Säkrare förlossningsvård för alla! | Fria.Nu

Debatt


Födelsevrålet
  • Barnmorskor har sedan flera år tillbaka demonstrerat i Sverige för en säkrare förlossningsvård med tryggare arbetsvillkor för personal.
  • Debattörerna Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen från Födelsevrålet framhåller vikten av tillgänglig information på olika språk för en trygg förlossningsvård.
Fria Tidningen

Säkrare förlossningsvård för alla!

Födande i Sverige upplever tillgången till information på olika språk som bristfällig inom förlossningsvården, en brist som i vissa fall kan ha en dödlig utgång för barn och mamma. Sverige behöver täcka informationsgapet och satsa på punktinsatser inom förlossningsvården, skriver Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen från Födelsevrålet.

2015 dog ett litet barn vid förlossningen, trots att mamman vid upprepade tillfällen hört av sig med oro efter minskade fosterrörelser och buksmärta. Efter utredning av fallet fastställer Inspektionen för vård och omsorg att språksvårigheter hade förvärrat situationen, och att kvinnan i det berörda fallet skulle haft mer frikostig tillgång till tolk. I patientlagen står det att vården ska vara tillgänglig och alla har rätt till grundlig information tilldelad för att passa mottagaren. Detta är något vi tydligt ser inte följs.

Födelsevrålet är en ideell organisation som arbetar för en trygg förlossningsvård sett ur den födandes perspektiv. Vi har sedan starten, för ett år sedan, uppmärksammat födandes syn på den bristande förlossningsvården. En av de mest allvarliga bristerna vi ser är att såväl utfallen som upplevelserna av förlossning och graviditet skiljer sig mycket beroende på vilken etnicitet den födande har, vilket språk hen talar, vilken utbildningsnivå hen har eller vilken socioekonomisk grupp hen tillhör.

Vi möter födande varje dag, från alla olika grupper i samhället och från alla delar av landet. Problemen ser olika ut för alla födande kring mödra-, förlossnings- samt eftervård och vi saknar nationella rekommendationer. Men en sak är tydlig: man ser som födande en stor brist på opartisk och välgrundad information vilket är en förutsättning för en trygg och lyckad förlossning. Informationsbristen är ett problem som många födande upplever - även de som har svenska som modersmål och besitter en eftergymnasial utbildning. Hur ska denna situation då upplevas av en födande som inte ens kan få den, ibland livsviktiga, informationen på ett språk som hon förstår?

I patientlagen står det bland annat att vården ska vara tillgänglig. Att en har rätt till grundlig information som ska vara anpassad efter mottagarens ålder, mognad, erfarenhet och språkliga bakgrund. Den som ger informationen, det vill säga vårdpersonalen, skall så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet.

Trots patientlagen har vi sett flera exempel i media där det är tydligt att det är just språkförbistringar som varit orsaken eller en del av orsaken till tragedier med ibland dödlig utgång. Såklart anser vi att detta är fullständigt oacceptabelt. Språket ska aldrig få vara den orsak som leder till att ett barn eller en kvinna dör i Sverige år 2017. I Sverige ska alla ha tillgång till jämlik och trygg vård.

Det glädjer oss att man på några platser i landet tagit detta problem på allvar och vi applåderar även initiativet med kulturtolksdoulor. Dock räcker inte dessa, i sammanhanget, enstaka insatser. Detta är ett nationellt problem som måste lösas nu.

I Socialstyrelsens rapport ”Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning” framkommer det att lågutbildade kvinnor har högre risk för sämre utfall efter en förlossning. Kvinnor födda i Afrika söder om Sahara var överrepresenterade bland sämre utfall och i viss mån gällde det även kvinnor födda i Mellanöstern. Det är bra att detta kartläggs menar vi. Men det allra viktigaste är, såklart, vad som görs av informationen.

Vården kan inte längre stå och vänta på att gravida och födande ska komma och hämta informationen själv. Vi måste genom punktinsatser fokusera på att nå ut med evidensbaserad information till alla födande. Att mottagaren sedan förstår denna är livsviktigt.

Alla gravida har rätt att få information om såväl sin som barnets hälsa, om interventioner och olika förlossningssätt. Patientlagen är tydlig med det faktum att vi som patienter har rätt att vara delaktiga i den vård vi mottager. Utan information som en kan tillgodogöra sig är detta en ren omöjlighet.

Och, återigen, det är inte den födandes skyldighet att se till så att en kan tillskansa sig denna, det måste alltid vara vårdgivarens.

Fakta: 

Födelsevrålet är en rikstäckande ideell organisation som verkar för en tryggare förlossningsvård ur den födandes perspektiv.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu