och ökad bullernivå har blivit ytterligare en följd.

Utöver redan byggda bostäder planeras uppemot 10 000 nya lägenheter. I detta perspektiv är det viktigt att värna om kantzoner/buffertzoner så att skogskänslan och den vilda naturen kan bestå, vilket är Nackareservatets största kvalitet. Även spetsen av den gröna kil som sträcker sig från Tyresta/Erstavik via Nackareservatet in mot Gullmarsplan hotas av exploatering. Här, vid Hammarbybacken, finns sedan länge planer på att bygga en stor idrottsplats med tillhörande vägar och byggnader. Ett väletablerat koloniområde skulle med detta ödeläggas, och möjligheten att förbinda Nackarreservatet med Årstaskogen skulle omintetgöras.

Båda dessa grönområden ingår i 'Nackareservatet', som för närvarande utreds för att få ett lagstadgat skydd som ett 'riktigt' naturreservat. Enligt uppgift från ansvariga tjänstemän kan båda dessa områden komma att undantas från reservatsbildningen, vilket vore oacceptabelt. Ledande politiker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i klartext uttryckt: 'När Nacka och Stockholm jobbat fram en reservatsgräns så tycker jag det är ok att bygga ända fram till de gränser som kommer att finnas.'

Reservatsbildningen verkar märkligt nog inte bli ett skydd av området, utan tvärtom en öppning för ytterligare exploatering! Detta var väl inte meningen när beslutet togs att ge Nackareservatet ett lagstadgat skydd?

Nedanstående organisationer hävdar att området vid Hammarbybacken fram till Teletornet och skogsområdet sydost om Kärrtorp ska ingå i det blivande naturreservatet.

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet

Bagarmossens hembygds- och intresseförening

Friluftsfrämjandet, Stockholms Distriktsförbund

Nacka Miljövårdsråd

Naturskyddsföreningen i Stockholms Län

Stockholms Orienteringsförbund

Stockholms Ornitologiska Förening

Stockholms Scoutdistrikt

Svenska Turistföreningen

Stockholmskretsen

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu