”En regering som på allvar satsar på hela Sverige” | Fria.Nu
  • Stora satsningar görs just nu från regeringen på gröna jobb, infrastruktur, utbildning och förtagandet i hela landet. Ingen tidigare regering har kraftsamlat på detta sätt för att stärka utvecklingen på landsbygden, skriver Anna-Caren Sätherberg och Monica Haider (S).
Landets Fria

”En regering som på allvar satsar på hela Sverige”

I regeringens budgetproposition görs flera viktiga satsningar för att hela Sverige ska leva. Samtidigt pågår arbetet att ta fram en landsbygdspolitisk proposition, skriver Anna-Caren Sätherberg och Monica Haider (S) som ett svar på Inez Abrahamzons debattartikel ”Politikerna tiger ihjäl landsbygdsfrågorna” som publicerades den 23 augusti.

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runt om i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. Det är också en nyckel i den gröna omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Inez Abrahamsson efterfrågar mer aktivitet i kölvattnet av Landsbygdskommitténs förslag. Låt oss därför peka på de satsningar på 1 198 miljoner kronor för att hela landet ska leva som den socialdemokratiskt ledda regeringen gör i 2018 års budgetpropositionen.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar:

• Service och goda levnadsvillkor i hela landet (300 miljoner)

• Gröna jobb i hela landet (253 miljoner)

• Företagande och utbildning i hela landet (410 miljoner)

• Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet (235 miljoner)

Service och goda levnadsvillkor i hela landet

För att säkra statlig lokal service skapar vi en samlad serviceorganisation med personliga möten i fokus. Det är viktigt för människor som inte kan eller vill använda olika digitala lösningar. På serviceorganisationens lokala kontor samlar vi sex statliga myndigheters lokala service. Regeringen anslår också 70 miljoner kronor i ett statsbidrag till landsbygdskommuner med särskilt stora utmaningar.

Gröna jobb i hela landet

Den gröna omställningen innebär en möjlighet att skapa nya jobb och företagsmöjligheter runt om i Sverige, inte minst inom de gröna näringarna. Genom strategiskt viktiga satsningar kan vi underlätta att nya jobb skapas, också för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Regeringen gör i budgeten en satsning på enklare vägar till jobb inom gröna näringar. Det finns i dag stora behov av insatser inom en rad områden, exempelvis upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat, slyröjning utmed väg/järnväg och gallring av skog.

Regeringen satsar 2018 totalt 253 miljoner kronor på nya gröna jobb i hela landet. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt SGU.

Företagande och utbildning i hela landet

Ett starkt näringsliv och tillgång till kompetent personal är viktiga komponenter för att hela Sverige ska leva. Därför satsar regeringen 412 miljoner kronor 2018 för företagande och utbildning i hela landet. Satsningen består av flera delar.

Möjligheten till utveckling liksom möjligheten att möta efterfrågan hos den lokala och regionala arbetsmarknaden förutsätter att man har nära tillgång till utbildning. Regeringen föreslår en satsning för att möjliggöra en utbyggnad av lärcentra som erbjuder lokaler och stöd för lärande nära hemorten.

Regeringen vill samtidigt stärka innovativa företags möjlighet att växa. Regeringen investerar därför för att samtliga län ska ha regionala exportcentra så att företag runt om i hela landet ska ges möjlighet att kunna nå fler kunder på världsmarknaden.

Samtidigt gör regeringen en investering för att förbättra internet i glesbygd genom en höjd miniminivå för internethastighet för dem som har sämst internetuppkoppling. Regeringen tillför också 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden för att säkerställa långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige.

Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet

Dåliga vägar med potthåll och otillräcklig bärighet är ett hinder för fungerande transporter och arbetsresor på många håll i landet. Otillräcklig kollektivtrafik försvårar för dem som bor på landsbygden och försämrar rekryteringsmöjligheterna för företag. Därför satsar regeringen 2018 totalt 235 miljoner kronor på att förbättra vägar och kollektivtrafik i hela landet.

Andra åtgärder värda att nämnas är 100 miljoner extra i Norrlandsstödet till mjölkbönder och att regeringen räddade nattåget till Jämtland.

Ökad spridning av statliga myndigheter

Att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är också ett sätt att bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna.

Den 31 augusti 2017 fattade regeringen beslut om att genomföra en lokalisering av delar eller hela myndighetens verksamhet från Stockholms län till annan ort. Det är: delar av Strålsäkerhetsmyndigheten, inklusive säte, till Katrineholm (cirka 120 jobb), Polarforskningssekretariatet till Luleå (cirka 15 jobb), Myndigheten för kulturanalys till Göteborg (cirka 12 jobb), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö (cirka 80 jobb), delar av Svenska ESF-rådet, inklusive sätet, till Gävle (cirka 65 jobb), delar av Universitets- och högskolerådet till Visby (cirka 15 jobb), delar av Tillväxtverket till Östersund (minst 20 jobb). Sammanlagt innebär detta att över 300 statliga jobb flyttar från Stockholms län till annan ort.

Sedan tidigare har regeringen fattat beslut om att omlokalisera fyra myndigheter. Det gäller E-hälsomyndighetens säte och delar av verksamheten till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, Statistiska centralbyråns säte och ytterligare delar av verksamheten till Örebro och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

Regeringen har också som utgångspunkt att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län. Ett exempel är Jämställdhetsmyndigheten, som lokaliseras till Göteborg och Myndigheten för arbetsmiljökunskap till Gävle.

Landsbygdsproposition under beredning

Slutligen kommer regeringen under våren 2018 att överlämna en proposition till riksdagen med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Detta är historiskt. Ingen tidigare regering har kraftsamlat på detta sätt för att stärka utvecklingen i landsbygderna.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

197 miljoner till landsbygden

Regeringen nya Hela Sverige-satsning ska ge fler gröna jobb, servicekontor på små orter och bättre internetuppkoppling.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu