Testa ett år i omställning | Fria.Nu
  • Sambruket i Sösdalabygen äger tillsammans ett litet lantbruk i Ankhult och ett före detta församlingshem utanför Sösdala.
  • Sambrukets odlingsmark är på totalt drygt 7 hektar. 
  • Här leder Oscar Kjellberg Omställningskolan som hålls regelbundet på Sambruket i Sösdalabygden.
  • Lunchpaus vid Klockaregården utanför Sösdala. Hittills har bland annat studenter och pensionärer visat intresse av att delta i Ett år i omställning.
  • Under en ullverkstad tas ullen från fåren på Sambruket i Sösdalabygden tillvara. En förhoppning är att deltagarna i Året kan bidra till en ökad närvaro på Sambruket och därmed till att djurhållningen kan utvecklas.
  • En inspirationskälla till Ett år i omställning är Mora folkhögskolas kurs i självhushållning i Skattungbyn som Landets Fria skrev om i nummer 43 2015.
Landets Fria

Testa ett år i omställning

Sambruken i Sösdalabygden och Sörby vill ge fler möjlighet att ställa om sina liv och få nödvändiga kunskaper kring mat och boende. De första deltagarna startar sitt år i omställning i mars.

Det skånska Sambruket i Sösdalabygden kallar sitt projekt Ett år i omställning, eller Året. Tanken är att omkring åtta till tolv deltagare ska ägna ett år åt att ta fram en plan för hur deras omställning till ett mer hållbart och resilient liv kan gå till, få praktiska och teoretiska kunskaper samt knyta kontakter med exempelvis Sambrukets medlemmar och dess stora nätverk som förgrenar sig ut i den svenska omställningsrörelsen.

– Till det vi kan erbjuda hör småbrukets resurser och en bra möteslokal men det kanske allra viktigaste är människorna i Sambruket, säger föreningens ordförande Oscar Kjellberg.

Idén kommer ifrån den brittiska kursen One year in transition, som Landets Fria skrev om i nummer 49, 2015. Den utbildningen riktar sig till unga mellan 18 och 35 år och är tänkt att starta i pilotform i Sverige i höst.

Sambruket i Sösdalabygden tänker sig dock ett lite annorlunda upplägg för sin variant, som blir mer av ett projekt eller ett företag än en kurs, nära knuten till Sambruket och för alla åldrar.

– Vi behöver ett nytt begrepp för det vi vill göra, men i brist på ett sådant väljer jag att kalla det för ett projektföretag. Det handlar ju om att organisera Ett år i omställning på ett nytt sätt som undviker de gamla formerna där vårt tänkande och våra lösningar styrs in i vissa banor. På vissa sätt liknar det ett företag, fast inte med det vanliga målet att gå med monetär vinst utan med ett helt annat mål – att hjälpas åt med våra egna omställningsförberedelser, säger Oscar Kjellberg.

Både individer och familjer med olika kunskaper och erfarenheter är välkomna till Året. Deltagarna kommer att följa odlingsåret och samtidigt förbereda sig praktiskt och mentalt för att ställa om stt eget liv tillsammans med andra. Inte minst handlar det om att kunna försörja sig själva när det gäller mat och boende. Dessutom ska de hjälpas åt att hitta strategier för att frigöra sig ifrån de samhällsstrukturer som gör det svårt att byta livsstil. Sambrukets utgångspunkt är att detta är lättare att göra det tillsammans, i en större gemenskap som arbetar praktiskt.

– Många som bor i stan sitter fast med lån, familjer och jobb och har svårt att se hur de ska komma loss. Sambruket är ett konkret alternativ för den som inte vill köpa ett lantbruk, men även för våra medlemmar är det svårt. Året handlar om att, tillsammans med andra, finna konkreta lösningar för att verkligen komma loss.

Enligt Oscar Kjellberg är det inte allt för svårt att hitta mark som ägaren gärna upplåter för bete eller odling.

– Det finns mycket odlingsresurser i hela landet som inte utnyttjas. Det är inte brist på mark utan på tid och kunskap, och på sätt att organisera sitt liv så att marken kan utnyttjas på ett hållbart sätt som också är lönsamt. Konventionellt jordbruk är inte särskilt lönsamt och inte heller hållbart.

Oscar Kjellberg räknar inte med att alla deltagare kommer att ha möjlighet att flytta till Sambruket men för dem som vill det är tanken att erbjuda plats för husvagnar eller så kallade tiny houses, vagnsbostäder, under Året.

Året kommer att ha ett nära samarbete med Sörby sambruk i Vessigebro i Halland, som startar sin grupp Året i Sörby den 4–6 mars. De planerar fem träffar under året som kommer att ha ungefär samma inriktning som det skånska Året. Sörby naturhälsogård är från början ett familjelantbruk som nu gärna vill hitta former för att involvera fler i arbetet som också kan dela på skörden.

– Permakultur och omställning är en gemensam utgångspunkt för sambrukskonceptet, men vi har delvis olika förutsättningar. Jag tror att det blir en bra samverkan där vi kan dela med oss av våra kompetenser i båda grupperna, säger Oscar Kjellberg.

Ett år i omställning kommer i hög grad att bygga på vad deltagarna, sambruken och deras medlemmar samt andra i sambrukens nätverk kan bidra med. Oscar Kjellberg betonar att det inte ska vara ekonomiskt dyrt att vara med. I första hand är utgångspunkten både sambrukens resurser och deltagarnas resurser i form av arbete och kunskaper.

Målet är att det skånska Året ska kunna dra igång efter midsommar. Fram till dess ska bland andra Oscar Kjellberg odla köksväxter till projektföretaget och så ska information om satsningen spridas till presumtiva deltagare.

– Det finns ett stort intresse inom Sambruket och dess nätverk för att stödja detta projekt som tycks vara något helt nytt. Jag hoppas att vi kommer att få se ett omfattande experimenterande med koncepten för både ”sambruk” och ”år i omställning”. Det rimmar så väl med allt nytt inom permakulturen, omställningsrörelsen, allmänningsrörelsen och nya sätt att organisera företagande där man inte har vinst som övergripande mål.

Fakta: 

Sambruket i Sösdalabygden

Föreningen bildades 2010 för att bygga upp en gemensam resursbas inför framtiden, så att medlemmarna ska kunna uppnå god livskvalitet på ett hållbart sätt. Tillsammans äger föreningen bland annat mark och byggnader på ett småbruk och ett församlingshem.

Sambruket utgår ifrån permakulturens principer för vård av naturen och människorna och en rättvis fördelning, samt ifrån att en omställning är oundviklig. Detta kommer också att utgöra grunden för Ett år i omställning.

Läs mer på www.sambruket.se och www.sorbynaturhalsogard.se.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

Omställningsskola gör succé

Det har blivit en lyckad start för Holma folkhögskola – Sveriges första folkhögskola med omställningsprofil.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu