Vem bär ansvaret för barn med frihetsberövade föräldrar? | Fria.Nu

Debatt


Bufff Sverige
Landets Fria

Vem bär ansvaret för barn med frihetsberövade föräldrar?

Regeringen tar inte sitt ansvar för barn med frihetsberövade föräldrar. Trots att barnen löper större risk för att drabbas av ohälsa och utanförskap vilar ansvaret helt på ideell sektor, skriver föreningen Bufff.

Minst 30 000 barn i Sverige har en eller två föräldrar som är i fängelse eller frivård. Exakt hur många de är vet ingen, eftersom det saknas krav på att räkna dem. Om Sverige ska ta FN:s konvention om barns rättigheter på allvar krävs det att barn till frihetsberövade får möjlighet till ett professionellt och adekvat stöd oavsett var de bor i landet.

Vi vet att barn till frihetsberövade löper 25 procent högre risk för psykisk ohälsa och de har dessutom en ökad risk för att som vuxna hamna i utanförskap och egen kriminalitet. Det finns stora vinster utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv att erbjuda stöd. Barnen och samhället har allt att vinna och ändå har inte regeringen tagit sitt ansvar att satsa på barnen.

De senaste åren har regeringen tillsatt medel och särskilda satsningar för barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, svåra somatiska sjukdomar samt barn i vårdnadskonflikter. De är alla välbehövliga satsningar för barnens bästa, men man har helt och hållet förbisett barn till frihetsberövade.

Om Sverige ska följa Barnkonventionen måste nationellt stöd för gruppen barn till frihetsberövade avsättas. Barn till frihetsberövade måste också benämnas och rubriksättas i myndigheternas dokument för att inte riskera att glömmas bort i beslut, diskussioner och satsningar som rör barn i riskmiljö.

”Min mamma har varit borta i flera veckor, varför ringer hon inte, tänk om hon varit med om en olycka.”

Att få egen information är en rättighet, men när det gäller barn till frihetsberövade är det tyvärr ingen självklarhet. De får många gånger själva söka information. När barn inte får egen åldersadekvat information lämnas de helt till sina egna fantasier och tankar.

Vi vet i dag att tidigt stöd är en skyddsfaktor. För att motverka psykisk ohälsa behöver barnen tidigt få information, eget stöd, öppna kommunikationsvägar, ett bra bemötande och erbjudas en god kontakt med den frihetsberövade föräldern i de fall det är utifrån barnen bästa. Tidig information ökar chansen till att barnen både ska få en mer begriplig barndom men också att de växer upp till vuxna som känner sig inkluderade i samhället, som kan och vill leva sina liv som välmående vuxna och trygga framtida föräldrar.

I dag vilar ansvaret helt på den ideella sektorn. Bufff arbetar för att alla barn ska bli lyssnade på och att individens behov och önskemål tas om hand. Detta kräver erfarenhet, tid, resurser och personliga möten.

Trots begränsade resurser gör Bufff stora insatser i samhället. Förra året fick 1 964 barn personligt stöd. Men vi når långt ifrån alla och möjligheten till att få stöd ser helt olika ut beroende på var man bor i landet.

I dag bär ingen det övergripande nationella ansvaret, det är dags att satsa på barn till frihetsberövade. Bufff har kunskap, erfarenhet, material och metoder för att erbjuda nationellt stöd över tid. Det som behövs är ett tydligt uppdrag och långsiktiga medel till att utföra uppdraget.

Fakta: 

Bufff

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och ungdom med en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Oavsett var du bor i landet kan du ringa till 020-200 330 eller kontakta Bufff via hemsida och chatt på www.bufff.nu.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu